Kiitokset

Kiitokset

tiistai 11. helmikuuta 2020

Ovalan kokous 12.2.2020

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esityslista 12.02.2020

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

3 Pitkänotkon päiväkodin tarveselvitys (pöydälle 22.1.2020)
Esitys: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy Pitkänotkon päiväkodin tarveselvityksen liitteen mukaisesti.

4 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiatoiminnan selvitys- ja strategiatyö Espoossa
Esitys: Koska Espoossa on tarve lisätä urheilijoiden opiskelijapaikkoja sekä kehittää toimintaa siten, että 2020-luvulla voidaan uudistaa hakemus valtakunnallisen erityistehtävän saamiseksi Espooseen, on vuonna 2018 käynnistetty kyseisten oppilaitosten, Espoon lukiolinjan, Espoon liikunta- ja nuorisopalveluiden sekä Omnian välinen kehitystyö. Uutena tavoitteena on rakentaa verkostomainen toimintatapa Urhea-oppilaitosten kesken ja hakea Espoon kaupungille lukiokoulutuksen erityistehtävää urheiluun 2020-luvun alkupuolella.
___________________________________________

5 Lausunto valtuustoaloitteeseen pienten koululaisten vuorohoitotarpeen arvioinnista ja hoidon perusteiden määrittelystä

SD: Johanna Värmälä ja Johanna Karimäki ja 23 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen pienten koululaisten vuorohoitotarpeen arvioinnista ja hoidon perusteiden määrittelystä. Valtuutetut esittävät, että Espoossa tehdään pienten koululaisten vuorohoitoon liittyvä arviointi. Lisäksi he esittävät, että arvioinnin valmistuttua lasketaan hoidon järjestämisen vaikutukset talouteen, tiloihin ja henkilökuntaan.

Varhaiskasvatuksen vuorohoitoon on viime vuosina ollut sijoitettuna noin 20 esiopetusikäistä seuraavana vuonna kouluun siirtyvää lasta, joilla on vuorohoidon tarve iltaisin. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin (24/7) järjestettävässä vuorohoidossa on ollut noin 35 lasta. Viikonloppuisin päiväkodissa on ollut tosiasiallisesti paikalla keskimäärin viisi esiopetusikäistä lasta, enimmillään yksittäisinä viikonlopun päivinä koko Espoossa yhteensä 10 lasta.

Kouluikäisille lapsille on mahdollista saada lastenhoitopalvelua kotiin Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) tukemana. Hoitajan voi saada kotiin kaikkina vuorokauden aikoina sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

Kustannukset lastenhoidosta perheelle ovat 9,50 €/h arkisin (+ työnantajakustannukset noin 11€/h) eli 20,50 €/h sekä lauantai-, sunnuntai- ja pyhäpäivinä 19 €/h (+ työnantajakustannukset noin 22€/h) eli 41 €/h. Mannerheimin lastensuojeluliitossa on resursseja laajentaa toimintaa nykyisestä. Vuoden 2019 lopussa asiakkaina oli noin 800 espoolaista perhettä, joissa oli 330 yli 7-vuotiasta lasta.

Perusopetuksen koululaisten iltapäivätoiminnan asiakaskyselyn perusteella pienten koululaisten vuorohoidon tarvetta ei juurikaan ilmene. Jos palvelua kuitenkin järjestettäisiin, vaihtoehtojen tarkastelun perusteella ensisijaiseksi nousee sen järjestäminen yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton tai muun vastaavaa toimintaa järjestävän järjestön tai kolmannen sektorin toimijan kanssa.


____________________________________________

6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistaminen (kh-asia)

Nykyinen korkein kuukausimaksu perheen nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on 289 euroa. Indeksitarkastuksen jälkeen korkein perittävä maksu alenee 288 euroon. Saman perheen toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen perittävä maksu alenee 144 euroon. Toiseksi nuorimman kuukausimaksu on edelleen 50 prosenttia perheen nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksusta.


7 Tarkennuksia esiopetusta järjestäviin yksiköihin lukuvuonna 2020 - 2021

1.     Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää muuttaa 23.10.2019 § 163 tehtyä päätöstä esiopetuksen järjestämispaikoista selostusosassa mainituin perustein siten, että päiväkoti Areenan ja Lasten Montessorikoulun esiopetusryhmät jätetään perustamatta, ja että Nuumäen päiväkoti sekä Laaksolahden Montessori-Leikkikoulu aloittavat uusina esiopetusyksikköinä.

2.     Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että esiopetusta ja perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään liitteen mukaisissa yksiköissä ja mainituilla esioppilaiden maksimimäärillä.

8 Laajalahden koulun oppilaiden väistön aikaisiin koulumatkajärjestelyihin liittyvä muutos

1.     Päättää, että Laajalahden koulun vuosiluokkien 5-6 oppilaat saavat 24.2.2020 lukien koulumatkoihinsa Kivimiehen koululle (väistötiloihin) huoltajan valinnan mukaan joko matkakortin tai oikeuden osallistua tilauskuljetukseen, mikäli koulumatka Kivimieheen on yli 3 kilometriä.

2.     Edellyttää, että koulumatkoihin liittyviä järjestelyjä seurataan edelleen ja oikeuttaa suomenkielisen opetuksen tulosyksikön tekemään järjestelyihin tarvittaessa muutoksia siten, että ne ovat oppilaiden ikätaso ja liikenneympäristö huomioiden turvalliset.


9 Taiteen perusopetuksen avustukset ja tuet vuodelle 2020 (päätetty osittain 11.12.2019)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta myöntää taiteen perusopetuksen lakisääteisen valtionavun piirissä oleville taiteen perusopetuksen oppilaitoksille sisäiset erät ja vuokra-avustukset vuodelle 2020 liitteen mukaisesti, yhteensä 1 442 676 euroa. (Nyt tieodssa WeeGeen vuokrat)


10 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2019 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 4 / ennakkotilinpäätös tilanteessa 31.12.2019

 25 tavoitteesta  saavutettiin 16 kokonaisuudessaan ja 9 jäi saavuttamatta osin tai kokonaan.
Espoon 7. luokkalaisten tulokset olivat KARVIn A- englannin arvioinneissa keskimäärin paremmat kuin kansallisella otosjoukolla. Myös 9.luokkalasten tulokset äidinkielen ja kirjallisuuden arvioinneissa ylittivät sekä tyttöjen että poikien osalta kansallisen otosjoukon. Myös lukion yo-kirjoitusten tulokset olivat kansallista keskiarvoa paremmat.
...
Asteikolla 1-6 perusopetuksen huoltajille tehdyn kyselyn kaikkien kysymysten keskiarvo oli lukuvuonna 2017-2018 4,81 (asteikko 1-5) eli sangen korkea, vuonna 2018-2019 huoltajat antoivat kouluarvosanalla 4-10 arvosanaksi 8,56.
..............
Tärkeänä tavoitteena oli edelleen tarjota kaikille perusopetuksen päättäneille alle 18- vuotiaille nuorille koulutus-, lisäopetus- tai työpajapaikkaa. Tavoite saavutettiin.
...........
Tällä hetkellä koulun peruskorjauksen tai sisäilma takia väistössä omasta koulurakennuksestaan on noin 3700 oppilasta ja opiskelijaa. K
...........
Henkilöstötyön tuottavuus ei parantunut 1%, s
..........
Suomenkielisen opetuksen sairauspoissaolot olivat 10,3 pv/htv eli tavoite toteutui.
...............

11 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2019 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 4 / ennakko tilinpäätös tilanteessa 31.12.2019

12 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2020 käyttösuunnitelman hyväksyminen

13 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2020 käyttösuunnitelman hyväksyminen
..................................................
14 Toppelundin koulun johtokunnan henkilökunnan varaedustajien eropyynnöt ja täydennysvaali

15 Päätökset ja kirjelmät

16 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

17 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden sekä varhaiskasvatusjaoston päätökset

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti