Kiitokset

Kiitokset

keskiviikko 20. marraskuuta 2019

Ovalan kokous 20.11.2019

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esityslista 20.11.2019
Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

3 Suomenkielisen opetustoimen arviointiraportti 2019
 Voimassaolevan lainsäädännön mukaan opetuksen järjestäjän on arvioitava antamaansa koulutusta sekä osallistuttava ulkopuoliseen toiminnan arviointiin.  Arviointiraportin lukuun 1.1 on koottu tiivistelmä raportin keskeisistä tuloksista sekä toimenpiteistä, joita on tehty tai aloitettu arviointiraportin tulosten perusteella.

4 Lukuvuoden 2020 - 2021 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

1.     Päättää, että suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä peruskoulujen järjestämän esiopetuksen työ- ja loma-ajat ovat lukuvuonna 2020 - 2021 seuraavat:

Syyslukukausi to 13.8.2020 - ti  22.12.2020
-        Syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2020 (viikko 42)
-        Joululoma ke 23.12.2020  -  ke 6.1.2021

Kevätlukukausi to 7.1.2021 - la 5.6.2021
Talviloma ma 22.2.2021 - pe 26.2.2021 (viikko 8)

2.     Päättää, että suomenkielisen varhaiskasvatuksen järjestämän esiopetuksen työ- ja loma-ajat ovat lukuvuonna 2020-2021 seuraavat:

Syyslukukausi to 13.8.2020 - ti 22.12.2020
-        Syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2020 (viikko 42)
-        Joululoma ke 23.12.2020  -  ke 6.1.2021

Kevätlukukausi to 7.1.2021 - pe 4.6.2021
Talviloma ma 22.2.2021 - pe 26.2.2021 (viikko 8)

3.     Päättää, että suomenkielisillä peruskouluilla ja lukioilla on halutessaan mahdollisuus korvata yksi työpäivä lauantaityöpäivällä. Lauantaityöpäivänä noudatetaan sen päivän lukujärjestystä, joka vaihdetaan vapaaksi.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 23.1.2018 (EOAK/6196/2017) ratkaisun mukaisesti oppilailla ja opiskelijoilla on järjestetty mahdollisuus lausua oma mielipiteensä vastaamalla opetustoimen laatimaan työ- ja loma-aikoja koskevaan kyselyyn. Oppilaskysely suunnattiin perusopetuksen vuosiluokkien 3.-9. oppilaille sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille.

TULOKSET: Koulu alkaa syksyllä tiistaina 11.8.2020, syysloma on viikon mittainen (12.-16.10.2020) ja joululoma on 2,5 viikkoa (21.12.2020-6.1.2021). (oppilaat 71-77%,huoltajilla 35,8 - 40,6%)

Päätösehdotuksen mukaisesti lukuvuoden 2019 - 2020 työ- ja loma-ajoiksi ehdotetaan vaihtoehtoa 1. Tämä on toiminnallisesti paras vaihtoehto ja myös yhteneväisin Helsingin ja Vantaan päätösten kanssa.
 
5 Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen järjestämisen arviointi ja jatkokehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa

Henkilöstön määrä vähenee 110_: 109:ään???

6 Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman muutos koskien A1-kielen opetusta 1. ja 2. vuosiluokilla

...........................................
7 Keran siirtokelpoisen päiväkodin tarveselvitys
Valmisteilla olevassa investointiohjelmassa vuosille 2020–2030 Keran/Kilon siirtokelpoinen päiväkoti on yksi vuokra-, leasing ym malleilla toteutettavista hankkeista

8 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Tiistilän koulun ja päiväkodin hankesuunnitelmasta
......................................
9 Oikaisuvaatimus virkasuhteen purkamisesta koeaikana
10 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta
.....................................
11 Vastaus valtuustokysymykseen Vantaan mallin käyttöönotosta Espoossa nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä

(Eivät innostu)

12 Vastaus valtuustoaloitteeseen Lue lisää! - draaman ja teatterin keinoilla lukutaidon rapistumista vastaan

Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikössä, suomenkielisessä varhaiskasvatuksen tulosyksikössä, ruotsinkielisissä sivistyspalveluissa ja kulttuurin tulosyksikössä tehdään jo monipuolista, laadukasta ja systemaattista työtä lukutaidon edistämiseksi.


......................................
13 Laajalahden koulun ja Kivimiehen koulun johtokunnan varajäsenen nimeäminen
14 Kokouksessa kuultavat selostukset

Tilapalvelut -liikelaitos on käynnistänyt kevennetyn kilpailutuksen tilaelementtirakennuksen hankkimiseksi Lasinpuhaltajan päiväkodin väistötiloiksi yhteistyössä Suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja Tilat ja alueet-yksikön kanssa.

15 Päätökset ja kirjelmät
16 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset
17 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden sekä varhaiskasvatusjaoston päätökset

maanantai 18. marraskuuta 2019

Valtuuston kokous 18.11.2019

Valtuusto: Esityslista 18.11.2019  

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 Tilapäisen valiokunnan asettaminen
Esitys: Valtuusto asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan valtuustolle Markku Sistosen, Yrjö Rossin sekä 17 muun valtuutetun jättämän aloitteen mukaista sosiaali- ja terveyslautakunnan ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan erottamista.

Aloitteessa vaaditaan, että sosiaali- ja terveyslautakunta ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta tulee erottaa, koska sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Arja Ryynänen ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen Mika-Erik Walls eivät nauti valtuuston luottamusta. Lisäksi aloitteessa vaaditaan, että valtuusto asettaa tilapäisen valiokunnan asettamista asian valmistelemiseksi.
....
Vireää keskustelua puolesta ja vastaan. Valiokunta asetettiin äänin 67-6-1. Demari olivat johdonmukaisesti valiokunnan perustamista.

4 Rakennuslautakunnan jäsenen eronpyyntö, liikunta- ja nuorisolautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
(Kokoomus ja persut)
Paikat täytettiin

5 Vuoden 2019 kolmas osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet
Esiys: Valtuusto merkitsee liitteenä olevan vuoden 2019 kolmannen osavuosikatsauksen sekä tulostavoitteiden toteumatiedot tiedoksi ja hyväksyy poikkeamat  eräiden tulostavoitteiden toteutumisessa ja hyväksyy ertäät määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset sekä sitovuustasojen muutokset:
mm. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
tuloarvion lisäys 1 600 000 euroa
määrärahan vähennys 700.000

KH: Vuornos Holman kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen:

”Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että
1) operatiivista johtamista kehitetään, jotta tulostavoitteiden toteutuminen vastaa tähänastista paremmin valtuuston tekemiä päätöksiä.
2) vuoden lopun aikana tehtävät hankinnat käydään perusteellisesti läpi, eikä muita kuin perustoiminnan kannalta välttämättömiä hankintoja tehdä.”
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 8 äänellä 7 ääntä vastaan hyväksyneen Vuornoksen lisäysehdotuksen 2. kohdan.

Tarkastuslautakunnan pj. avaa keskustelua. Nyt muutkin. Porvaripuolueet korostuneen  huolissan Espoon taloudesta,

KYSYMYKSIÄ JA ALOITTEITA

6 Valtuustokysymys Vantaan mallin käyttöönotosta Espoossa nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä
Liisa Kivekäs ja 31 muuta valtuutettua ovat 9.9.2019 jättäneet valtuustokysymyksen siitä, pitäisikö Espoossa ottaa Vantaan malli käyttöön nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Lautakuntien kokousaikataulujen vuoksi vastausta valtuustokysymykseen ei voida antaa hallintosäännön I osan 1. luvun 8 §:ssä säädetyssä määräajassa.

Nuijittiin ilman puheenvuoroja.

7 Valtuustoaloite fysioterapiapalveluiden hoitoonohjauksen kehittämiseksi neuvolapalveluiden yhteydessä (Pöydälle 9.9.2019 ja 21.10.2019)
(Vihreiden)

Muutama puheenvuoro. Vastaus hyväksyttiin,

8 Valtuustoaloite vammaistietoisuuden lisäämisestä espoolaisessa perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa (Pöydälle 9.9.2019 ja 21.10.2019)
(Vihreiden)

Vakavaa keskustelua. Toivomuksia hyväksyttiin kolme.

9 Valtuustoaloite kaupungin tonttivuokrien sitomiseksi paremmin käypää arvoa kuvaavaan hintaindeksiin (Pöydälle 9.9.2019 ja 21.10.2019)
(Juri Aaltosen, sd.)

Hyväksyttiin.

10 Valtuustoaloite kaupunkipyöräverkoston laajentamisesta Espoonlahden alueelle (Pöydälle 9.9.2019 ja 21.10.2019)
(Vihreiden)
Mahdolliset päätökset tehdään osana talousarviota.

Toiveita esitettiin ja hyväksyttiin,

11 Valtuustoaloite Espoon päiväkotien työolosuhteiden selvittämisestä (Pöydälle 21.10.2019)
(Keskustan)
Tulokset olivat pysäyttäviä. Päiväkotien työoloissa on liian suuria eroja,
Toive esitettiin ja hyvksyttiin,


12 Valtuustoaloite tien tai puiston nimeämiseksi Väinö Tannerin mukaan Henttaalle (Pöydälle 21.10.2019)
(Kokoomuksen)
Asia etenee.

13 Valtuustoaloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä
(Vihreiden)
Liha- ja maitotaloustuotteiden kulutuksen puolittaminen aiheuttaisi ateriapalveluihin lisäkustannuksia. Liha- ja maitotuotteiden vähentäminen saattaisi heikentää osan päiväkoti- ja kouluikäisten lasten sekä ikäihmisten ravitsemusta
Jää pöydälle.

14 Valtuustoaloite ilmaistyön teettämisen hyödyllisyyden tutkimiseksi Espoon työllisyyspalveluissa ilmaistyöntekijän kannalta
(Persujen)

Toivekin hyväksyttiin,

15 Valtuustoaloite avustajaresurssien tarpeen selvittämisestä varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen ryhmiin, joissa on runsaasti vieraskielisiä lapsia
(Kepun)
Mikäli kaikkiin 70 yleisopetuksen ryhmään, joissa vieraskieliset ovat enemmistönä, palkattaisiin koulunkäyntiavustajat oppilaiden viikkotuntimäärän mukaan, olisi sen kustannusarvio tällä hetkellä noin 1,3 milj. euroa.

Todella surullista, rasistista keskustelua
Vastaus hyväksyttiin,

16 Valtuustoaloite lähiliikuntapaikkojen kehittämisestä ilmastomuutoksen ja asukkaiden hyvinvoinnin tukena
(Kokoomus)
Pöydätään.
Kello on nyt 21.15  Kokous päättyy.

torstai 17. lokakuuta 2019

Ovalan kokous 23.10.2019

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esityslista 23.10.2019

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

3 Yksityisten perhepäivähoitajien esitys korvauksen maksamisesta hoitajan oman lapsen hoidosta (pöydälle 23.1.2019, palautettu 13.2.2019, pöydälle 25.9.2019)

Esitys: Työntekijöiden säilymiseksi ja mahdollisesti joidenkin uusien hoitajien houkuttelemiseksi alalle yksityisten perhepäivähoitajien taloudellisia toimintaedellytyksiä voitaisiin tukea maksamalla perhepäivähoitajan omien 3-6-vuotiaiden lasten hoitamisesta esiopetuksen alkuun asti vastaavan suuruista Espoo-lisää, jota maksetaan Espoo-lisänä yksityiseen perhepäivähoitoon yksityisen hoidon tukea saavista 3-6-vuotiaista lapsista.

4 Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2020 - 2021

5 Karhusuon alakoulun muuttaminen yhtenäiseksi peruskouluksi 1.1.2020 lukien

Koulu kannattaa esitystä

6 Leppävaaran ja Veräjäpellon koulujen yhdistyminen 1.8.2021 lukien

Veräjäpellon yhtenäiskoulun johtokunta vastustaa koulujen yhdistymistä ennen Monikon valmistumista.
Veräjäpellon koulun vanhempainyhdistys on erittäin huolissaan
Veräjäpellon oppilaskunta pitää erittäin huonona ideaa yhdistää koulut ennen Monikkoon siirtymistä.
Leppävaaran koulun oppilaskunnan hallitus vastustaa Veräjäpellon ja Leppävaaran koulujen yhdistymistä ennen Monikon valmistumista
Leppävaaran koulun henkilökunta, johtokunta ja vanhempainyhdistys eivät kannata yhdistymistä.
Veräjäpellon opettajakunta: Olemme ehdottomasti sitä mieltä, että koulujen yhdistyminen tapahtuu vasta silloin, kun siirrymme samoihin tiloihin tulevaan koulukeskukseen.

7 Perusopetuksen lukuvuoden 2020-2021 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

8 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2020-2021

9 Englanninkielisen opetuksen oppilasvalintaperusteiden muuttaminen

................................
10 Ryhmäperhepäiväkoti Laulurastaan toiminnan lakkauttaminen

11 Tiedoksianto muutoksesta Meri-Matin tarveselvityksen muutoksen ja Tiistilän koulun tarveselvityksen osalta (pöydälle 25.9.2019)

12 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2019 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3 tilanteessa 30.9.2019

13 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2019 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3 tilanteessa 30.9.2019

14 Lausunto valtuustoaloitteeseen avustajaresurssien tarpeen selvittämisestä varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen ryhmiin, joissa on runsaasti vieraskielisiä lapsia (pöydälle 25.9.2019)

15 Lausunto valtuustoaloitteeseen psykiatrian sairaanhoitajien osaamisen hyödyntämisestä Espoon kouluissa

16 Laajalahden koulun johtokunnan toimiminen Kivimiehen koulun johtokuntana 23.10.2019 lukien ja johtokunnan täydentäminen

17 Sunan koulun johtokunnan jäsenen ja varajäsenen eroanomukset ja täydennysvaali

18 Vanttilan koulun johtokunnan kahden henkilökunnan edustajan ja yhden henkilökunnan varaedustajan eropyynnöt ja täydennysvaalit

19 Viherlaakson lukion johtokunnan henkilökunnan varaedustajan vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
.......................................
20 Päätökset ja kirjelmät (osittain pöydälle 25.9.2019)
21 Peruskoulujen johtokuntien oppilasedustajat lv. 2019-2020
22 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset
23 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden sekä varhaiskasvatusjaoston päätökset

sunnuntai 13. lokakuuta 2019

Valtuuston kokous 21.10

Täällä ollaan
Valtuusto
Esityslista 21.10.2019
Kokous alkaa 17.30. 70 valtuutettua läsnä. Demarit kaikki paikalla.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Toinen sdp: Liisa Kivekäs.

3 Liikunta- ja nuorisolautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
Vihreiden paikka

4 Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelman ohjausryhmän täydennysvaali
RKP:n paikka

...............................................
TÄHÄN väliin tuli asia nro21: Kehys ja veroprosentti
KJ antaa 31.10. talousarvioesityksen
Verotuloista (tuloutus) puuttuu 60 miljoonaa.
Tuija Ojavuo esittelee kehystä: Valtiolta saadaan ensi vuonna yhteensä 100 miljoona.
Sitten kuullaan ryhmien puheenjohtajien puheenvuorot
Ja muiden valtuutettujen.

Vihreät ja SD kannattavat 0,25 %:n korostusta. Vasemmisto ehdotti nostoa 0,75
Muut ryhmät halauvat pitää ennallaan.

Veroprosentiksi tuli 18.
................................................
5 Kuntalain 84 §:n mukaisen sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta sekä sidonnaisuusilmoitusten yhteenveto
OK

KAAVOJA

6 Riihitonttu II, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 211836, 15. kaupunginosa Niittykumpu
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin KH:ssa yksimielisesti.
KD ehdottaa palautusta-kyse  on  hautausmaan viereen rakennettavasta 5-kerroksisesta talosta.
Ehdotus ei mennyt läpi.
Keskustelu jatkui.
KH:n ehdotus voitti KD:n hylkäysesityksen


7 Gobbackankallio, asemakaavan hyväksyminen, alue 713200, 82. kaupunginosa Perusmäki ja 83. kaupunginosa Bodom
Vihreät esittäneet KH:ssa palautusta. Kaatui siellä äänin 12-3.
Kaatui myös valtuustossa.

HANKKEITA

8 Espoonlahden aluekirjaston hankesuunnitelman hyväksyminen
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin KH:ssa yksimielisesti.

9 Matinraitin päiväkoti 3745 ja Matinkylän asukaspuisto 3148, uudisrakennuksen tavoitekustannuksen muuttaminen
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin KH:ssa yksimielisesti.
OK

10 Suviniityn päiväkoti, uudisrakennuksen tavoitekustannuksen muuttaminen
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin KH:ssa yksimielisesti.
OK. Nuijan kopautuksella

KYSYMYKSIÄ JA ALOITTEITA

11 Valtuustokysymys Kivenlahden kirjaston sisäilmaongelmista (Pöydälle 9.9.2019)
Johanna Värmälän kysymys.
Värmälän toivomus hyvöksyttiin  yksimielisesti

12 Valtuustokysymys sosiaalipalvelujen palautejärjestelmästä
Vihreiden kysymys
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin KH:ssayksimielisesti.
OK

13 Valtuustokysymys Jousenkaaren koulun vanhan koulurakennuksen sekä opettaja-asuntolan purkamisesta
Vihreiden kysymys
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin KH:ssa yksimielisesti. Siihen tehtiin pieni muutos

14 Valtuustoaloite ikäihmisten köyhyyden ehkäisemisohjelman laatimiseksi Espooseen
Johanna Värmälän aloite
(Pöydälle 9.9.2019)
Jatkossa tavoitteena on tehdä koko Espoon väestöä koskeva köyhyyden vähentämisohjelma.
Toivomus hyväksyttiin

15 Valtuustoaloite fysioterapiapalveluiden hoitoonohjauksen kehittämiseksi neuvolapalveluiden yhteydessä (Pöydälle 9.9.2019)
Vihreiden aloite. Jää pöydälle

16 Valtuustoaloite vammaistietoisuuden lisäämisestä espoolaisessa perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa (Pöydälle 9.9.2019)
Vihreiden aloite
Jää pöydälle

17 Valtuustoaloite kaupungin tonttivuokrien sitomiseksi paremmin käypää arvoa kuvaavaan hintaindeksiin (Pöydälle 9.9.2019)
Juri Aaltosen aloite
Jää pöydälle.

18 Valtuustoaloite kaupunkipyöräverkoston laajentamisesta Espoonlahden alueelle (Pöydälle 9.9.2019)
Vihreiden aloite
Jää pöydälle

19 Valtuustoaloite Espoon päiväkotien työolosuhteiden selvittämisestä
Kepun aloite
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöydälle

20 Valtuustoaloite tien tai puiston nimeämiseksi Väinö Tannerin mukaan Henttaalle
Kokoomuksen aloite.
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöydälle.

keskiviikko 2. lokakuuta 2019

Tehdään verkkosivut Sinulle. Yhdessä.


Tehdään yhdessa Sinulle nettisivut. 10 ensimmäistä pääsee. Ja ilmaiseksi. TSL Espoo-Kaunianen opj. proudly presents.
Läh. Martti Hellström, pj.

sunnuntai 8. syyskuuta 2019

Valtuuston kokous 9.9.2019

KOKOUS alkoi ajallaan. Näimme  ensin  tilastotietoja valtuutettujen kokemuksista asiallisesta kohtelusta (puheesta).

KOKOUKSEN  ASIALISTA

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
.................................
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3 Tarkastuslautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys, eronpyynnöt ja täydennysvaali
5 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
Inka Hopsun tilalle Pinja Nieminen
6 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston jäsenen vaalikelpoisuuden menetys, eronpyynnöt ja täydennysvaali
7 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
8 Svenska rum -lautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys, eronpyynnöt ja täydennysvaali
9 Varavaltuutetun ja kulttuurilautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
10 Liikunta- ja nuorisolautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
11 Teknisen lautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
12 Rakennuslautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
13   Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelman ohjausryhmän täydennysvaali
14   Osallistuva Espoo -kehitysohjelman ohjausryhmän täydennysvaali
15   Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
16   Kiinteistötoimitusten uskotun miehen eronpyyntö ja täydennysvaali
..............................
Kohdat 2 - 16 nuijittiin muutamassa minuutissa.

BUDJETTIASIAA

17 Vuoden 2019 toinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet
Odotettavissa tiukkaa keskustelua mm. ilman poliittista päätöstä aloitetusta säästöohjeistuksesta.
Ensimmäisen puheenvuoron käyttää tarkastuslautakunnan pj.

Markku Sistonen teki neuvottelutmk:n yhteisen lisäyksen;  Sopeuttamistoimissa otetaan huomioon lautakuntien lausunnot.
Kaupuginjohtaja: alitus 57 miljoonaa. Laki velvoittaa tekemään muutoksia Osavuosikatsauksessa nro 3 marras- joulukuussa.

Kepu huolissaan. Haluaa priorisointia. Veroprosentin nostoa tulee harkita.
RKP ei halua harkitsemattomia säästöjä. Maahanmuuttajille töitä. Hyvä, että osaamiskeskus on perustettu auttamaan
KD oli tosi huolissaan.  Mutta päätökset leikkauksista kuuluvat päättäjille- etsitään niitä yhdessä.
Vihreät moittivat prosessia. Ei ole varaa lyhytnäköisiin leikkauksiin.  Ei olla valmiita palveluiden sopeuttamiseen.
Persut vastustavat veriprosentin nostoa.
Siniset lupaa paremmat palvelut pienemmällä rahalla. Ei verokorotuksille.
Kokoomus


DEMAREISTA käsityksiään esitti ensin Johanna Värmälä: palvelutasoon  vaikuttavista päätöksistä kuuluu poliittisille päättäjille. Maria Guzenina kehui poliitikkojen toimia ja toivoi malttia. Puheenvuoron käyttivät myös Hannele Kerola joka muistutti, että valittu veroprosentti oli liaan alhainen.  Markku muistutti viime vuoden budjettineuvotteluissa. Martti muistutti uusien luovien ratkaisujen etsimisesta vaihtoehtona hätiköidyille leikkauksille. Leena Luhtanen uskoi hyvien koulutuksen ja koulurakennusten pitävän veroja maksavat Espoossa.Leena Luhtanen
Asian käsittely päättyi klo 21.05
Tehtiin muutos, että asia 30 nostettiin kohdaksi 20.

18 Finnoonkallio II, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 442700, 31. kaupunginosa Kaitaa

Esityksen mukaan,

.................................
19 Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Esityksen mukaan.
...........................
UUSI § 20
(30 ) Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kameleonten Ab:lle Leppävaaran urheilupuistoon rakennettavaa yleisurheilupainoitteista monitoimihallia varten otettavalle lainalle
Herättää paljon tunteita.  Kyse yli 25 miljoonan lainan takauksesta.
Näin tilat myös koululle ja Leppävaaran liikuntapainotteiselle lukiolle.
Selviääkö pieni toimija urakasta? Kun ottaa taatatkseen, ottaa maksaakseen.
Demareista puheenvuoron käytti Hannele Kerola ja Markku Sistonen. Kerola

KH:n esitys hyväksyttiin.

Vanha 20: 21 Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien puolivälitarkastelu
Kukin ryhmä 5 min.
Hyvinvoiva Espoo.
Innostava ja elinvoimainen Espoo
Osallistuva Espoo
Kestävä Espoo

Hyväksyttiin yksimielisesti

22 Kuntalaisaloite Träskändan kartanon saamiseksi kuntalaiskäyttöön

Tässä vastaus
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla ja kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kun aloitteen tekijöinä on vähintään 2 % kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi valtuustossa kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.
Kaupungin kirjaamoon on 4.12.2018 saapunut Jari Kujalan ja Laura Laakkosen vastuuhenkilöinä laatima sekä 5 788 kuntalaisen allekirjoittama oheismateriaalina oleva kuntalaisaloite Träskändan kartanon saamiseksi kuntalaiskäyttöön. Oheismateriaalina on myös 8.12.2018 saapunut Kuntalaisaloite.fi -palvelusta saapunut samaa asiaa koskeva asiakirja.
Aloitteen mukaan rakennus tulee säilyttää kaupungin omistuksessa ja hallinnassa. Tulevan käytön on aloitteessa ehdotettu sisältävän muun muassa Aurora Karamzinin perinnön vaalimista, kartanomiljöön matkailullista ja opetuksellista käyttöä, monenlaista asukkaita palvelevaa pienyritystoimintaa sekä yhteistyömahdollisuuksia viereisen Pikku-Auroran lasten kulttuurikeskuksen kanssa. Kartanoon on ehdotettu kahvilapalveluja, omatoimikirjastoa sekä ilmaisten ja kaikille avointen tapahtumien järjestämismahdollisuutta.
Träskändan kartanolle on pitkään etsitty uutta vuokralaista sekä kartoitettu tulevaa käyttöä. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto antoi kokouksessaan 13.10.2014 valmistelutoimeksiannon, jossa kehotti Tilakeskus -liikelaitosta valmistelemaan kilpailutuksen Träskändan kartanon tulevasta käytöstä. Kilpailutuksen periaatteet ja kilpailutusehdot päätettiin kokouksessa 16.3.2015. Vuokralaisen valintaa käsiteltiin kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston kokouksessa 26.10.2015, jolloin vuokralaisen valinta päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Vuokrauskilpailutus keskeytettiin kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 11.4.2016 tehdyn päätöksen mukaisesti.
Träskändan kartanon toimijan löytämiseksi teknisen ja ympäristön toimiala on ollut vuosina 2017 - 2018 yhteydessä kuuteen hotellialalla toimivaan yritykseen. Näistä kukaan ei ollut kiinnostunut kartanon käytöstä palvelutilana. Muita kohteessa käyneitä ja kohteesta alustavasti kiinnostuneita toimijoita oli neljä. Näistä mainittakoon Träskändan kartanon ystävät ry ja Espoon perinneseuran Aurora-työryhmä. Vuonna 2018 kiinnostusta on osoittanut myös Nuorisokeskus, jonka kanssa neuvottelut jatkuvat.
Tilapalvelut -liikelaitos on tehnyt alkuvuonna 2019 kuntotarkastuksen Träskändan kartanoon ja on laatimassa peruskorjaussuunnitelmaa kohteelle. Peruskorjauksessa muun muassa kaikki kohteen tekniset järjestelmät tulevat uusittavaksi. Kohteen tulevalla käytöllä on vaikutusta peruskorjaussuunnitelmaan ja sen toteutukseen eikä sisätilojen peruskorjausta ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa ennen kuin kartanolle on löydetty pysyvä käyttötarkoitus.
Tilapalvelut-liikelaitos kunnostaa kesällä 2020 Träskändan kartanon julkisivun vuosikorjausmäärärahoilla niin, että rakennuksen ulkovaippa suojaa rakennuksen. Kartanon julkisivukorjauksiin oli vuodelle 2019 budjetoitu 700 000 euroa vuosikorjausrahaa.
Kartanon alueella ei ole kaavaa, mutta alueesta on tehty kaavallinen selvitys.
Träskändan kartanon tulevasta käytöstä pidetään kuntalaisille vuorovaikutteinen asukastilaisuus vuoden 2019 aikana. Asukastilaisuudessa kuullaan asukkaiden toiveita aiemmin esitettyjen käyttötarkoitusten toteutusmahdollisuuksista.
Sivistystoimen kulttuurin tulosyksikkö on käynnistänyt yhteistyön Suomen Valotaiteen seuran kanssa tarkoituksena järjestää Träskändan puistoon valotapahtuma syyskuussa 2019.
Koko alueen käyttö mukaan lukien Aurorakoti on suunnittelussa.
Träskändan kartanon hankeselvitys esiteltiin tila- ja asuntojaostossa 8.4.2019.
Esityksen mukaan. Vihreiden toivomus hyväksyttiin

VALTUUSTOKYSYMYKSIÄ

23 Valtuustokysymys kaupungin oman hoivatuotannon osuudesta, elä ja asu -seniorikeskusten rakentamisesta kaikkiin kaupunkikeskuksiin ja Matinkylän elä ja asu -seniorikeskuksen toteuttamisesta
Vasemmiston kysymys


24 Valtuustokysymys koulukuraattorien ja koulupsykologien saatavuuden turvaamisesta Espoon kaupungin oppilaitoksissa
Kokoomuksen ja kepun kysymys
Hyvää keskustelua.
Vastaus hyväksyttiin,

MUUT ASIAT PÖYDÄTTIIN. Kokous päättyi klo 23.30.
..........................................................................................

25 Valtuustokysymys Kivenlahden kirjaston sisäilmaongelmista
Johanna Värmälän  (SD) kysymys.

VALTUUSTOALOITTEITA

26 Valtuustoaloite ikäihmisten köyhyyden ehkäisemisohjelman laatimiseksi Espooseen
Johanna Värmälän  (SD) aloite

27 Valtuustoaloite fysioterapiapalveluiden hoitoonohjauksen kehittämiseksi neuvolapalveluiden yhteydessä
Vihreiden aloite

28 Valtuustoaloite vammaistietoisuuden lisäämisestä espoolaisessa perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa
Vihreiden aloite

29 Valtuustoaloite kaupungin tonttivuokrien sitomiseksi paremmin käypää arvoa kuvaavaan hintaindeksiin
Juri Aaltosen (SD) aloite

30 Valtuustoaloite kaupunkipyöräverkoston laajentamisesta Espoonlahden alueelle
Vihreiden aloite


maanantai 12. elokuuta 2019

Valtuuston kokouksen 19.8.2019 esityslistaValtuusto
Esityslista 19.08.2019  

1   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Nimenhuudon jälkeen hiljainen hetki Clas Anderssonin ja Aaro Peuraniemen poisnukkuimisen vuoksi.

2   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Toinen SDP: Ali A.

3   Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston täydennysvaali
Valtuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäseneksi Pekka Simpuran (SDP) tilalle Jarmo Malmin (SDP).
Yksimielisesti

4   Svenska rum -lautakunnan täydennysvaali
Kyseessä Persujen paikka
Yksimielisesti

5   Kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajan ja jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
Kyseessä vihreiden paikka
Yksimielisesti

6 Toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi
Teema herätti heti Persut vastustamaan maahanmuuttajien olosuhteiden korjaamista. Onneksi on myös vastuullisia puhujia. mm. Johanna Värmälä (sd) piti Grönroosin puhetapaa maahanmuuttajia aliarvioivana.  Habiba Ali (sd) toivoi enemmän rakentavaa keskustelua.Alin mukaan maahanmuuttajataustaisten ihmisten osallisuudessa avainasemassa on suomen kielen osaaminen.

Liisa kivekäs teki lisäysesityksen, jossa hyvää ohjelmaa myös seurataan ja tulokset tuodaan valtuustoon vuosittain

Markku Sistonen kävi kiittämässä hyvästä ohjelmasta ja toivoi, että sen ideat muistetaan budjettineuvotteluissa.

Martti Hellström torui kaupunkia siitä, että hyvää suunnitelmaa aletaan purkaa jo ennen kuin se on hyväksytty. Hän viittasi mediassa olleisiin tietoihin leikkauksista.  Yksi keino vähentää lapsien eriarvoisuutta olisi muuttaa koulupäivän rakennetta siten, että siihen mahtuu harrastuksia, jotta kaikilla olisi mahdollisuus koulupäivän ohessa harrastaa.

Moni muukin  kiinnitti huomiota jo käynnistettyihin leikkaustoimiin. Budjetti on ylittymässä 24 miljoonalla, tiedotti kaupunginjohtaja

Keskustelu päättyi kello 19.16.
KH: esitys hyväksyttiin muilta osin. Kivekkään esitys hyvöksytiin yksimielisesti. Persujen maahanmuutajavastainen esitys kaatui 70-4.

Vihreiden toivomuksia hyväksyttiin. Kokoomuksen esitys tulorajoista  Espoon asuntoihin kaatui. Persujen esitys selvityksestä ja KD:n esitys hyväksyttiin

7 Vanbronniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 330503, 21. kaupunginosa Henttaa
 Tavoitteena on muuttaa Suurpellon eteläosan rakentumaton toimistorakennusten kortteli asuinkerrostalojen korttelialueeksi.
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin  KH:ssa yksimielisesti.
Yksimielisesti

KYSYMYKSIÄ ja ALOITTEITA

8 Valtuustokysymys koskien HSL:n liikennesuunnittelun periaatteita ja perussopimuksesta (Pöydälle 10.6.2019)
Sistosen (SD) kysymys
Sistonen kritisoi vastausta. Moni muukin käytti puheenvuoron. Asennevammaa. Päätöksiä ei ole toteutettu. Matkustajamäärät laskevat ja tyytyväisyys. Konsenijaostoa ei kuulla.
Maria Guzenina kuvaili HSL:n suhtautumista ylimielisyydestä.

9 Valtuustokysymys 5-vuotiaiden yhdenvertaisesta maksuttomasta varhaiskasvatuksesta
Esittelijän ehdotus vastaukseksi hyväksyttiin  KH:ssa yksimielisesti.
20 tuntia tarjotaan kaikille ilmaiseksi. Yksimielisesti.

Aulikki Pentikäinen teki 10. koh-
dassa toivimuksen, joka
hyväksyttiin.
10 Valtuustokysymys lajikadon ja uhanalaisuuskehityksen hillitsemiseksi
Vihreiden kysymys
Esittelijän ehdotus  vastaukseksi hyväksyttiin  KH:ssa yksimielisesti.
Vastaus hyvä.  Rersseja ympäristökeskuksella liian vähän.

11 Valtuustokysymys katupölyn puhdistamisesta Espoossa
Persujen kysymys
Esittelijän ehdotus  vastaukseksi hyväksyttiin  KH:ssa yksimielisesti.
Persujen toiveessa huoletti suolaus. Se poistettiin ja toivomus hyväksyttiin.

12 Valtuustoaloite vanhusten pitkäaikaishoitopaikkojen lämpötilan säätelyn parantamisesta (Pöydälle 10.6.2019)
KD:n aloite
Esittelijän ehdotus  vastaukseksi hyväksyttiin  KH:ssa yksimielisesti.
Hyväksyttiin yksimielisesti

13 Valtuustoaloite omaishoitajien vapaiden järjestämisestä palvelusetelillä, ympärivuorokautisen hoivan osalta (Pöydälle 10.6.2019)
Kok. aloite
Esittelijän ehdotus  vastaukseksi hyväksyttiin  KH:ssa yksimielisesti.
Hyväksyttiin

14 Valtuustoaloite myrkyttömien siivousmenetelmien käytöstä kaupungin tiloissa (Pöydälle 10.6.2019)
Vihreiden aloite
Esittelijän ehdotus  vastaukseksi hyväksyttiin  KH:ssa yksimielisesti.
Hyväksytiin - myös toivomusehdotus

15 Valtuustoaloite rollaattorin rinnastamisesta lastenvaunuun HSL-alueen joukkoliikenteessä
Juri Aaltosen (SD) aloite
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksin siten tarkistettuna, että selostuksen loppuun lisättiin seuraava virke: Espoo tavoittelee seuraavassa HSL:n talousarviossa rollaattorin rinnastamista lastenvaunuun. Aaltosen esitystä on puffattu mm. Länsiväylässä.

Hyväksyttiin

16 Valtuustoaloite lasten, nuorten ja vanhempien some-turvallisuuden vahvistamisesta
Kokoomuksen aloite
Esittelijän ehdotus vastaukseksi hyväksyttiin  KH:ssa yksimielisesti.
Myös toive hyväksyttiin


17 Valtuustoaloite vuorohoidon tarjoamisesta pienille koululaisille
Vihreiden aloite
Esittelijän ehdotus  vastaukseksi hyväksyttiin  KH:ssa yksimielisesti.
Hyväksyttiin.

KOKOUS PÄÄTTYI 22.30.