Kiitokset

Kiitokset

torstai 31. maaliskuuta 2016

Espoon demarit tekivät aloitteen terveyskeskusmaksujen poistamisesta

Määräraha-aloite terveyskeskusmaksujen  poistamisesta

Ehdotus

Ehdotan, että Espoo  poistaa kuntalaisiltaan  terveyskeskusmaksun ensi vuoden alussa, Helsingin mallin mukaisesti. Helsingissä  terveyskeskusmaksu poistettiin käytöstä vuoden 2013 alusta. Vastaava päätös olisi myös Espoossa askel kohti sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa  ja terveempää kaupunkia.

Perustelut

Keskeisin peruste maksujen poistamiselle on huolestuttavat tutkimustulokset  terveyseroista kansalaisten kesken. Toinen peruste on, että  maksuilla ei ole saavutettu niille astetettua hieman erikoista tavoitetta: vähentää ”terveyskeskusten viihdekäyttöä”. Kolmas peruste on, että luopuminen maksuista vähentää byrokratiaa ja vapauttaa työvoimaa tärkeämpiin tehtäviin.

Terveyseroja on erityisesti varakkaiden ja varattomien, naisten ja miesten sekä työelämässä olevien ja sen ulkopuolella olevien kesken. OECD:n tutkimusten mukaan suomalainen perusterveydenhuolto on yhä selvemmin jakautunut työterveyshuoltoon ja terveysasemiin.  Palkansaajilla on usein ilmainen työterveydenhuolto. Muilla maksulliset terveysasemat.

Vähävaraisten ja suurituloisten väliset terveyserot ovat kasvaneet. Pienituloisten elinajan odote on keskimäärin jopa kymmenen vuotta lyhyempi kuin suurituloisilla. Samansuuruinen ero on miesten ja naisten välillä. Lisäksi yhteiskuntamme rakenteita vavisuttaa yhä kasvava pienituloisten itsensätyöllistäjien joukko, mm. yksin- ja pienyrittäjät, pätkätyöläiset, free- lancerit, jotka niin ikään eivät kuulu työterveydenhuollon piiriin.

Köyhyystutkijat ovat  pitkään kannattaneet terveyskeskusmaksuista luopumista. Pienituloisille lähiterveysasemat ovat ainoa reitti saada elintärkeät terveyspalvelut. Työelämän ulkopuolella oleville työttömille, eläkeläisille ja muille vähävaraisille maksu voi olla kynnys, joka karsii lääkärin vastaanotolta juuri heidät joiden pitäisi käydä lääkärillä. Ajoissa tapahtuva lääkärissä käynti estäisi sairauksien etenemistä,  vähentäisi erikoissairaanhoidon kustannuksia ja lisäisi hyvinvointia.

Maksujen käyttöönotolla  ei ole kokemusten mukaan ollut vaikutusta ” terveyskeskusten virkistyskäyttöön” . Lääkärit esittivät maksua aikanaan keinona torjua  yksinäisyyttä kokevien turhia käyntejä. Edes maksujen korotus ei kokemusten mukaan ole  purrut tähän ongelmaan.

Maksuista luopuminen  vähentäisi byrokratiaa ja vapauttaisi henkilökuntaa terveydenhoidon varsinaiseen perustehtävään. Nyt tärkeää työaikaa kuluu laskutukseen, hallintoon ja perintään liittyviin tehtäviin.

Kustannusvaikutus

Asiantuntijoiden mukaan  terveyskeskusmaksu on  pitkälti tuottamaton. Terveyskeskusmaksu on Espoossa vuonna 2016 16,10 euroa. Maksu  voidaan  periä enintään kolme kertaa vuodessa. Yhteensä terveyskeskusmaksuista  syntyy Espoossa kalenterivuodessa  muutaman miljoonan euron tulot.

Maksujen laskutus, hallinto ja perintä vievät kuitenkin mm. Helsingissä esitettyjen arvioiden mukaan noin 30-40 %  terveyskeskusmaksupotista. Tuottoa vähentää sekin, että kaupunki joutuu usein maksamaan terveyskeskusmaksun takaisin toimeentulotukena.

Espoossa 31.3.2016

Martti Hellström
SDP
Valtuustoryhmän puheenjohtaja

maanantai 14. maaliskuuta 2016

Valtuustonkokous 15.3.2016

ESPOON kaupunginvaltuusto
Kokous 14.3. 2016 . Esityslista

Kokous alkoi klo 17.30

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
ei koske demareita

3 Eronpyyntö maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja täydennysvaali
Persujen asia

4 Kestävä kehitys -kehitysohjelman ohjausryhmän jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
Persujen asia

5 Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (tatu2) hyötytavoitteiden ja linjausten hyväksyminen

Äärimmäisen tärkeä asia!!!! Nyt haetaan kestävää rahoitustasapainoa ja laajaa tukea ohjelmalle. Kaupunginjohtaja teki neuvotelukunnassa muutoksia esitykseen.  Ohjelma hyväksyttäisiin ohjeellisena. Varsinaiset sitovat päätöksen kehyksen ja talousarvion tehdään neuvottelujen jäkkeen hyväksymisen yhteydessä.  Kehysneuvottelut kesäkuussa 13.-15.6.Vuosikatetta halutaan nostaa.  Espoo haluaa edelleen sijoittaa infraan; investoinneille katto 280 miljoonaa- toimialat esittivät 360 miljoonaa. Päiväkodit ja koulut pystytään hoitamaan, jos yleisesi kaupungissa tehostetaan tilojen käyttöä ja ostetaan  yksityisiä palveluita varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.  

Valtuustossa on ehdotettu kompromissia että jokainen lapsi saisi varhaikasvatusoikeuden min. 25t/vko, työttömien lasten oikeutta kokopäivähoitoon jatketaan 4kk:n.
.........................................................
Pykälän avaa kaupunginjohtaja
- Espoo kasvaa. velkaantuu
- taloutta on tasapainotettatava. Velkaantuminen pysäytetään vuonna 2020.
- TaTun kehys päätetään  kesällä
- Moni asia auki.

Pekka Heikkinen esittelee
- BKT:n kasvu arvioitiin yläkanttiin
- Työttömyys kasvaa
- Lainamäärä kasvanut odotettua enemmän (investoinnit)
- Tavoitteena on rahoitustasapaino
........................................................
Keskustelu aloitetaan ryhmäpuheenvuoroilla.
Kokoomus (Pia Kauma)
Vihreät (Tiina Elo)
Demarit (Martti Hellström)
Persut (ehdottivat vuorolukua, ja )
SFP (Gestrin: ruotsinkieliset palvelut)
Keskusta (Rossi: Tulevaisuus on maailman kaunein sana)
Vasemmisto (Kari Uotila vastusti vuorolukua) 
KD (Antero Laukkanen)

Sitten alkavat muut puheenvuorot. Persujen mukaan julkinen sektori on liian iso. Stoppi maahanmuuttajien muutolle. Veroja ei saa nostaa. Byman (viisi muutosesitystä)
Demarien Simpanen  nosti esiin kilpailukykyesityksen: ilmaistyö tuottaa yli 7 miljoonaa! 

Nyt äänestetään ensimmäisestä palauttamista. Se kaatui.

SITTEN oli kahvitauko

Kerola  moittii, ettei veroprosenttia nostettu eikä sähkörahastoa ole  hyödynnetty.  Aarnio kehui Tatu-ideaa ja kannatti kasvavaa kaupunkia,
.......................................................................


6 Vuoden 2015 tilinpäätöksen ennakkotieto
Veikko Simpanen teki toivomusaloitteen pitkäaikaistyöttömyydestä.
Johanna Karimäki toivoi esteettömyysohjelman tuomista valtuustoon.
Merkittiin tiedoksi.

7  Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmasuunnitelmien seuranta II / 2015
Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma 
Kestävä kehitys -kehitysohjelma 
Kilpailukyky innovatiivisuus ja yrittäjyys -kehitysohjelma 
Nuorten elinvoimaisuus -kehitysohjelma 

Osallistuva Espoo -kehitysohjelma 

Puheenjohtajat käyttivät 5 minuutin puheenvuorot. Sen jälkeen muutama hyväntuulinen puheenvuoro.
Puheiden jälkeen hyväksyttiin.

Valtuustokysymyksiä

8   Lisäys Yksi uusi kaava tulee käsittelemään  /Tynnyripuisto Matinkylä

9 Valtuustokysymys integroidussa valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden tuen eheästä jatkumisesta alkuopetuksessa
Pöydälle

10 Valtuustokysymys palvelutorien omistaja- ja tilapolitiikasta ja kumppanuuksista ym.
Vastausta ei ehditä antaa. Uotila nosti esiin Matinkylän terveyskeskus-kysymyksen.  Hän esitti toivomusta, että matinkyläläiset pääsisivät Isoon Omenaan.

NYT OLLAAN TÄSSÄ

Valtuustoaloitteita

11 Valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukainen luettelo vireillä olevista valtuustoaloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä
Demarien aloitteista auki on Hannele Kerola ja 18 kaupunginvaltuutettun tekemä aloite  Karhusuon koulun selvityksestä.  Aloite on teknisessä ja ympäristötoimessa valmisteltavana ja tuodaan valtuuston huhtikuun kokoukseen käsiteltäväksi.

12 Valtuustoaloite terveys- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin järjestämisestä Ämmässuon kaatopaikan ympärillä sijaitsevien asuinalueiden asukkaista (Pöydälle 15.2.2016)
Henna Partaselta tulossa esitys

13 Valtuustoaloite Espoon Nupurin Mustanpurontien ja Arkiniityntien vesihuoltoasian pikaiseksi ratkaisemiseksi (Pöydälle 15.2.2016)
Vastaus on tylsä: HSY:n vesihuolto ei rakenna kesävesijohtoja. Tekninen lautakunta ja Kaupunkitekniikan keskus seuraavat alueen vesihuollon tilannetta ja tarvittaessa tarkentavat kunnallistekniikan rakentamisen kiireellisyysjärjestystä ja edistävät kesävesijohdon asentamista. Asiaan palataan kesään mennessä. 
Ruoholta tulleee kaksi esitystä.

14 Valtuustoaloite Espoon ryhtymisestä pikaisiin toimiin turvapaikanhakijoiden auttamiseksi
(Hopsun aloite, jää pöydälle)

15 Valtuustoaloite toteutettujen ostopalvelujen ja ulkoistuksen vaikutusten kokonaisarviosta
(Uotun aloite)

16. Valtuustokysymys hankintalain soveltamisesta Espoon kaupungilla Espoon etu ja vastuullisuus huomioiden