Kiitokset

Kiitokset

maanantai 12. joulukuuta 2016

Realiaikainen muistio valtuuston kokouksesta 12.12.


Valtuusto 12.12.2016. 

Demaripulpeteissa kaksi varaa: Liisa ja Hannele.

1   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2   Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3   Varavaltuutetun ja kulttuurilautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali

Abdifitah Ali Abdi (SDP) pyytää 21.11.2016 päivätyllä kirjeellään eroa varavaltuutetun toimestaan sekä kulttuurilautakunnan jäsenyydestä valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella.
SDP: varavaltuutetuksi Aulikki Pentikäinen. Kulttuurilautakuntaan Hannu Suntio, varalle Ari Paukku.

Onneksi olkoon Aulikki, Hannu ja Ari!


......................................
4   Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali

RKP:n asia

5   Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017 - 2019 (osittain pöydälle 7.12.2016)

Valtuusto päättää vuoden 2017 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 7.12.2016. Kokouksessa jätettyjen toivomusten käsittely jätetään pöydälle valtuuston kokoukseen 12.12.2016.

Listalla iso kasa toiveita. Jaetaan pöydälle.
SDP:n toiveita mm. 
 • 4.Valtuusto toivoon, että varmistetaan ikäihmisten hoitopaikkojen saaminen ja hoitopaikkojen odotusajoista raportoidaan valtuustolle seurantaraporttien yhteydessä.
 • 5. Valtuusto toivoo, että jokaiselle omaishoidon tukeen oikeutetulle myönnetään kyseinen tuki.
 • 6.Valtuusto toivoo, että kotihoidon palvelujen toimivuutta parannetaan  siten, että myös työntekijöiden työhyvinvointi lisääntyy.
 • 7.Valtuusto toivoo, että vammaisten palvelut järjestetään kyseisten palvelujen käyttäjien tarpeiden mukaisesti.
 • 8. Valtuusto toivoo, että kotona asuvien heikkokuntoisten ja omaishoidossa olevien ikäihmisten säännöllinen osallistuminen kuntoilu- ja virkistystoimintaan suunnitellaan yhteistyössä vanhuspalvelun työntekijöiden ja lääkärin kanssa, osallistuminen mahdollistetaan tarvittaessa esimerkiksi yhteisillä tilataksikuljetuksilla ja samalla, kun vanhuksen muuta terveydentilaa seurataan, myös toimintaykyä ylläpitäviin toimintoihin osallistumista tuetaan ja osallistumisen esteitä pyritään poistamaan. (JL)
 • 9. Valtuusto toivoo, että iäkkäiden ihmisten tuettuja toimintakykyä ylläpitäviä liikunta- ja kuntoilumahdollisuuksia ja -palveluita kehitetään ja osallistumisen esteitä poistetaan aktiivisesti. (JL)
Jatkossakin veroprosentti päätetään  jo etukäteen.

6  Vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Vuoden 2016 tulos on muodostumassa huomattavasti talousarviossa oletettua paremmaksi. Tulosta parantaa kunnallisveron jako-osuuden korjaukset vuodelle 2015 ja 2016, sekä mm. Länsimetron liikennöinnin aloituksen siirtymisen myötä vuodelle 2017 siirtyvät menot. Vero- ja valtionosuustuotot tulevat toteutumaan 36 milj. euroa talousarviota parempana.

Espoo-strategiassa on vuodelle 2016 asetettu yhteensä 36 tulostavoitetta, joista 29 osalta saavutetaan asetettu tulo.

Tarkastuslautakunnan  pj. esittelee.

7   Kaupungin omavelkaisen takauksen korottaminen Länsimetro Oy:n lainoille sekä lainojen suojaamisessa käytettäville johdannaisille

Takausvaltuutta ehdotetaan tarkistettavaksi niin, että se kattaa hankkeen loppuvaiheessa esille tulleet hankkeen loppuunsaattamiskustannukset mukaan lukien pitempi rakentamisaika. Länsimetron matkustajaliikenteen oli tarkoitus alkaa 15.8.2016, mutta hanke ei valmistunut tuohon ajankohtaan mennessä ja liikenteen aloittamista on jouduttu siirtämään vuoden 2017 puolelle. Tarkkaa ajankohtaa liikenteen aloittamiselle ei ole vielä tiedossa. Takausvaltuuden kattosummaan sisältyy myös odottamattomien kustannusten riskivaraus.

Persujen hylkäysesitys kaatui,

8  Sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntömuutos 1.1.2017

Kaupunginhallitus: Valtuusto hyväksyy liitteen mukaiset muutokset sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntöön. Johtosääntömuutokset tulevat voimaan 1.1.2017.

Johtosääntömuutoksella selkeytetään lautakuntien ja tila ja asuntojaoston päätösvaltaa tila-asioissa. Lautakunnan esitykset palveluverkon yksittäisistä tiloista viedään kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston käsiteltäväksi.

Muilla nyt tehtävillä muutoksilla mm. tarkennetaan johtosääntöä vastaamaan virkanimikkeitä sekä päivitetään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan toimielinesittely vastaamaan nykyistä suomenkielisen opetuksen johtamisjärjestelmää.

10  Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Kaupunginhallitus: Valtuusto hyväksyy Espoon kaupungin omistajapolitiikan.

SDP:n Hannele Kerola ehdotti asian palauttamista.  Raukesi.
Myös KD teki tekstimuutoksia. Raukesi.

9  Espoon kaupungin konserniohje

Uudistetussa kuntalaissa on säädetty muun ohella konserniohjauksesta ja konserniohjeiden vähimmäissisällöstä. Espoon kaupungin konserniohjeet toimivat konserniohjauksen työkaluna. Ohjeet määrittelevät keskeisimmät toimintatavat muun muassa konserniohjaukseen ja johtamiseen, edustajana toimimiseen ja hallitusjäsenyyteen, omistajan ennakkokannan hankkimiseen, talouden ja toiminnan suunnitteluun, konserniraportointiin, viestintään ja julkisuusperiaatteisiin sekä luottamushenkilöiden tiedonsaantiin liittyen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että
1 valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Espoon kaupungin konserniohjeen

2 kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että selvitetään kaikkien konserniyhtiöiden hallituksien toiminnan saattaminen julkisuuslain piiriin, ja miten kyseisen lain eri pykäliä sovelletaan.

SDP:n Kerola esitteli palautusta. Se kaatui. (Hän tekee toiveen)
KD teki muutosesityksen. Toinen kaatui.


KAHVITAUKO.

11  Lausunnon antaminen kuntarakennelain mukaisesta esityksestä Rysäkarin saaren siirtämisestä Helsingistä Espooseen

Kaupunginhallitus: Valtuusto ilmoittaa kuntarakennelain mukaisena lausuntona, että Espoon kaupunki ei näe estettä sille, että Rysäkarin saari siirretään Espoon kaupunkiin. Espoon kaupunki pitää tärkeinä esityksessä mainittuja seikkoja saaristolain soveltamisesta ja yrittäjätoiminnan edistämisestä.

OK. Keskusteluitta.

12  Salitun ulkoilumajan myynti tarjousten perusteella

Kaupunginhallitus: Valtuusto päättää, että Espoon kaupunki myy tarjouksen perusteella Salon kaupungin Salitun kylän tilat Kouluranta 1:81 ja Salitun kansakoulu 1:19 rakennuksineen (Kiinteistötunnukset 734-734-1-81 ja 734-734-1-19)  Jukka Martikaiselle ja Ulla Kelavuorelle. Kiinteistöjen pinta-ala on yhteensä noin 2,753 ha.

Kauppahinta on 212 000 euroa. Kauppahinta maksetaan kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä.

OK. Keskusteluitta.

KAAVOJA:

13  Kilonkartano, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 132600, 54. kaupunginosa Kilo

 Kilonkartanon asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa kartanon kulttuuriympäristön ja arvokkaiden rakennusten säilyminen, hevosurheilun jatkuminen ja kehittyminen, virkistysyhteyksien säilyminen sekä Kilonkartanontien varren palvelu- ja asuinrakentaminen. Uusi rakentaminen sijoittuu Kilon aseman läheisyyteen sekä monipuolistaa alueen asujaimistoa ja palveluita päiväkodilla ja senioriasumisella. Kaava-alueelle osoitetaan uutta asuinrakentamista yhteensä 20 200 k-m2, palvelurakentamista 7 000 k-m2 ja talli- ja maneesi sekä talousrakentamista yhteensä 5 100 k-m2.

OK. Keskusteluitta.

ALOITTEITA:

14  Valtuustoaloite nuorten ja ikäihmisten yhteisasumisesta Espoossa (Pöydälle 22.8., 12.9., 17.10., 31.10. ja 14.11.2016)

Kaupunginhallitus: Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu kokoomuksen 25.1.2016 jättämään valtuustoaloitteeseen nuorten ja ikäihmisten yhteisasumisesta Espoossa ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

OK. Keskusteluitta.

15  Valtuustoaloite Espoon kaupungin rakennusinvestointien piiloon jäävien rakenteiden sekä ulkona varastoitavan rakennusmateriaalin suojaamisen digitoimiseksi (Pöydälle 12.9., 31.10. ja 14.11.2016)

Kaupunginhallitu: s Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena persujen  23.5.2016 esittämään valtuustoaloitteeseen Espoon kaupungin rakennusinvestointien piiloon
jäävien rakenteiden sekä ulkona varastoitavan rakennusmateriaalin suojaamisen digitoimiseksi sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esityksen mukaan,

16  Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta julkisella liikenteellä maksuttomasti (Pöydälle 31.10. ja 14.11.2016)

 Kaupunginhallitus: Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu persujen 23.5.2016 esittämään valtuustoaloitteeseen maksuttomasta julkisesta liikkumisesta Espoossa asuville yli 68 -vuotiaille eläkeläisille sekä toteaa asian loppuun käsitellyksi.

SL -alueella ikäihmisten maksuttomia matkoja ei ole mahdollista toteuttaa vain espoolaisille. Aloitteen toteuttaminen edellyttäisi, että maksuttomuus koskisi kaikkien HSL -jäsenkuntien 68 vuotta täyttäneitä asukkaita ja koko HSL -alueen joukkoliikenteen matkoja.

Esityksen mukaan.


17  Valtuustoaloite pukeutumiskoodin laatimisesta valtuuston kokouksia silmällä pitäen

Kaupunginhallitus: Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena  Bymanin ja 11 muun valtuutetun 14.11.2016 jättämään valtuustoaloitteeseen pukeutumiskoodin laatimisesta valtuuston kokouksia silmällä pitäen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Valtuuston kokoukset ovat luonteeltaan arvokkaita ja virallisia tilaisuuksia ja yleisten käyttäytymisnormien mukaista on, että niihin osallistuvat kunnioittavat tilaisuutta pukeutumalla sen arvokkuuden edellyttämällä tavalla.

Suositusluonteisia ohjeita pukeutumista koskien valtuuston puheenjohtaja voi antaa sekä valtuuston kokouksiin että muihin valtuuston tilaisuuksiin.

Esityksen mukaan.

18  Valtuustoaloite vuonna 2017 aloittavan valtuuston ja kaupunginhallituksen sekä lauta- ja johtokuntien jäsenten perehdyttämisestä ja kouluttamisesta

Kaupunginhallitus: Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Bymanin ja 14 muun valtuutetun 14.11.2016 jättämään valtuustoaloitteeseen vuonna 2017 aloittavan valtuuston ja kaupunginhallituksen sekä lauta- ja johtokuntien jäsenten perehdyttämisestä ja kouluttamisesta ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esityksen mukaan.

18  Mikko Hintsan luottamuspaikkojen uusjako

Tilalle tulee Simo Repo.Glögille 17.12. Tervetuloa!


torstai 8. joulukuuta 2016

Muistio: Valtuuston kokous 7.12.2016

Totuudenpuhujalla ei ole ystävää. Twitterissa kerrottiin,
että hän pani päähänsä "populistin hatun". Heh.
Valtuusto07.12.2016 

KOKOUKSEN alussa pidettiin hiljainen hetki Imatran tragedian vuoksi.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3 Vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen

Virkamiehet esittelivät ensin ratkaisua ja sen taustoja. Sen jälkeen  käytiin ryhmäpuheenvuorot ja sitten muut puheenvuorot.

Neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja Seppo Huhta kertoi ensin neuvotteluista. Lisäykset olivat yhteensä 0,4 %. Sitten ryhmät käyvät vuorollaan esittämässä saavutuksiaan. Myös demarit.
Ryhmien jälkeen alkoi keskustelu, jossa  tuli esittää myös   muutosesitykset.

 Demarit uusivat KH:ssa tehdyt lisäysesitykset
-  3 milj. euroa pitkäaikaishoidon henkilöstömitoitukseen, (242-03)
- 1,5 milj. euroa pitkäaikaishoidon lisäpaikkoihin (242-01)
-  2 milj. euroa kotihoitoon ja  (247)
-  1,5 milj. euroa omaishoitoon.” (246)

Demareilta tui  myös muita muutosesityksiä ( Ali)  ja toiveita (ryhmä, Jasminiitta).

KH:n päätösehdotus   oli 
Valtuusto
1
hyväksyy liitteenä olevan talousarviokirjan mukaisesti vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman liitteineen,
2
hyväksyy liitteeltä ilmenevät päätösehdotukset valtuutettujen raha-asia-aloitteisiin ja toteaa aloitteet loppuun käsitellyiksi,
3
oikeuttaa kaupunginjohtajan korvaamaan talousarvioon merkityn peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston tuottojen 15 milj. euron käytön vastaavan suuruisella lainanotolla, jos lainanotto on edullisempaa kuin rahastojen käyttö,
4
oikeuttaa Espoon Tilapalvelut -liikelaitoksen ja teknisen lautakunnan jatkamaan vuoden 2016 talousarviossa erikseen nimettyjen keskeneräisiksi jäävien kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rakentamista tai rakennuttamista niille aiemmin osoitettujen kokonaismäärärahojen rajoissa,
5
oikeuttaa konserniesikunnan tekemään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan valtuustokäsittelystä aiheutuvat sekä muut talousarvion oikeellisuutta, informatiivisuutta tai kieliasua parantavat muutokset ja tarkennukset, jotka eivät poikkea hyväksytyn talousarvion ja taloussuunnitelman sisällöstä, eivätkä oleellisesti muuta tuloslaskelman tilikauden tulosta eikä rahoitusosaa.

KOKOUKSEN lopussa äänestettin muutoksista.  Talousarvio hyväksyttiin muutoksitta. Demarit ja vasemmisto hävisivät äänestylset ja ryhmien jäsenet jättivät pöytäkirjaan eriävän mielipiteen.

sunnuntai 4. joulukuuta 2016

Valdemari 2016:7 on ilmestynyt

ESPOON valtuuston demariryhmä on vahvistanyt jo yli  kolmen vuoden ajan valtuustoryhmän tiedotustoimintaa nettilehti Valdemarilla. Nettilehden idea on otettu hyvin vastaan. Yhteensä  kaikkia ilmestyneitä numeroita on luettu yli 15 000 kertaa!

Valdemarissa on  julkaistu  yli  400  juttua. Jokaisessa numerossa esitellään valtuustoryhmän ja valtuuston kokouksen demareille tärkeitä asioita. Kun  uusi numero ilmestyy, vanhemmat jutut siirtyvät arkistoon.  Jos jokin vanha juttu kiinnostaa, sen saa päätoimittajalta.

Loka-marraskuun numeron juttujen otsikoita ovat:

 • Pääkirjoitus
 • Valdemareja puoluekokoukseen
 • Demarien oma budjettiseminaari
 • Mediatiedote: Demarit valmiina Espoon budjettineuvotteluihin
 • Budjettineuvottelut 2016
 • Budjettisovusta tuli tällainen - myös demarien vaikutuksesta
 • Mediatiedote 23.11.Demarit ja vasemmistoliitto kävelivät Espoossa ulos budjettineuvotteluista
 • Demarien ulosmarssi Länsiväylässä
 • Demarien ulosmarssi Demokraatti-lehdessä
 • Demarien ulosmarssi Hesarissa
 • Lokakuun ensimmäinen valtuuston kokous
 • Lokakuun toinen valtuuston kokous
 • Espoon Ruusu ilmestyi 12.11.
 • Marraskuun ensimmäinen valtuuston kokous
 • Marraskuun toinen valtuuston kokous
 • Harriet Klar-Kristola- Espoon positiivisin?
 • Jo 90 ehdokasta;  Kohti kuntavaaleja
 • Valtuustoryhmään uusi jäsen: Aulikki Pentikäinen
 • Jouluun demaritapahtuma: Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.


Valdemari nro 7/16 löytyy tästä linkistä:
http://espoonvaldemari.blogspot.fi

torstai 1. joulukuuta 2016

Valtuuston kokous 12.12. 2016

Valtuusto
Esityslista 12.12.2016 klo 17:30
Valtuustotalo, Espoonkatu 5

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3 Varavaltuutetun ja kulttuurilautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali

Abdifitah Ali Abdi (SDP) pyytää 21.11.2016 päivätyllä kirjeellään eroa varavaltuutetun toimestaan sekä kulttuurilautakunnan jäsenyydestä valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella.

4 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali

RKP:n asia

5 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017 - 2019 (osittain pöydälle 7.12.2016)

Valtuusto päättää vuoden 2017 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 7.12.2016. Kokouksessa jätettyjen toivomusten käsittely jätetään pöydälle valtuuston kokoukseen 12.12.2016.

6 Vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Vuoden 2016 tulos on muodostumassa huomattavasti talousarviossa oletettua paremmaksi. Tulosta parantaa kunnallisveron jako-osuuden korjaukset vuodelle 2015 ja 2016, sekä mm. Länsimetron liikennöinnin aloituksen siirtymisen myötä vuodelle 2017 siirtyvät menot. Vero- ja valtionosuustuotot tulevat toteutumaan 36 milj. euroa talousarviota parempana.

Espoo-strategiassa on vuodelle 2016 asetettu yhteensä 36 tulostavoitetta, joista 29 osalta saavutetaan asetettu tulos

7 Kaupungin omavelkaisen takauksen korottaminen Länsimetro Oy:n lainoille sekä lainojen suojaamisessa käytettäville johdannaisille

Takausvaltuutta ehdotetaan tarkistettavaksi niin, että se kattaa hankkeen loppuvaiheessa esille tulleet hankkeen loppuunsaattamiskustannukset mukaan lukien pitempi rakentamisaika. Länsimetron matkustajaliikenteen oli tarkoitus alkaa 15.8.2016, mutta hanke ei valmistunut tuohon ajankohtaan mennessä ja liikenteen aloittamista on jouduttu siirtämään vuoden 2017 puolelle. Tarkkaa ajankohtaa liikenteen aloittamiselle ei ole vielä tiedossa. Takausvaltuuden kattosummaan sisältyy myös odottamattomien kustannusten riskivaraus.

8 Sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntömuutos 1.1.2017

Kaupunginhallitus: Valtuusto hyväksyy liitteen mukaiset muutokset sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntöön. Johtosääntömuutokset tulevat voimaan 1.1.2017.

Johtosääntömuutoksella selkeytetään lautakuntien ja tila ja asuntojaoston päätösvaltaa tila-asioissa. Lautakunnan esitykset palveluverkon yksittäisistä tiloista viedään kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston käsiteltäväksi.

Muilla nyt tehtävillä muutoksilla mm. tarkennetaan johtosääntöä vastaamaan virkanimikkeitä sekä päivitetään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan toimielinesittely vastaamaan nykyistä suomenkielisen opetuksen johtamisjärjestelmää.

9 Espoon kaupungin konserniohje

Uudistetussa kuntalaissa on säädetty muun ohella konserniohjauksesta ja konserniohjeiden vähimmäissisällöstä. Espoon kaupungin konserniohjeet toimivat konserniohjauksen työkaluna. Ohjeet määrittelevät keskeisimmät toimintatavat muun muassa konserniohjaukseen ja johtamiseen, edustajana toimimiseen ja hallitusjäsenyyteen, omistajan ennakkokannan hankkimiseen, talouden ja toiminnan suunnitteluun, konserniraportointiin, viestintään ja julkisuusperiaatteisiin sekä luottamushenkilöiden tiedonsaantiin liittyen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että

1
valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Espoon kaupungin konserniohjeen

2
kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että selvitetään kaikkien konserniyhtiöiden hallituksien toiminnan saattaminen julkisuuslain piiriin, ja miten kyseisen lain eri pykäliä sovelletaan.

10 Espoon kaupungin omistajapolitiikka

 Kaupunginhallitus: Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Espoon kaupungin omistajapolitiikan.

11 Lausunnon antaminen kuntarakennelain mukaisesta esityksestä Rysäkarin saaren siirtämisestä Helsingistä Espooseen

Kaupunginhallitus: Valtuusto ilmoittaa kuntarakennelain mukaisena lausuntona, että Espoon kaupunki ei näe estettä sille, että Rysäkarin saari siirretään Espoon kaupunkiin. Espoon kaupunki pitää tärkeinä esityksessä mainittuja seikkoja saaristolain soveltamisesta ja yrittäjätoiminnan edistämisestä.

12 Salitun ulkoilumajan myynti tarjousten perusteella

 Kaupunginhallitus

Valtuusto päättää, että Espoon kaupunki myy tarjouksen perusteella Salon kaupungin Salitun kylän tilat Kouluranta 1:81 ja Salitun kansakoulu 1:19 rakennuksineen (Kiinteistötunnukset 734-734-1-81 ja 734-734-1-19)  Jukka Martikaiselle ja Ulla Kelavuorelle. Kiinteistöjen pinta-ala on yhteensä noin 2,753 ha.

Kauppahinta on 212 000 euroa. Kauppahinta maksetaan kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä.

13 Kilonkartano, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 132600, 54. kaupunginosa Kilo

 Kilonkartanon asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa kartanon kulttuuriympäristön ja arvokkaiden rakennusten säilyminen, hevosurheilun jatkuminen ja kehittyminen, virkistysyhteyksien säilyminen sekä Kilonkartanontien varren palvelu- ja asuinrakentaminen. Uusi rakentaminen sijoittuu Kilon aseman läheisyyteen sekä monipuolistaa alueen asujaimistoa ja palveluita päiväkodilla ja senioriasumisella.
Kaava-alueelle osoitetaan uutta asuinrakentamista yhteensä 20 200 k-m2, palvelurakentamista 7 000 k-m2 ja talli- ja maneesi sekä talousrakentamista yhteensä 5 100 k-m2.

14 Valtuustoaloite nuorten ja ikäihmisten yhteisasumisesta Espoossa (Pöydälle 22.8., 12.9., 17.10., 31.10. ja 14.11.2016)

Kaupunginhallitus: Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Henrik Vuornoksen ja Kristiina Mustakallion ja 55 muun valtuutetun 25.1.2016 jättämään valtuustoaloitteeseen nuorten ja ikäihmisten yhteisasumisesta Espoossa ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

15 Valtuustoaloite Espoon kaupungin rakennusinvestointien piiloon jäävien rakenteiden sekä ulkona varastoitavan rakennusmateriaalin suojaamisen digitoimiseksi (Pöydälle 12.9., 31.10. ja 14.11.2016)

Kaupunginhallitus Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Veera Ruohon ja 40 muun
valtuutetun 23.5.2016 esittämään valtuustoaloitteeseen Espoon kaupungin rakennusinvestointien piiloon
jäävien rakenteiden sekä ulkona varastoitavan rakennusmateriaalin suojaamisen digitoimiseksi sekä
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

16 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta julkisella liikenteellä maksuttomasti (Pöydälle 31.10. ja 14.11.2016)

 Kaupunginhallitus: Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Veera Ruohon ja 28 muun valtuutetun 23.5.2016 esittämään valtuustoaloitteeseen maksuttomasta julkisesta liikkumisesta Espoossa asuville yli 68 -vuotiaille eläkeläisille sekä toteaa asian loppuun käsitellyksi.

SL -alueella ikäihmisten maksuttomia matkoja ei ole mahdollista toteuttaa vain espoolaisille. Aloitteen toteuttaminen edellyttäisi, että maksuttomuus koskisi kaikkien HSL -jäsenkuntien 68 vuotta täyttäneitä asukkaita ja koko HSL -alueen joukkoliikenteen matkoja

17 Valtuustoaloite pukeutumiskoodin laatimisesta valtuuston kokouksia silmällä pitäen

Kaupunginhallitus

Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Kurt Bymanin ja 11 muun valtuutetun 14.11.2016 jättämään valtuustoaloitteeseen pukeutumiskoodin laatimisesta valtuuston kokouksia silmällä pitäen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Valtuuston kokoukset ovat luonteeltaan arvokkaita ja virallisia tilaisuuksia ja yleisten käyttäytymisnormien mukaista on, että niihin osallistuvat kunnioittavat tilaisuutta pukeutumalla sen arvokkuuden edellyttämällä tavalla.

Suositusluonteisia ohjeita pukeutumista koskien valtuuston puheenjohtaja voi antaa sekä valtuuston kokouksiin että muihin valtuuston tilaisuuksiin.

18 Valtuustoaloite vuonna 2017 aloittavan valtuuston ja kaupunginhallituksen sekä lauta- ja johtokuntien jäsenten perehdyttämisestä ja kouluttamisesta

Kaupunginhallitus
 
Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Kurt Bymanin ja 14 muun valtuutetun 14.11.2016 jättämään valtuustoaloitteeseen vuonna 2017 aloittavan valtuuston ja kaupunginhallituksen sekä lauta- ja johtokuntien jäsenten perehdyttämisestä ja kouluttamisesta ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
 

Valtuuston kokous 7.12.2016

Totuudenpuhujalla ei ole ystävää. Twitterissa kerrottiin,
että hän pani päähänsä "populistin hatun". Heh.
Valtuusto: Esityslista 07.12.2016 

KOKOUKSEN alussa pidettiin hiljainen hetki Imatran väkivaltatapahtuman vuoksi.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3 Vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen

Virkamiehet esittelivät ratkaisua ja sen taustoja. Sen jälkeen  käydään ryhmien puheenvuorot ja sitten muut puheenvuorot.

Seppo Huhta kertoi neuvotteluista. Lisäykset olivat yhteensä 0,4 %.
Sitten ryhmät käyvät vuorollaan esittämässä saavutuksiaan. Myös demarit.
Ryhmien jälkeen alkaa keskustelu, jossa esitetään  muutoksia. Demarit uusivat KH:ssa tehdyt lisäysesitykset
-  3 milj. euroa pitkäaikaishoidon henkilöstömitoitukseen, (242-03)
- 1,5 milj. euroa pitkäaikaishoidon lisäpaikkoihin (242-01)
-  2 milj. euroa kotihoitoon ja  (247)
-  1,5 milj. euroa omaishoitoon.” (246)

Demareilta on tulossa myös muita muutosesityksiä ( Ali)  ja toiveita (ryhmä, Jasminiitta).

KH:n päätösehdotus  
Valtuusto
1
hyväksyy liitteenä olevan talousarviokirjan mukaisesti vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman liitteineen,
2
hyväksyy liitteeltä ilmenevät päätösehdotukset valtuutettujen raha-asia-aloitteisiin ja toteaa aloitteet loppuun käsitellyiksi,
3
oikeuttaa kaupunginjohtajan korvaamaan talousarvioon merkityn peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston tuottojen 15 milj. euron käytön vastaavan suuruisella lainanotolla, jos lainanotto on edullisempaa kuin rahastojen käyttö,
4
oikeuttaa Espoon Tilapalvelut -liikelaitoksen ja teknisen lautakunnan jatkamaan vuoden 2016 talousarviossa erikseen nimettyjen keskeneräisiksi jäävien kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rakentamista tai rakennuttamista niille aiemmin osoitettujen kokonaismäärärahojen rajoissa,
5
oikeuttaa konserniesikunnan tekemään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan valtuustokäsittelystä aiheutuvat sekä muut talousarvion oikeellisuutta, informatiivisuutta tai kieliasua parantavat muutokset ja tarkennukset, jotka eivät poikkea hyväksytyn talousarvion ja taloussuunnitelman sisällöstä, eivätkä oleellisesti muuta tuloslaskelman tilikauden tulosta eikä rahoitusosaa.

KOKOUKSEN lopussa äänestettin. Demarit ja vasemmisto hävisivät.

keskiviikko 23. marraskuuta 2016

Demarit marssivat ulos

Demarit ja vasemmistoliitto kävelivät Espoossa ulos budjettineuvotteluista

Espoon sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä ei hyväksy Espoon valtuustoryhmien välisten budjettineuvottelujen tulosta. Myös vasemmistoliitto liittyi demareiden ulosmarssiin.
Demareiden kynnyskysymyksenä oli vanhusten palveluiden resursoinnin riittävyys.
- Esitimme kahdeksan miljoonan lisäystä vanhusten hoitoon. Halusimme vahvistaa kotihoidon ja laitoshoidon resursseja vastaamaan kasvavan kaupungin tarpeita, kertoo demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Martti Hellström.
- Kotihoidon henkilöstön uupuminen on valtava huoli. Liian vähäinen henkilöstömäärä on johtanut siihen, että moni kotihoidossa työskentelevä uupuu ja päätyy sairauslomalle. Tällöin joudutaan turvautumaan ostopalveluihin. Tämä tulee kalliimmaksi kuin henkilöstön pitäminen riittävällä tasolla, toteaa neuvotteluissa mukana ollut Maria Guzenina
- Kun kaupungissa halutaan vähentää laitoshoitoa, on elintärkeää, että kotihoidossa elävät vanhukset saavat riittävän hoidon ja hoivan. Tämä ei onnistu ilman riiittävää henkilöstöä. Me emme voi olla mukana hyväksymässä budjettia, jossa vanhustenpalvelut aliresurssoidaan. Lisäysesityksemme oli hyvin maltillinen, neuvottelukaksikko toteaa.

Demarit ja vasemmistoliitto ovat muilta osin tyytyväisiä budjettineuvottelujen tulokseen. Koulupuolelle lisättiin riittävästi rahaa turvaamaan koulunkäyntiavustajat, iltapäiväkerhotoiminta sekä tuntikehys. Demareilla erityisen tärkeä subjektiivisen päivähoidon säilyttäminen sisältyy neuvottelutulokseen. Tämä oli kynnyskysymys paitsi demareilla ja vasemmistoliitolle, myös vihreille. Homekoulujen korjausta aikaistetaan ja olimme mukava torppaamassa asiakasmaksujen suunnitellut korotukset.

- Todella ikävää, että yhteisymmärrystä ei löytynyt vanhusten palveluiden turvaamiseksi. Budjettisopu jäi loppujen lopuksi kiinni hyvin pienestä summasta. Kaupunginjohtajan budjettiesitys oli vahvasti leikkauspainotteinen, mikä saa budjettisopuun päässeiden lisäysesitykset näyttämään suurilta. Kokoomus varmasti väittää, että nyt saatiin kaikkien aikojen suurimmat lisäykset. Mutta todellisuudessa varsinaiset lisäykset viime vuoden budjettiin nähden ovat aika pienet, toteaa vasemmistoliiton Tiina Ahlfors.

Espoossa neuvoteltiin budjetista viime perjantaina, maanantaina, tiistaina  ja tänään. Budjetti neuvotteluja johti perussuomalaisten Seppo Huhta.

perjantai 11. marraskuuta 2016

Demarit valmiina Espoon budjettineuvotteluihin

MEDIATIEDOTE

Demarit valmiina Espoon budjettineuvotteluihin

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä esitteli oman talousarvoesityksensä viikko sitten. Poliittisten ryhmien väliset budjettineuvottelut alkavat ensi viikolla perjantaina 18.11.
Espoo-konsernin talous on tiukoilla. Valtavien investointien vuoksi kaupungin lainakanta kasvaa lähivuosina satoja miljoonia. Nämä lainat on maksettava joskus takaisin. Siihen varautuminen näkyy nyt ylitiukkoina menoleikkauksina.
— Harmittaa vietävästi, että kokoomus ja sen apupuolueet eivät hyväksyneet demarien ja vihreiden esityksiä veroprosentin korotuksesta ja rahastojen tuottojen käytöstä, huokaisee demarien ryhmän puheenjohtaja Martti Hellström. Pelkästään puolen prosenttiyksikön veronkorotus olisi riittänyt kuittaamaan ennusteiden mukaisen 33 miljoonan euron pudotuksen ansiotuloveroihin.

Kokoomus on valmis leikkaamaan palvelutasoa niin perheiltä, vanhuksilta kuin vammaisiltakin. Demarit eivät hyväksy Kokoomuksen ajamaa terveyskeskusmaksujen korotusta. Demarit eivät myöskään hyväksy sitä, että ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarvitsevat vanhukset pakotetaan asumaan kotonaan. Opetuksen ja päivähoidon noin kahdeksan miljoonan esitettyjä leikkauksia demarit pitävät vastuuttomina.
Demarit ovat valmistelleet muutosesityksiä, joilla halutaan mm. turvata heikompiosaisille espoolaisille ihmisarvon mukaiset sosiaali- ja terveyspuolen palvelut.
— Terveyskeskusmaksut on poistettava, vaatii sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Johanna Värmälä. Vanhusten palveluissa ei saa vähentää työntekijämäärää. Pitkäaikaishoidossa henkilöstö-mitoituksen tulee olla 0,7 - ja mitoituksen tulee koskea myös ostopalveluita.

Työttömyyttä — ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyttä — on aktiivisesti vähennettävä. Mallia voi ottaa Vantaasta, jossa tässä on onnistuttu hienosti satsaamalla työllistämispalveluihin.

Myös sivistystoimen määrärahoihin haetaan lisäystä. Demarit vaativat mm., että koulumenoista ei leikata eikä opetusryhmiä kasvateta. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden suomen kielen opintoihin on satsattava. Subjektiivinen oikeus päivähoitoon on säilytettävä.
— Esitämme myös määrärärahoja hankkeille, jotka tukevat lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastetoimintaa sekä terveysliikuntaa, kertoo liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja Antti Aarnio. Jokaiselle nuorelle on taattava vähintään yksi ilmainen harrastus. Uimahallit tulisi avata
ilmaisiksi kaikille alle 16- vuotiaille. Tänä vuonna haluaisimme priorisoida avustuksissa nuorisopalveluita.

Espoon investointiohjelmaa on nopeutettava kiireellisten hankkeiden osalta.
— Kouluhankkeisiin, sekä uudisrakentamiseen että korjauksiin tarvitaan reilusti lisää rahaa, vaatii kaupunginhallituksen varajäsen Jukka Vilske. Oppilasmäärä kasvaa peruskouluissa ja lukioissa noin 770:lla joka vuosi. Se vastaa 13 uuden koulun tarvetta kymmenen seuraavan vuoden aikana. Mm. Karhusuon kouluhanketta on aiennettava.

Kohtuuhintaisia asuntoja tulee rakentaa lisää erityisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien päähän. Espoon Asuntojen vuosittaista uudisrakentamista kannattaisi lisätä kolmanneksella. Kaikki Espoon alueet tulisi saada vesihuollon piiriin.

Espoon tulee jatkossa pitää parempaa huolta omaisuudestaan ja ympäristöstä. On varattava rahaa esteettömyyskorjauksiin. Julkisten rakennusten huolto- ja kunnossapito täytyy saada kuntoon. Valvontaa on tehostettava.
— Ympäristöongelmien ennaltaehkäisemiseksi tarvitaan uusi ympäristötarkastajan vakanssi, kertoo kunnallisjärjestön puheenjohtaja Joni Vainikainen. Joukkoliikennettä on tuettava suuremmalla kuntaosuudella niin, että koko Espoo mahtuu tulevaan kaarimalliin.

Espoon demarit lähtevät sosiaalipalvelujen ja koulutuksen kehittäjinä budjettineuvotteluihin positiivisin mielin:
— Me haluamme, että Espoo on jatkossakin houkutteleva, turvallinen ja viihtyisä kaikkien espoolaisten kaupunki, Hellström tiivistää. Tämä vaatii investointeja muuhunkin kuin tekniseen infraan. Peruspalveluista ei tule tinkiä ja talous on pidettävä silti tasapainossa. Tämä on mahdollista purkamalla rahastoihin kertynyttä 140 miljoonan euron tuottoa.
Demarit uskovat saavansa asukkaille tärkeille palvelusten parannuksille tukea muilta ryhmiltä.

Lisätietoja:
Martti Hellström, valtuustoryhmän puheenjohtaja 045 111 8156

torstai 10. marraskuuta 2016

6 suurinta kaupunkia: Kaupunginjohtajien yhteinen sotekannanotto

Kuusi suurinta kaupunkia: Suuret kaupunkiseudut kumppaneiksi alueiden kehittämisessä 

Suurten kaupunkien ja niitä ympäröivien kaupunkiseutujen suhteellinen merkitys on kasvanut tasaisesti 2000-luvun aikana ja tulee kasvamaan edelleen kaupungistumisen sekä sitä tukevan talouden rakennemuutoksen seurauksena. Kuusi suurinta kaupunkia ovat väestömäärältään suurempia kuin valtaosa tulevista maakunnista.

Vireillä olevassa sote- ja maakuntauudistuksessa tulee ottaa huomioon maakuntien erilaisuus ja suurten kaupunkien keskeinen merkitys Suomen kilpailukyvylle ja suomalaisten hyvinvoinnille. Erilaiset ratkaisut tulee mahdollistaa lainsäädäntöä uudistettaessa. On tärkeää, että julkisen sektorin yhteistyöhön ei luoda lainsäädännöllisiä esteitä tai hallinnollista päällekkäisyyttä

Lainsäädäntöuudistuksessa tulee turvata suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen mahdollisuus vastata osasta maakunnalle kaavailluista tehtävistä. Kaikkiaan hallituksen esitysluonnoksen lähestymistapa sote- ja maakuntauudistukseen on liian kapea: esitys ei huomioi julkista sektoria kokonaisuutena eikä uudistuksen haitallisia vaikutuksia kuntien toimintakykyyn ja talouteen. Laajat toimivallan siirrot maakunnille ja veropohjan voimakas kaventaminen vievät pohjan suurten kaupunkien, kaupunkiseutujen sekä kasvukäytävien omiin vahvuuksiin perustuvalta kilpailukyvyn parantamiselta, elinvoiman kehittämiseltä ja investoinneilta.

Kaupunkiseuduille mahdollisuus toimia kasvupalveluiden järjestäjänä 

Kasvupalvelut tulee nähdä osana suurten kaupunkien laajaa elinkeinopolitiikkaa. Työmarkkinoiden murroksen takia tarvitaan jatkuvasti uudistuvaa osaamista. Lisäksi on huomioitava, että työvoiman kasvu perustuu suurelta osin maahanmuuttoon, joka edellyttää osaamisen kehittymiseen monipuolisia palveluita ja niiden joustavaa yhteensovittamista koulutuspalveluihin. Tämän vuoksi suurten kaupunkien osalta tulee määritellä kasvupalvelujen järjestämisvastuu lainsäädännössä vaihtoehtona maakunnalliselle ratkaisumallille. Ilman järjestämisvastuuta kaupungit tai kaupunkiseudut eivät pysty kehittämään kasvupalveluja asiakaslähtöisesti hyödyntäen yritysyhteistyötä ja innovatiivisia hankintoja sekä kohdentamaan tehokkaasti resursseja.

Suurille kaupungeille vahva rooli maankäytön ohjauksessa ja liikenteen suunnittelussa

Maakuntakaavoituksen siirto maakunnan liitoilta uusille maakunnille edellyttää tarvetta tarkastella maankäyttö- ja rakennuslain kaavajärjestelmää laajemminkin. Mekaaninen nykyisen maakuntakaavoituksen siirto uusille maakunnille ei ole mahdollista. Kuntien kaavoitusmonopoli nauttii osana kunnallista itsehallintoa perustuslain suojaa. Tällä hetkellä yleis- ja asemakaavoitus on tapahtunut kuntien suorassa päätäntävallassa ja sitä ohjaava yleispiirteinen maakuntakaavoitus on ollut kuntien välillisessä päätäntävallassa niiden esittäessä edustajansa maakuntavaltuustoihin. Esitetty maakuntamalli poistaa kunnilta niiden tosiasiallisen kaavoitusmonopolin etenkin, koska kuntien välillisenkin vaikutusvallan ulkopuolella ratkaistavan oikeusvaikutteisen maakuntakaavan yleispiirteisyyden tasoa ei laissa säädellä.

Nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain perustana oleva kaavoitushierarkian käsite on merkinnyt sitä, että valtion tavoitteet siirtyvät kuntien yhteistyön pohjalta laadittavaan maakuntakaavaan. Tuleva maakunta voisi edelleenkin hyväksyä maakäyttöä ohjaavan strategisen maakuntakaavan kuitenkin siten, ettei se muodosta oikeusvaikutusta kuntien yleis- ja asemakaavoitukseen.

Kuutoskaupunkiseuduilla on tärkeää varmistaa, että neuvottelut maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusten sekä kasvusopimusten sisällöstä käydään jatkossakin asianosaisten kaupunkiseudun kuntien kesken suoraan ministeriöiden ja muiden valtionhallinnon edustajien kanssa. Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) tehtävien osalta maakunnalle osoitetut tehtävät ovat monelta osin resurssien ja hallinnollisten periaatteiden johdosta ongelmallisia.

Kuutoskaupunkiseudut hoitavat laajalti liikennepalveluiden seudullista kehittämistä. Ne suunnittelevat ja järjestävät julkista henkilöliikennettä sekä itsenäisinä viranomaisina että osana MAL-sopimuskokonaisuutta. Kuutoskaupunkien liikennejärjestelmien keskeinen elementti on joukkoliikenteen järjestäminen, jota kaupungit rahoittavat mittavilla kuntaosuuksilla. Kaupunkien rahoituksella mahdollistetaan laadukas palvelu joukkoliikenteen asiakkaille, mutta samalla toimiva kaupunkiseudun liikenneverkosto myös muiden liikennevälineiden käyttäjille. Joukkoliikenteen palvelut luovat rungon suurten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteelle ja sen kehittämiselle.  Maakuntalakiin sisällytettävät tehtävät liittyen liikennejärjestelmän toimivuuteen ja suunnitteluun eivät saa vaarantaa kuutoskaupunkiseutujen toimintaa.

Suurten kaupunkiseutujen investointikyky turvattava

Kunnan oikeus päättää veroprosentistaan kuuluu perustuslaissa turvatun kunnallisen itsehallinnon ytimeen. Kuntien elinvoimaroolin ja kunnallisen itsehallinnon vuoksi kunnilla tulee säilyä oikeus päättää tuloveroprosentistaan. Kuntien verotusoikeuteen puuttuminen esitetyllä tavalla voi käytännössä johtaa kunnille myönnettyjen lainojen koron nousemiseen ja kuntasektorin luottoluokituksen laskemiseen.

Maakuntalakiluonnoksen taustamateriaalin kuntakohtaisissa laskelmissa on kuntien talouden tasapainoa arvioitu vuosikatteen riittävyydellä poistoihin. Voimakkaasti kasvavien ja investoivien kaupunkiseutujen kuntien osalta käytetty kriteeri kuvaa huonosti talouden tasapainoa. Kasvavilla kaupungeilla ja kunnilla investointimenot ovat jopa kaksinkertaiset poistojen määrään verrattuna,
mikä tarkoittaa käytännössä kaupungin voimakasta velkaantumista. Maakunta ja sote-uudistuksessa kuntien lainamäärä säilyy ennallaan, mutta ”liikevaihto” puolittuu ja siitä johtuen suhteellinen velkaantuneisuus nousee usealla kaupungilla yli 100 prosenttiin (Kuntalain arviointimenette-
lyssä raja-arvo 50 %). Keskuskaupungit ovat vastanneet pääosin maakuntatason kulttuuritarjonnasta: teattereista, orkestereista ja museoista. Kulttuurilaitosten suhteellinen osuus kuntataloudessa kasvaa merkittävästi ja näiden palvelujen nykytason säilyttäminen on haasteellista.


Jussi Pajunen Jukka Mäkelä
Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja

Anna-Kaisa Ikonen Kari Nenonen
Pormestari Kaupunginjohtaja

Aleksi Randell Matti Pennanen
Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja

keskiviikko 9. marraskuuta 2016

Marraskuun toinen valtuuston kokous 21.11.

Valtuusto Esityslista 21.11.2016
Valtuustotalo, Espoonkatu 5

ENNEN kokousta oli tarjolla oikeita lihapullia. Maiskis.

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Byman häiriköi heti aluksi. 50-vuotia Mikael Eriksson kukitettiin.

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3. Varavaltuutetun ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsenen eroilmoitus ja täydennysvaali
Kokoomuksen paikka. Esityksen mukaan.

4. Varavaltuutetun ja liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
Vihreiden paikka. Esityksen mukaan 

5. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston jäsenen eroilmoitus ja täydennysvaali
Vihreiden paikka. Esityksen mukaan.

6. Valtuuston työjärjestyksen tarkistaminen
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto tarkistaa Espoon valtuuston työjärjestyksen liitteen mukaisesti siten, että se tulee voimaan 1.6.2017.
-  Valtuustoaloitteiden (7 §) ja -kysymysten (8 §) valtuustokäsittelyä edellyttävän nimirajan nostaminen 12:sta 14:ään. Valtuustokysymyksiin vastaamiseen pidentäminen 5 viikosta 9:ään
-  Puheenvuorojen pituudeksi 3+1 min. Kivekäs- Sistosen lisäysehdotus meni läpi:  Muutettua valtuuston työjärjestystä toteutetaan kokeiluna 1.1.-31.5.2017.”
- Hyvä hallintotapa -suositus tarkistetaan kaupunginhallituksen 7.11.2016 - kokouksessa.
- luottamushenkilöiden toimintaedellytysten parantamisen käsittely siirretään vuoden 2017 kevätkaudelle, jolloin sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista on mahdollisesti selkeämpi käsitys.

Monta napakkaa  puheenvuoroa. KD halusi edelleen 5 minuutin puheenvuoron. Kello on nyt 18.52. Tunteet nousevat. 

7. Poikkihallinnollisen kehitysohjelmatyön jatkaminen
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää, että poikkihallinnollista kehitysohjelmatyötä jatketaan valtuustokaudella 2017 - 2021
- poikkihallinnollisten kehitysohjelmien määrää vähennetään tavoitteena vähemmän, mutta painavampia ohjelmia,
- lähtökohta on että ohjausryhmien luottamushenkilöiden määrä ei vähene, vaikka ohjelmien määrä vähenisi,
- ohjausryhmille kehitetään niille sopivat varajäsenkäytännöt,
- poikkihallinnollisten ohjelmien johtamisen toimintamallia kehitetään.

Monet puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat puhuivat kokemuksiaan. 

8. Matinkylän uimahallin hankesuunnitelman hyväksyminen
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Uimahalli tehdään kattohintaan 27,4 milj. euroa.

Porukka myöhästyi. Esityksen mukaan.

9. Riihitonttu, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 211833, 15. kaupunginosa Niittykumpu ja 22. kaupunginosa Olari
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin KH:ssa.


10. Suurpelto III, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 330600, 21. kaupunginosa Henttaa
Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

Esityksen mukaan. Ei yhtään puheenvuoroa.

KYSYMYKSIÄ & ALOITTEITA

11. Valtuustokysymys konttirakentamisesta eli konttitalojen mahdollisuudesta yhtenä asuntopulan ratkaisukeinona (Pöydälle 22.8., 12.9.2016 ja 17.10.2016)
Esitys: Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Arja Juvosen ja 31 muun valtuutetun 22.5.2016 jättämään valtuustokysymykseen konttirakentamisesta sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi. ( Tilapäisten rakennusten rakentaminen ei tue Espoon tavoitetta kehittää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kaupunkirakennetta).

Juvonen oli tyytymätön. Monta puheenvuoroa puolesta ja vastaan.  Toivomukset hyväksyttiin,


12. Valtuustokysymys kotihoidon parkkipaikoista ja -luvista
Esitys: Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Johanna Värmälän ja 40 muun valtuutetun 13.6.2016 jättämään valtuustokysymykseen kotihoidon parkkipaikkoista ja ‑luvista sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi. ( Sosiaali- ja terveystoimi yhdessä teknisen ja ympäristötoimen kanssa suunnittelee ja käynnistää yhteydenotot siitä, miten asiaa voidaan edistää yksityisten kiinteistönomistajien tonteilla)

Myötätuulessa. Johannan toivekin hyväksyttiin 

13. Valtuustokysymys kotihoidontuen ja Espoo-lisän vaikutuksista
Esitys: Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Henrik Vuornoksen ja valtuutettu Saara Hyrkön sekä 30 muun valtuutetun 12.9.2016 jättämään valtuustokysymykseen kotihoidontuen ja Espoo-lisän vaikutuksista sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

Pitkä kuuma keskustelua puolesta ja vastaab. Esityksen mukaan.

14. Valtuustokysymys glyfosaatin käytön lopettamisesta Espoon kaupungilla
Esitys: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Johanna Karimäen ym. 13.6.2016 jättämään valtuustokysymykseen glyfosaatin käytön lopettamisesta Espoon kaupungilla ja toteaa valtuustokysymyksen loppuun käsitellyksi.

Esityksen mukaan.  Toivomus ok

15. Valtuustokysymys lasten turvallisuudesta päivähoidossa
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Veera Ruohon ja 18 muun valtuutetun 13.6.2016 jättämään valtuustokysymykseen lasten turvallisuudesta päivähoidossa sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

Esityksen mukaan. Persut yrittivät  vääntää mamukeskustelua.

16. Valtuustoaloite kaupunkipyörien hankkimiseksi Espooseen
Esitys: Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Saara Hyrkön ym. jättämään valtuustoaloitteeseen 23.5.2016 kaupunkipyörien hankkimiseksi Espooseen sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. (Ehkä vuonna 2018)

Yhteensopivuutta Helsingin kanssa.  Esityksen mukaan. Toivomus ok.

17. Valtuustoaloite terveydenhoidon järjestämisestä paperittomille henkilöille
Esitys: Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Inka Hopsun ja 29 muun valtuutetun 9.11.2015 jättämään valtuustoaloitteeseen terveydenhoidon järjestämisestä paperittomille henkilöille ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. (alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille kaikki terveyspalvelut kuten espoolaisille mukaan lukien erikoissairaanhoidon sekä raskaana oleville hoidon kuten espoolaisille.)

Persut haluavat palauttaa.  Hävisivät… Keskustelu jatkuu...Nyt olemme tässä Kello on 23.20...

sunnuntai 6. marraskuuta 2016

Videoclipsi Espoon demarien budjettiseminaarista


ESPOON demareilla oli lauantaina 5.11. Tapiola Gardenissa oma seminaari, jossa valmistauduttiin 18.11. alkaviin budjettineuvotteluihin.  Meitä oli paikalla 20 aktiivia, pääosa valtuustoryhmästä mutta ilahduttavasti myös muutama muu aktiivi.

BUDJETTIneuvottelut etenevät näin.
 • KH käsittelee budjettia 7.11.
 • Demarien valtuustoryhmä hioo  budjettitavoitteita seminaarin materiaalin pohjalta 7.11.
 • Demarit tiedottava neuvoittelutavoitteensa  8.11. - 12.11
 • Ryhmien välillä epävirallisia kontakteja.
 • Valtuustoryhmillä mahdollisuus lähettää talousarvioon liittyviä kysymyksiä ja lisäselvityspyyntöjä ke 9.11. klo 12 mennessä
 • Selvityspyyntöjen vastaukset  lähetetään valtuustoryhmille pe  11.11.2016 klo 16 mennessä
 • Espoon Ruusu ilmestyy 12.11. Länsiväylän välissä.  Liitteen etusivulla tavoitteet napakasti.
 • Valtuustoryhmien talousarvion muutosesitykset tulee toimittaa ma 14.11.2016 klo 12 mennessä
 • Valtuuston neuvottelutoimikunnan talousarvioneuvottelu  18.11.2016 klo 8-12
 • Valtuuston neuvottelutoimikunnan talousarvioneuvottelu  21.11.2016 klo 10-14
 • Valtuuston neuvottelutoimikunnan talousarvioneuvottelu  22.11.2016 klo 8-12
 • (mahdolliset lisäneuvottelut)
 • Lopputulos budjettisopu tai irtaantuminen neuvotteluista ja sovusta.
 • KH käsittelee budjettia 28.11.
 • Valtuuston kokous hyväksyy budjetin 7.12
 • Valtuusto käsittelee talousarvioon liittyvät toiveet 12.12.
Neuvottelut käydään luottamuksellisesti. Neuvottelujen aikana kaikki kommentit antaa neuvottelutoimikunnan pj. Delegaatioita ei oteta vastaan.


keskiviikko 2. marraskuuta 2016

Valtuuston asialista 14.11.

Valtuusto
Esityslista 14.11.2016 klo 17:30

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Olli Isotalo kertoi kuulumiset Länsi-Metrosta. Toimitusjohtajaa vaihdettiin,
................
PÖYDÄLLE JÄÄNEITÄ ASIOITA
a) KAAVOJA¨

3. Kiltakallio I, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 610808, 40. kaupunginosa Espoon keskus (Pöydälle 17.10. ja 31.10.2016)
Esityksen mukaan.

4. Ämmäsmäki, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 640101, 75. kaupunginosa Kolmperä (Pöydälle 17.10. ja 31.10.2016)
Kiistaa siitä, keiden veneet saavat olla Suomenojalla.  Byman esittää hylkäämistä.
Vasemmisto toivoo pienille  veneille. RKP toivoo, että kaikki veneet saavat olla siellä.
Meni KH:n mukaan. Demarien äänet hajosivat.

5. Lillmossaskogen, asemakaavan hyväksyminen, alue 713300, 82. kaupunginosa Perusmäki (Pöydälle 17.10. ja 31.10.2016)
KH:n esityksen mukaan
......
b) OHJELMIA

6. Esteetön Espoo 2020, Espoon kaupungin esteettömyysohjelman hyväksyminen (Pöydälle 31.10.2016)
Ohjelma hyväksyttiin KH:n esitykseen mukaan. Samalla hyväksyttiin useita toivomuksia yksimielisesti.
.....
c)  VALTUUSTOKYSYMYKSIÄ ja ALOITTEITA

7. Valtuustokysymys Espoon teatteritalon valmistelusta ja nykytilanteesta (Pöydälle 12.9. ja 31.10.2016)
Palautus hyväksyttiin yksimielisesti yksimielisesti.

8. Valtuustokysymys määräaikaisen johtajan palkkaamisesta (Pöydälle 12.9. ja 31.10.2016)
Bymanin kysymys.
KH:  mukaan

9. Valtuustoaloite tilojen osoittamiseksi apteekkitoiminnalle yhdessä HUS:n kanssa Jorvin sairaala-alueelta ja luvan hakeminen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta (Pöydälle 12.9. ja 3...
KH:n mukaan yksimielisesti.

10.Valtuustoaloite päiväkotien ja koulujen hankintaperiaatteiden uudistamisesta (Pöydälle 12.9. ja 31.10.2016)
KH:n mukaan. 

11. Valtuustoaloite Espoon kaupungin rakennusinvestointien piiloon jäävien rakenteiden sekä ulkona varastoitavan rakennusmateriaalin suojaamisen digitoimiseksi (Pöydälle 12.9. ja 31.10.2016)
........................................
12. Vaksi valtuustokysymystä kaupungin omistamien osakeyhtiöiden asiakirjojen julkisuudesta (Pöydälle 31.10.2016)
Martti Hellström, Inka Hopsu ym. ovat jättäneet 22.8.2016 valtuustokysymyksen, jossa tiedustellaan muun muassa mahdollisuuksista lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä Espoon omistamissa yhtiöissä.

Seppo Huhta ym. ovat jättäneet 22.8.2016 valtuustokysymyksen, jossa tiedustellaan muun muassa, mihin toimenpiteisiin aiotaan ryhtyä valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden tiedonsaantia koskevassa asiassa liittyen mm. Länsimetro Oy:n ja KOY Espoon Sairaalan hallitusten pöytäkirjoihin ym. keskeisiin dokumentteihin tutustumisessa, ja onko tarkoitus jatkossakin muodostaa yhtiöitä kaupungin konserniin vai pidättäytyä ja vähentää niitä.

Vastaus
Espoon omistuksessa olevat tytäryhteisöt toteuttavat kaupungin perustoimintaa, joka on avointa, oikeudenmukaista, läpinäkyvää ja tasa-arvoista.

Espoon kaupungin uusi konserniohje on valmisteilla ja siinä linjataan tarkemmin, miten avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lisätään ja määritellään menettelytavat, joilla omistajaohjaus tapahtuu siten, että omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti Espoo-konsernin kokonaisetu turvaten.

Konsernijohdon edustajat tai konserniohjaustiimi käyvät vuosittain tavoite- ja talousarviokeskustelut merkittävimpien yhteisöjen johdon kanssa. Tällöin määritellään tytäryhtiöille asetettavat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Näistä asetetuista tavoitteista raportoidaan omistajalle konserniraporttiin, tilinpäätökseen, toimintakertomukseen ja talousarvioon Espoon kaupungin päättämän aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti.

Tulevaan konserniohjeeseen valmistellaan linjausta, jonka mukaan strategisesti merkittävimmät tytäryhteisöt laativat myös julkisen koosteen hallituksen päätöksistä. Kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada kuntalaissa säädetyllä tavalla tietoa kaupungin virkamiehiltä ja tiedonsaantioikeus koskee myös kaupungin hallussa olevia tytäryhteisöiltä saatuja tietoja ja asiakirjoja, ellei salassapitosäännöksistä muuta johdu. Tytäryhteisöjen on annettava omistajalle sellainen yhtiön toimintaa koskeva tieto, josta ei ole yhtiölle tai niiden sidosryhmille olennaista haittaa. Talousarviotavoitteiden toteutuminen ja tilinpäätöstiedot raportoidaan konsernijaostolle.

Espoon kaupunki toimii aktiivisesti myös osakkuusyhtiöiden osalta siten, että avoimuus ja tiedonsaanti toteutuisivat niissä mahdollisuuksien mukaan samoin kuin tytäryhteisöjenkin kohdalla. Osakassopimuksiin pyritään neuvottelemaan asiaa koskevat säännökset.

Konsernirakenteen sekä omistajapolitiikan on toteutettava ja tuettava Espoo-tarinan toteutumista. Omistaminen ei ole kaupungin itsetarkoitus, vaan tapa kehittää kaupunkia ja järjestää palveluja sekä toimintoja, jotka Espoo muutoin toteuttaisi omana toimintanaan tai palveluostoina. Omistaminen on väline, jonka tulee tuottaa kaupungille enemmän toiminnallista ja taloudellista lisäarvoa kuin toimintojen tai palvelujen järjestäminen omana työnä tai hankkimalla.

Konsernirakennetta arvioidaan ja kehitetään aktiivisesti pitkäjänteisesti osana toimintojen ja palvelujen järjestämistä, jotta se toimisi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Omistuksia ja niiden toimintamuotoja arvioidaan jatkuvasti omistajapolitiikan tavoitteiden ja päämäärien pohjalta. Yhteisöistä irtaannutaan siten, että kaupungin tekemät sijoitukset palautuvat mahdollisimman hyvillä tuotoilla kaupungille.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Martti Hellströmin ja 41 muun valtuutetun sekä valtuutettu Seppo Huhdan ja 12 muun valtuutetun 22.8.2016 jättämiin valtuustokysymyksiin Espoon omistamien yhtiöiden avoimuudesta, tiedonsaantia ja asiakirjojen julkisuudesta ja toteaa valtuustokysymykset loppuun käsitellyiksi.
 
Räväkkää keskustelua.  Metro nousi  tietysti esiin.

13. Valtuustokysymys omatoimiseen rakentamiseen luovutettavista omakotitonteista (Pöydälle 31.10.2016)
Esityksen mukaan.

14. Valtuustoaloite oirekyselyjen tekemiseksi kaikissa Espoon kouluissa koulujen sisäilmaongelmien löytämiseksi ja ratkaisemiseksi (Pöydälle 31.10.2016)
Pitkä keskustelu. Esityksen mukaan.

15. Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta julkisella liikenteellä maksuttomasti (Pöydälle 31.10.2016)
Pöydälle jälleen.

16. Valtuustoaloite Leppävaaran uimahallin pukuhuone- ja saunatilojen puutteiden korjaamisesta (Pöydälle 31.10.2016)
Esityksen mukaan. + Toive

17. Valtuustoaloite nuorten asunnoista (Pöydälle 22.8., 12.9., 17.10. ja 31.10.2016)
Pitkät keskustelut autopaikoista ja  Kokoomukseen roolista. KH:n  mukaan.

18. Valtuustoaloite nuorten ja ikäihmisten yhteisasumisesta Espoossa (Pöydälle 22.8., 12.9., 17.10. ja 31.10.2016)
Pöydälle.

Kello on nyt  00.10. Kokous loppuu. 

sunnuntai 30. lokakuuta 2016

31.10. Valtuuston kokous. Vielä uudellen täydennetty lista.

KOKOUKSEN asialistaa on täydennetty ja käsittelyjärjestystä muutettu (järjestyksen muutoksia ei ole tehty espoon www-sivuille teknisistä syistä.

Etukäteen on sovittu, että kokous päättyy klo 23. Ylimäääräinen kokous on 14.11.

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous keskeytettiin ja Pia Kauma kukitettiin (50 v).

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Vårt Esbo ja Kok.

§ SIIRETTIIN TÄHÄN

25.   Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017

Verottajalle  ilmoitettava 17.11.
KH ehdottaa: Nostetaan alarajalle (3 % - 3,93 %). Joitain puheenvuoroja. Ei muutosesityksiä.
............................................


Johanna Värmälä
§ SIIRETTIIN TÄHÄN

8. Espoon lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi.

Äärimmäisen tärkeä asia. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 24.10.2016.
Esityslista ja kaupunginhallituksen ehdotus jaettiin sähköpostilla valtuutetuille viikolla 43 ja valtuuston kokouksessa 31.10.2016 paperisena pöydälle.

KH hyväksyi yksimielisesti (hieman täsmennettynä) lausuntoehdotuksen. Mukaan otettiin mainintoja yhtiöittämisestä ja oppilashuollosta

KH:n puheenjohtaja esitteli asiaa valtuustolle. Tekstiin saatiin pk-demarien yhteisiä linjauksia. Sote tavoitteille sanotaan kyllä ( 3 miljardin säästöt, kavennetaan terveyseroja, tasa-arvoinen hoitoonpääsy). Mutta miten Espoossa. Epäilyjä on (maakuntauudistus, 2 liittyy soteen. Kasvun turvaaminen. Terveyserojen kapeneminen. Palvelulaitos). Espoon roolin oltava selvä.

Johanna Värmälä teki muutosesityksen, joka liittyy suhtautumiseen yhtiöittämiseen.
Myös Kokoomuksesta tehtiin lisäysesitys, jossa korostetaan, että uudistuksesta tulisi loppua "Kun taitamaton yrittää saada haluttomat tekemään mahdottomia."

Värmälä esitys kaatui- KH voitti 40-31-3-  Heikki Sepän lisäys meni läpi 37-25-12.

Sitten oli kahvitauko________________________________________

METRO-INFO: Matti Kokkinen, antaa selvityksen (21 ja 22)

Byman ja Kemppi-Virtanen alustivat kumpikin 10 minuuttia.
Keskustelu jatkuu, jatkuu....
Hellström teki toivomuksen, että tehdään  erityistilintarkastus

3. Valtuustokysymys Länsimetron kustannuksista, viivästymisestä ja tietojen antamisesta (Pöydälle 12.9.2016 ja 17.10.2016  (aluperin 20)

Kaupunginhallitus esittää, että  valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena persujen  jättämään valtuustokysymykseen Länsimetron kustannuksista, viivästymisestä ja tietojen antamisesta ja toteaa valtuustokysymyksen loppuun käsitellyksi.

4. Valtuustoaloite Länsimetron kustannuksista, valmistumisen ajankohdasta sekä liikenteen väliaikaisjärjestelyjen aiheuttamista lisäkustannuksista tehtävästä selonteosta ja ennusteesta (Pöydälle 12.9....) (alunperin 21)

Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan vastauksena  kokoomuksen jättämään valtuustoaloitteeseen Länsimetron kustannuksista, valmistumisen ajankohdasta sekä liikenteen väliaikaisjärjestelyjen aiheuttamista lisäkustannuksista tehtävästä selonteosta ja ennusteesta ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

OK 
..............
Keskustellaan yhdessä
Matti Kokkinen, vastaa kysymykseen ja (20 ja 21)

Kokkinen vastaa:
- vasta kun kolme yhteiskäyttökoetta
- kevään käsitys oli virheellinen
- poikkeustilammetta varten suunnitelma
- valitus vie 13 kk.
.............................
Tulee äänestys toiveesta.
Nyt ollaan tässä kohdassa. Kello on 22.56.
Muut asiat jätetään pöuydälle-

___________________________________________

UUDET PYKÄLÄT (Nostettu alkuun)

5.  Kiltakallio I, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 610808, 40. kaupunginosa Espoon keskus (Pöydälle 17.10.2016)

Kaupunginhallitus esittää, että Valtuusto hyväksyy 18.3.2013 päivätyn ja 7.4.2015 muutetun Kiltakallio I - Gillesberget I asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 6720, joka käsittää korttelin 40003, osan korttelia 40162 sekä katu- ja virkistysalueet, 40. kaupunginosassa (Espoon keskus), alue 610808. (Muodostuu osa korttelia 40162 ja poistuu kortteli 40003).

6. Ämmäsmäki, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 640101, 75. kaupunginosa Kolmperä (Pöydälle 17.10.2016)

Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto hyväksyy 26.4 2016 päivätyn, 31.8.2016 muutetun Ämmäsmäki - Kärinbacken asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 6971, 75. kaupunginosassa Kolmperä, alue 640101.

7. Lillmossaskogen, asemakaavan hyväksyminen, alue 713300, 82. kaupunginosa Perusmäki (Pöydälle 17.10.2016)

Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto hyväksyy 2.12.2007 päivätyn ja 22.4.2016 muutetun Lillmossaskogen - Lillmossaskogen asemakaavan, piirustusnumero 6977, 82. kaupunginosassa Perusmäki, alue 713300.
.........

9. Esteetön Espoo 2020, Espoon kaupungin esteettömyysohjelman hyväksyminen

Erittäin tärkeä asia. Espoon esteettömyysohjelmaa on valmisteltu vuodesta 2012. Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto hyväksyy Esteetön Espoo 2020, Espoon kaupungin esteettömyysohjelman.

VALTUUSTOKYSYMYKSET JA -ALOITTEET

10. Valtuustokysymys Espoon teatteritalon valmistelusta ja nykytilanteesta (Pöydälle 12.9.2016)
Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Leena Luhtasen ja 21 muun valtuutetun 25.4.2016 esittämään valtuustokysymykseen Espoon teatteritalon valmistelusta ja nykytilanteesta sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

Leena ainakin puhuu.

11. Valtuustokysymys määräaikaisen johtajan palkkaamisesta (Pöydälle 12.9.2016)

Kysymys on  Keravan entisen kaupunginjohtajan Petri Härkösen palkkaamisesta määräajaksi Espooseen. Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena  valtuustokysymykseen  sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

12. Valtuustoaloite tilojen osoittamiseksi apteekkitoiminnalle yhdessä HUS:n kanssa Jorvin sairaala-alueelta ja luvan hakeminen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta (Pöydälle 12.9.2016)

Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Marika Niemen ja 49 muun valtuutetun (Leena Luhtanen keskeinen hahmo)  14.3.2016 jättämään valtuustoaloitteeseen, että Espoon kaupunki yhdessä HUS:n kanssa osoittaa Jorvin sairaala-alueelta tilat apteekkitoiminnalle ja että avoapteekkitoiminnalle haetaan lupa lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.13. Valtuustoaloite päiväkotien ja koulujen hankintaperiaatteiden uudistamisesta (Pöydälle 12.9.2016) 

Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena kokoomuksen valtuustoaloitteeseen päiväkotien ja koulujen hankintaperiaatteiden uudistamisesta sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

14. Valtuustoaloite Espoon kaupungin rakennusinvestointien piiloon jäävien rakenteiden sekä ulkona varastoitavan rakennusmateriaalin suojaamisen digitoimiseksi (Pöydälle 12.9.2016)

Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Persujen esittämään valtuustoaloitteeseen Espoon kaupungin rakennusinvestointien piiloon jäävien rakenteiden sekä ulkona varastoitavan rakennusmateriaalin suojaamisen digitoimiseksi sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

15. Kaksi valtuustokysymystä kaupungin omistamien osakeyhtiöiden asiakirjojen julkisuudesta

Kaupunginhallitus esittää, että Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Martti Hellströmin ja 41 muun valtuutetun sekä valtuutettu Seppo Huhdan ja 12 muun valtuutetun 22.8.2016 jättämiin valtuustokysymyksiin Espoon omistamien yhtiöiden avoimuudesta, tiedonsaantia ja asiakirjojen julkisuudesta ja toteaa valtuustokysymykset loppuun käsitellyiksi.

Puhutaan.

16. Valtuustokysymys omatoimiseen rakentamiseen luovutettavista omakotitonteista

Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena kokoomuksen tekemään valtuustokysymykseen omatoimiseen rakentamiseen tarkoitettujen omakotitonttien luovutustavoitteista ja toteaa valtuustokysymyksen loppuun käsitellyksi.

17. Valtuustoaloite oirekyselyjen tekemiseksi kaikissa Espoon kouluissa koulujen sisäilmaongelmien

Kaupunginhallitus esittää, että Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Mari Anthonin ja 38 muun valtuutetun  (mukana demareita) 14.3.2016 esittämään valtuustoaloitteeseen oirekyselyjen tekemiseksi kaikissa Espoon kouluissa koulujen sisäilmaongelmien löytämiseksi ja ratkaisemiseksi sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

18. Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta julkisella liikenteellä

Kaupunginhallitus esittää, että Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena persujen  esittämään valtuustoaloitteeseen maksuttomasta julkisesta liikkumisesta Espoossa asuville yli 68 -vuotiaille eläkeläisille sekä toteaa asian loppuun käsitellyksi.

19. Valtuustoaloite Leppävaaran uimahallin pukuhuone- ja saunatilojen puutteiden korjaamisesta

Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena persujen  valtuustoaloitteeseen Leppävaaran uimahallin pukuhuone- ja saunatilojen puutteiden korjaamisesta sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

20. Valtuustokysymys nuorten asuntotilanteesta Espoossa (Pöydälle 22.8.2016, 12.9.2016 ja 17.10.2016)

Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Sanna Lauslahden ja 34 muun valtuutetun (mukana demareita)  14.3.2016 jättämään valtuustokysymykseen koskien nuorten asuntotilannetta Espoossa sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

21. Valtuustoaloite nuorten ja ikäihmisten yhteisasumisesta Espoossa (Pöydälle 22.8., 12.9.2016 ja 17.10.2016)

Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Henrik Vuornoksen ja Kristiina Mustakallion ja 55 muun valtuutetun 25.1.2016 jättämään valtuustoaloitteeseen nuorten ja ikäihmisten yhteisasumisesta Espoossa ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
......................................................
KOPAUTETTIIN

22. Valtuustokysymys kotihoidon parkkipaikoista ja -luvista (Pöydälle 12.9.2016 ja 17.10.2016)

Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen ilmoituksen siitä, että vastausta valtuutettu Johanna Värmälän ja 40 muun valtuutetun 13.6.2016 jättämään valtuustokysymykseen kotihoidon parkkipaikoista ja -luvista ei voida määräajassa antaa.

OK

23. Valtuustokysymys Tapiolan uimahallin remontin tilanteesta ja aikataulusta (Pöydälle 17.10.2016)

Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen ilmoituksen, ettei vastausta Leena Luhtasen ym. 22.8.2016 jättämään valtuustokysymykseen Tapiolan uimahallin remontin tilanteesta ja aikataulusta  voida asetetussa määräajassa antaa.

OK

24.  Valtuustokysymys kivenmurskaamotoiminnan sijoitusperiaatteista (Pöydälle 17.10.2016)

Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen ilmoituksen, ettei vastausta Kurt Bymanin ym. 22.8.2016 jättämään valtuustokysymykseen kivenmurskaamotoiminnan sijoitusperiaatteista voida asetetussa määräajassa antaa.

OK
...........................................................


sunnuntai 23. lokakuuta 2016

Valtuuston kokous 31.10. Päivitetty asialista

VALTUUSTO kokoontuu siis ma 31.10. Valtuustoryhmät  kokoontuvat valmistelemaan kokousta 24.10.  Valtuustoryhmien neuvottelukunnalla on  kaksi kokousta ennen valtuustoa 24.10 ja 31.10.

Tässä lista napakasti kommentoituna.

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3. Espoon lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi
Äärimmäisen tärkeä asia. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 24.10.2016.
Esityslista ja kaupunginhallituksen ehdotus jaetaan sähköpostilla valtuutetuille viikolla 43 ja valtuuston kokouksessa 31.10.2016 paperisena pöydälle.

4. Esteetön Espoo 2020, Espoon kaupungin esteettömyysohjelman hyväksyminen
Erittäin tärkeä asia. Espoon esteettömyysohjelmaa on valmisteltu vuodesta 2012. Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto hyväksyy Esteetön Espoo 2020, Espoon kaupungin esteettömyysohjelman.

VALTUUSTOKYSYMYKSET JA -ALOITTEET

5. Valtuustokysymys Espoon teatteritalon valmistelusta ja nykytilanteesta (Pöydälle 12.9.2016)
 Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Leena Luhtasen ja 21 muun valtuutetun 25.4.2016 esittämään valtuustokysymykseen Espoon teatteritalon valmistelusta ja nykytilanteesta sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

6. Valtuustokysymys määräaikaisen johtajan palkkaamisesta (Pöydälle 12.9.2016)
Kysymys on  Keravan entisen kaupunginjohtajan Petri Härkösen palkkaamisesta määräajaksi Espooseen. Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena  valtuustokysymykseen  sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

7. Valtuustoaloite tilojen osoittamiseksi apteekkitoiminnalle yhdessä HUS:n kanssa Jorvin sairaala-alueelta ja luvan hakeminen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta (Pöydälle 12.9.2016)
Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Marika Niemen ja 49 muun valtuutetun (Leena Luhtanen keskeinen hahmo)  14.3.2016 jättämään valtuustoaloitteeseen, että Espoon kaupunki yhdessä HUS:n kanssa osoittaa Jorvin sairaala-alueelta tilat apteekkitoiminnalle ja että avoapteekkitoiminnalle haetaan lupa lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

8. Valtuustoaloite päiväkotien ja koulujen hankintaperiaatteiden uudistamisesta (Pöydälle 12.9.2016) Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena kokoomuksen valtuustoaloitteeseen päiväkotien ja koulujen hankintaperiaatteiden uudistamisesta sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

9. Valtuustoaloite Espoon kaupungin rakennusinvestointien piiloon jäävien rakenteiden sekä ulkona varastoitavan rakennusmateriaalin suojaamisen digitoimiseksi (Pöydälle 12.9.2016)
Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Persujen esittämään valtuustoaloitteeseen Espoon kaupungin rakennusinvestointien piiloon jäävien rakenteiden sekä ulkona varastoitavan rakennusmateriaalin suojaamisen digitoimiseksi sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

10. Kaksi valtuustokysymystä kaupungin omistamien osakeyhtiöiden asiakirjojen julkisuudesta
Kaupunginhallitus esittää, että Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Martti Hellströmin ja 41 muun valtuutetun sekä valtuutettu Seppo Huhdan ja 12 muun valtuutetun 22.8.2016 jättämiin valtuustokysymyksiin Espoon omistamien yhtiöiden avoimuudesta, tiedonsaantia ja asiakirjojen julkisuudesta ja toteaa valtuustokysymykset loppuun käsitellyiksi.

11. Valtuustokysymys omatoimiseen rakentamiseen luovutettavista omakotitonteista
Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena kokoomuksen tekemään valtuustokysymykseen omatoimiseen rakentamiseen tarkoitettujen omakotitonttien luovutustavoitteista ja toteaa valtuustokysymyksen loppuun käsitellyksi.

12. Valtuustoaloite oirekyselyjen tekemiseksi kaikissa Espoon kouluissa koulujen sisäilmaongelmien
Kaupunginhallitus esittää, että Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Mari Anthonin ja 38 muun valtuutetun  (mukana demareita) 14.3.2016 esittämään valtuustoaloitteeseen oirekyselyjen tekemiseksi kaikissa Espoon kouluissa koulujen sisäilmaongelmien löytämiseksi ja ratkaisemiseksi sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

13. Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta julkisella liikenteellä
Kaupunginhallitus esittää, että Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena persujen  esittämään valtuustoaloitteeseen maksuttomasta julkisesta liikkumisesta Espoossa asuville yli 68 -vuotiaille eläkeläisille sekä toteaa asian loppuun käsitellyksi.

14. Valtuustoaloite Leppävaaran uimahallin pukuhuone- ja saunatilojen puutteiden korjaamisesta
 Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena persujen  valtuustoaloitteeseen Leppävaaran uimahallin pukuhuone- ja saunatilojen puutteiden korjaamisesta sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

UUDET PYKÄLÄT

15.  Kiltakallio I, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 610808, 40. kaupunginosa Espoon keskus (Pöydälle 17.10.2016)
Kaupunginhallitus esittää, että Valtuusto hyväksyy 18.3.2013 päivätyn ja 7.4.2015 muutetun Kiltakallio I - Gillesberget I asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 6720, joka käsittää korttelin 40003, osan korttelia 40162 sekä katu- ja virkistysalueet, 40. kaupunginosassa (Espoon keskus), alue 610808. (Muodostuu osa korttelia 40162 ja poistuu kortteli 40003).

16. Ämmäsmäki, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 640101, 75. kaupunginosa Kolmperä (Pöydälle 17.10.2016)
Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto hyväksyy 26.4 2016 päivätyn, 31.8.2016 muutetun Ämmäsmäki - Kärinbacken asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 6971, 75. kaupunginosassa Kolmperä, alue 640101.

17. Lillmossaskogen, asemakaavan hyväksyminen, alue 713300, 82. kaupunginosa Perusmäki (Pöydälle 17.10.2016)
Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto hyväksyy 2.12.2007 päivätyn ja 22.4.2016 muutetun Lillmossaskogen - Lillmossaskogen asemakaavan, piirustusnumero 6977, 82. kaupunginosassa Perusmäki, alue 713300.

18. Valtuustokysymys nuorten asuntotilanteesta Espoossa (Pöydälle 22.8.2016, 12.9.2016 ja 17.10.2016)
Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Sanna Lauslahden ja 34 muun valtuutetun (mukana demareita)  14.3.2016 jättämään valtuustokysymykseen koskien nuorten asuntotilannetta Espoossa sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

19. Valtuustoaloite nuorten ja ikäihmisten yhteisasumisesta Espoossa (Pöydälle 22.8., 12.9.2016 ja 17.10.2016)
Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Henrik Vuornoksen ja Kristiina Mustakallion ja 55 muun valtuutetun 25.1.2016 jättämään valtuustoaloitteeseen nuorten ja ikäihmisten yhteisasumisesta Espoossa ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

20. Valtuustokysymys Länsimetron kustannuksista, viivästymisestä ja tietojen antamisesta (Pöydälle 12.9.2016 ja 17.10.2016
Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena persujen  jättämään valtuustokysymykseen Länsimetron kustannuksista, viivästymisestä ja tietojen antamisesta ja toteaa valtuustokysymyksen loppuun käsitellyksi.

21. Valtuustoaloite Länsimetron kustannuksista, valmistumisen ajankohdasta sekä liikenteen väliaikaisjärjestelyjen aiheuttamista lisäkustannuksista tehtävästä selonteosta ja ennusteesta (Pöydälle 12.9....
Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan vastauksena  kokoomuksen jättämään valtuustoaloitteeseen Länsimetron kustannuksista, valmistumisen ajankohdasta sekä liikenteen väliaikaisjärjestelyjen aiheuttamista lisäkustannuksista tehtävästä selonteosta ja ennusteesta ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

22. Valtuustokysymys kotihoidon parkkipaikoista ja -luvista (Pöydälle 12.9.2016 ja 17.10.2016)
 Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen ilmoituksen siitä, että vastausta valtuutettu Johanna Värmälän ja 40 muun valtuutetun 13.6.2016 jättämään valtuustokysymykseen kotihoidon parkkipaikoista ja -luvista ei voida määräajassa antaa.

23. Valtuustokysymys Tapiolan uimahallin remontin tilanteesta ja aikataulusta (Pöydälle 17.10.2016)
Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen ilmoituksen, ettei vastausta Leena Luhtasen ym. 22.8.2016 jättämään valtuustokysymykseen Tapiolan uimahallin remontin tilanteesta ja aikataulusta  voida asetetussa määräajassa antaa.

24.  Valtuustokysymys kivenmurskaamotoiminnan sijoitusperiaatteista (Pöydälle 17.10.2016)
Kaupunginhallitus esittää, että  Valtuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen ilmoituksen, ettei vastausta Kurt Bymanin ym. 22.8.2016 jättämään valtuustokysymykseen kivenmurskaamotoiminnan sijoitusperiaatteista voida asetetussa määräajassa antaa.