Kiitokset

Kiitokset

maanantai 16. huhtikuuta 2018

Ovalan kokous 18.4.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
- Vasurit
3 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 9.4.2018 kokouksen pöytäkirjan §:n 73 tarkastaminen

4 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Kivimiehen koulun ja Kivimiehen päiväkodin hankesuunnitelmasta (Palautettu 21.3.2018)
- Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta toteaa lausuntonaan vuokratilana toteutettavan Kivimiehen koulun ja Kivimiehen päiväkodin hankesuunnitelmasta, että hankesuunnitelma sisältää Espoon koulujen ja päiväkotien keskeiset tilasuunnittelutavoitteet ja vastaa pääpiirteittäin käyttäjän näkemystä hyvästä toimintaympäristöstä.
- Jäi pöydälle  9.4.

5 Meritorin koulun peruskorjauksen hankesuunnitelman lausunto
- Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta toteaa lausuntonaan Meritorin koulun peruskorjauksen hankesuunnitelmasta, että hankesuunnitelma sisältää keskeiset Espoon koulujen ja päiväkotien tilasuunnittelutavoitteet ja vastaa käyttäjän näkemystä hyvästä toimintaympäristöstä.

6 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Friisilän korvaavan siirtokelpoisen päiväkodin hankesuunnitelmasta
- Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta toteaa lausuntonaan Friisilän korvaavan siirtokelpoisen päiväkodin hankesuunnitelmasta, että hankesuunnitelman toiminnan tilatavoitteita koskevaan sisältöön ei ole huomauttamista.

7 Koulutilojen ja varhaiskasvatuksen tilojen kuntalaiskäytön yleisten periaatteiden sekä käyttökorvauksien hyväksyminen 1.8.2018 alkaen (palautettu 21.3.2018)
- ehdotuksessa lisätään maksuttomia asiakasryhmiä verrattuna aiempiin päätöksiin. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen kohderyhmä on lapset ja nuoret, ja tarjoamalla maksuttomia tiloja heille kohdistettuun toimintaan edistetään ja tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Lisäksi tiloja annettaisiin maksutta koulujen vanhempainyhdistysten toimintaan, asukasfoorumien ja asukasyhdistysten kokouskäyttöön sekä eläkeläisten, sotaveteraanien, siviiliveteraanien ja kaupungin työterveyshuollon käyttöön.

Tuettujen ja huojennettujen asiakasryhmien käyttökorvaus nousee vain erikoisluokkatilojen osalta (aiemmin 12,50 e, ehdotus 15 e), muutoin käyttökorvaukset säilyvät ennallaan. Tuettu/huojennettu käyttökorvaus on säännöllisen toiminnan osalta 10-15 e/h ja tilapäisen toiminnan osalta 20-30 e/h. Tuettuihin ja huojennettuihin asiakasryhmiin kuuluvat maksulliset opetus- ja harrastekerhot lapsille ja nuorille, lautakunnan vuosi-/kohdeavustusta saavat espoolaiset yhteisöt, espoolaisten aikuisten harrastustoiminta, Espoo-konsernin koulutuskuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen opetussuunnitelman mukainen toiminta, kaupungin muiden yksiköiden toiminta sekä espoolaisten vanhus-, vammais-, sairaus-, työttömyys- ja kansalaisjärjestöjen maksuton toiminta.

Perusmaksuluokan käyttökorvaukset eivät nouse nykyisestä. Käyttökorvaukset tässäkin maksuluokassa ovat kohtuulliset eivätkä kata tilakustannuksia.

8 Lukuvuoden 2018-2019 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 1-6
- Pääetään lukuvuoden 2018-2019 ensimmäisen vuosiluokan yleisopetuksen koulukohtaiset enimmäisoppilasmäärät:

9 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien lisäys lukuvuodelle 2018-2019
- hyväksyy lukioiden aloituspaikkojen lisäykset lukuvuodelle 2018–2019 ja vahvistaa aloituspaikkojen enimmäismäärät
- lisäpaikkoja 40

10 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokousaikataulu kaudelle 2018-2019
- Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta pitää kauden 2018-2019 kokoukset seuraavasti:

ke 29.8.2018
ke 26.9.2018
ke 24.10.2018
ke 21.11.2018
ke 12.12.2018

ke 23.1.2019
ke 13.2.2019
ke 20.3.2019
ke 24.4.2019
ke 22.5.2019
ke 12.6.2019

ke 28.8.2019
ke 25.9.2019
ke 23.10.2019
ke 20.11.2019
ke 11.12.2019

11 Espoon lausunto selvityksestä suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä
- Espoon kaupunki kannattaa englanninkielisen ylioppilastutkinnon lisäämistä osaksi lukiokoulutusta. Espoon kaupungissa on valmius aloittaa englanninkielisen lukiokoulutuksen ja englanninkielisen ylioppilastutkinnon järjestäminen.
- Tutkinto tulee suorittaa opetuskielellä, joten englanninkielinen yo-tutkinto edellyttää englanninkielistä lukiokoulutusta. Alueellisen yhdenvertaisuuden ja opiskelijan edun takaamiseksi tutkinnon suorittaminen englanniksi tulisi kuitenkin mahdollistaa erillisen anomuksen perusteella myös sellaisissa lukioissa, joissa ei ole mahdollisuutta tehdä lukio-opintoja englanniksi.

12 Lausunto valtuustoaloitteeseen Urhea-kouluyhteistyön lisäämiseksi Espoossa
- Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antaa valtuutettu Riikka Pakarisen ja 18 muun valtuutetun 19.3.2018 jättämään valtuustoaloitteeseen Urhea-kouluyhteistyön lisäämiseksi Espoossa selostusosan mukaisen lausunnon.
- Espoon yläkouluista 6/29:lla on urheastatus, jossa lukujärjestyksen yhteyteen on saatu sovitettua yhteensä neljä viikkotuntia urheilua ja liikuntaa. Nämä sijoittuvat tiistai- ja torstaiaamuihin klo 8-10 väliselle ajalle. Koska nuoria urheilijoita on muissakin yläkouluissa kuin näissä kuudessa, rakenne ei ole nuorille kestävä eikä tasa-arvoinen.
- Urheilijavuoto lisääntyy vielä tästä, ellei Espooseen saada muutosta ja parannusta sivistystoimen, so. koulujen, liikunta- ja urheiluseurojen väliseen yhteistyöhön. Tärkeintä olisi saada lukujärjestysten rakenteisiin aukot asian mahdollistamiseksi. Näin tavoite siitä, että Espoo olisi hyvä alusta nuorille urheilijoillemme, voisi myös toteutua.

13 Lausunto valtuustokysymykseen pätevien lastentarhanopettajien saamisen turvaamisesta, henkilökunnan pysyvyyden vahvistamisesta ja palkkatason kehittämisestä (kv-asia)
- Vihreiden kysymys
-  Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antaa Inka Hopsun ja 44 muun valtuutetun 19.3.2018 jättämään valtuustokysymykseen pätevien lastentarhanopettajien saamisen turvaamisesta, henkilökunnan pysyvyyden vahvistamisesta ja palkkatason kehittämisestä selostusosan mukaisen lausunnon.
- Espoo maksaa tällä hetkellä kilpailukykyistä palkkaa verrattaessa Helsinkiin ja Vantaaseen. Espoossa on käytettävissä laajat henkilöstöedut ja yleisten ja tavanomaisten etujen (liikunta- ja kulttuurietu, työmatkaetu, kouluttautuminen työnantajan tuella yms.) lisäksi esimerkiksi maksuttoman uinnin mahdollisuus, mitä moni työnantaja ei tarjoa. Espoossa on myös mahdollisuus käyttää rekrytointilisää silloin, kun kunta-alan sopimuksissa sille määritetyt perusteet täyttyvät.


14 Lausunto valtuustokysymykseen yläkoulujen koulupäivän päättymisestä keskiviikkoisin klo 14.00, asianosaisten kuulemisesta sekä kustannuksista
- Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antaa valtuutettu Mari Anthonin ja 26 muun valtuutetun valtuustokysymykseen yläkoulujen koulupäivän päättymisestä keskiviikkoisin klo 14.00, asianosaisten kuulemisesta sekä kustannuksista selostusosan mukaisen lausunnon.
 - Perusopetuslinjan päällikkö on marraskuussa 2017 linjannut, että perusopetuksen yläkoulujen ja yhtenäiskoulujen yläluokkien koulupäivät päättyvät syyslukukauden 2018 alusta lukien keskiviikkoisin kello 14. Linjausta on myöhemmin muutettu siten, että koulu voi päättyä keskiviikkoisin kello 14.30.
Vastaava linjaus on tehty ruotsinkielisten yläkoulujen osalta ruotsinkielisten sivistyspalveluiden johtajan toimesta.
- Vuodelle 2018 talousarviorahaa on 100.000 euroa. Yksi iltapäivä maksaa noin 200.000 euroa per vuosi. Rahoitusta toimintaan tarvitaan ensi vuodelle lisää.

15 Vastaus valtuustoaloitteeseen uudesta avoimesta lukiosta ja nuorten korkeakoulupolusta
- Valtuustoaloitteessa nostetut tärkeät tavoitteet toteutuvat jo monessa suhteessa tai ne on nostettu kehittämistavoitteiksi. Tästä syystä ei ole tarkoituksenmukaista perustaa uutta avointa lukiota Otaniemeen.

16 Päätökset ja kirjelmät
- Laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan työ on muokkautunut pilotin aikana ja pilotoidusta toimintamallista saadut tulokset ovat pääsääntöisesti positiivisia. Toimintamallista ovat hyötyneet myös muut kuin kehitykselleen, kasvulleen ja oppimiselleen tukea tarvitsevat lapset.

17 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

(18)Lisäksi tulossa vielä tilaverkkoasiaa

Valtuuston kokous 23.4.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 Varajäsenen määräaikainen eroaminen Kestävä Espoo -poikkihallinnollisen kehitysohjelman ohjausryhmästä ja uuden varajäsenen nimeäminen
- Kokoomuksen paikka.

4 Svenska rum -lautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
- Demarien varajäsen paikka: Pauliina Jalola-Korhosaaren (SDP) tilalle Veronika Kalhor  (SDP).

5 Kulttuurilautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
- Vasureiden paikka

6 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Leppävaaran jalkapallohallin yhteyteen rakennettavaa huoltorakennusta varten otettavalle lainalle
-   enintään 500 000 euroa, yhtenä tai useampana lainana, enintään 8 vuotta takaussitoumuksen allekirjoittamisesta
-   KH hyväksyi yksimielisesti

7 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kauniaisten Urheilupuiston (Freedom Fund Arena) laajennusta varten otettavalle lainalle
-   enintään 1 250 000 euroa, yhtenä tai useampana lainana, enintään 20 vuotta takaussitoumuksen allekirjoittamisesta
-  Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Lausunnon antaminen valtionvarainministeriölle Siikajärven kyläyhteisön esitykseen osittaisesta kuntaliitoksesta
- Espoon kaupunki ei näe estettä sille, että Siikajärven kylän läntinen osa, joka nyt on Kirkkonummen kuntaan kuuluva alue, siirretään Espoon kaupunkiin.
- Kaupunginhallitus:Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Pakankylän siirtolapuutarha, asemakaavan hyväksyminen, alue 714300, 84. kaupunginosa Röylä
- Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa siirtolapuutarha-alueen rakentaminen Pakankylän kartanomäen ja pellon väliselle vaihettumisvyöhykkeelle. Alueelle on suunniteltu 36 kappaletta puutarhapalstoja, joille saa sijoittaa korkeintaan 35 kerrosneliömetrin suuruisen siirtolapuutarhamökin.
-    Kaupunginhallitus jätti asian yksimielisesti pöydälle 12.3.
-   26.3. Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy 31.10.2012 päivätyn ja 29.5.2017 muutetun Pakankylän siirtolapuutarha - Backby koloniträdgård asemakaavan, piirustusnumero 7080, 84. kaupunginosassa (Röylä), alue 714300.

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa teknisen ja ympäristötoimen toimialaa laatimaan selvityksen Espoon siirtolapuutarhahankkeiden nykytilasta sekä niiden kehittämistarpeesta ja toteutusedellytyksistä siten, että soveltuvia alueita voidaan asemakaavoittaa jo lähivuosina. Tarvittava selvitys tuodaan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston käsittelyyn kuluvan vuoden syyskaudella.

KYSYMYKSIÄ ja ALOITTEITA

10 Valtuustokysymys vieraskielisten yli- ja aliedustuksesta palveluiden käyttäjinä
- Valtuutettu Ali Abdirahman (SD)  ja 13 muuta valtuutettua ovat esittäneet 22.1.2018 päivätyn kysymyksen siitä, ovatko vieraskieliset yli- tai aliedustettuina joissain palveluissa.
* Tehostetussa tuessa 1 675 oppilasta, 53 % kaikista tehostetun tuen oppilaista on vieraskielisiä. Erityisen tuen piirissä on 723 vieraskielistä oppilasta (29,7 % kaikista erityisen tuen oppilaista).

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena

11 Valtuustokysymys koulujen henkilökunnan suojaamisesta väkivallalta
- KH ehdottaa: Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Martti Hellströmin ja 22 muun valtuutetun 22.1.2018 jättämään valtuustokysymykseen koulujen henkilökunnan suojaamisesta väkivallalta sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

12 Valtuustokysymys vanhuspalvelulain edellyttämien oikeuksien toteutumisesta Espoossa
- KH ehdottaa: Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Markku Sistonen (sd)  ja 24 muun valtuutetun 21.1.2018 jättämään valtuustokysymykseen vanhuspalvelulain edellyttämien oikeuksien toteutumisesta Espoossa sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.
(vastaus: Vanhuspalvelulain edellyttämät oikeudet toteutuvat Espoossa, iäkkäät ihmiset saavat heille myönnetyt palvelut ilman aiheetonta viivästystä ja iäkkäiden oikeudet toteutuvat Espoossa sosiaalipalvelujen osalta.)
- Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.2.2018 § 19 Värmälän palautus kaatui

13 Valtuustokysymys kotihoidossa ilmenneiden ongelmien korjaamisesta
- KH ehdottaa: Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Liisa Kivekkään (sd)  ja 38 muun valtuutetun 22.1.2018 jättämään valtuustokysymykseen kotihoidossa ilmenneiden ongelmien korjaamisesta sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.
- Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.2.2018 § 20  hyväksyi yksimielisesti
- Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Valtuustokysymys vanhusten kotihoidon tilanteesta Espoossa nyt ja tulevaisuudessa
- Persujen kysymys

15 Valtuustoaloite Espoon liittymisestä hukkajahtiin (Pöydälle 19.3.2018)
- Kokoomuksen aloite.

16 Valtuustoaloite Pitkäjärven kunnostamiseksi
- Vihreiden aloite

17 Valtuustoaloite kierrätysliikkeiden hyödyntämisestä toimeentulon asiakkaille
- Persujen aloite

18 Valtuustoaloite alustatalouden strategisen tiekartan laatimisesta
- Kokoomuksen aloite

sunnuntai 11. maaliskuuta 2018

Valtuuston kokous 19.3.

VALTUUSTON KOKOUKSEN ASIALISTA

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous alkoi tasan 17.30.

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
OK

3. Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017-2026 hyväksyminen

Suunnitelmien tavoitteena on tukea kuntien ja seudun yhdyskuntarakenteen ja vesihuollon kehittymistä seuraavan vuosikymmenen aikana. 
Lautakunnassa Pentikäinen vastustanut Mustanpuron suon alueen osalta.
KH:ssä jätetty pöydälle 12.2. Kokouksessa 5.3. Mustapuro on nostettu kärkilistalle,.
KH:ssa demarit hyväksyivät suunnitelman.  Demearien Kerola käytti asiasta puheenvuoron.
(Lopulta HSY ratkaisee)

KH:n kanta voitti äänestyksen. Demarien äänet hajosivat.

4. Länsimetron jatkeen tarkennetun hankesuunnitelman hyväksyminen
Tullee pitkä keskustelu.
Valtuusto hyväksyi 11.6.2012 § 82 Länsimetron jatkeen Matinkylä-Kivenlahti hankesuunnitelman
Valtuusto päätti 24.2.2014 § 21 käynnistää metron rakentamisen välille Matinkylä-Kivenlahti. 

Tarkennetun hankesuunnitelman mukaan Länsimetron jatkeen luovutus operaattorille tapahtuu vuoden 2023 aikana.

Tarkennettu kustannusarvio on 592 milj. euroa (piti olla 321 miljoonaa)
Metrotunnelin kustannusarvio vuoden 2012 hankesuunnitelmassa oli 11/2013 hintatasossa 173 milj. euroa. Metrotunnelin tarkennettu kustannusarvio on 193 milj. euroa.
Länsimetron jatkeen hankeosien kustannusarvio oli 11/2013 hintatasossa 640 milj. euroa. Edellä mainittujen tekijöiden johdosta hankeosien tarkennettu kustannusarvio on kohonnut 930 milj. euroon.
Länsimetron jatkeen tarkennettu kustannusarvio on 1 159 milj. euroa (maku 11/2017 136,6).

KH  5.3: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Länsimetron jatkeen hankesuunnitelman laajuus-, aikataulu- ja kustannusarviotarkennukset liitteiden mukaisesti.
KH edellyttää, että Länsimetron jatke tulee toteuttaa niin, että Kivenlahden pääteasema mahdollistaa teknisesti jokaisen junavuoron ajamisen Kivenlahteen/Kivenlahdesta.

5. Kaupungin omavelkaisen takauksen korottaminen Länsimetro Oy:n lainoille sekä lainojen suojaamisessa käytettäville johdannaisille

KH:  Valtuusto korottaa kaupungin omavelkaisen takauksen määrää Länsimetro Oy:n lainoille 
Taattavien lainojen määrä on enintään 1 032 miljoonaa euroa siten, että summa voi koostua useammasta lainasta tai rahoitusjärjestelystä. Laina-aika: Enintään 35 vuotta lainan ensimmäisen erän nostosta.
Demarit hyväksyivät.
Kilpi vastustaa.
Pitkät keskustelut vaikka mistä.

KYSYMYS

6. Valtuustokysymys mikromuovien aiheuttamista haitoista

Vihreiden kysymys
KH hyväksyi vastauksen yksimielisesti.
OK.


7. Hallintosäännön I osan 1. luvun 7 §:n mukainen luettelo vireillä olevista valtuustoaloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Listalla on kaksi aloitetta. Toinen on Liisa Kivekkään vuonna 2016 tekemä  aloite uudesta hankintaohjeesta. Se on hyväksytty  23.10.2017 KH:ssa.
OK

ALOITTEITA:

8. Valtuustoaloite kulttuuripassin käyttöönotosta kannustamaan harrastuskokeiluun (Pöydälle 26.2.2018)

Kokoomuksen aloite.
KH hyväksyi vastauksen
OK

9. Valtuustoaloite kielikahvilatoiminnan laajentamisesta osaksi palvelukeskuksien toimintaa tai ikäihmisille suunnattua päiväkeskustoimintaa

Demarien Pentikäisen aloite
KH hyväksyi vastauksen yksimielisesti.

Olemme nyt tässä. Kello on 22.20

10. Valtuustoaloite koulujen, varhaiskasvatuksen ja vanhusten asumispalveluyksikköjen tärkeiden lähiluontokohteiden selvittämisestä

Keskustan aloite
KH hyväksyi vastauksen yksimielisesti.

11. Valtuustoaloite Espoon liittymisestä hukkajahtiin

Kokoomuksen aloite
Kyseessä siis resurssihukka.
KH hyväksyi vastauksen yksimielisesti.
............


maanantai 26. helmikuuta 2018

Valtuuston kokous 26.2.

HELMIKUUN valtuustokokous on siis tänään  maanantaina 25.2.  Ryhmäkokoukset osuivat koulujen talvilomaviikolla, mikä tarkoitti, että osallistujamäärä ei ollut korkea. Demariryhmässä Paikalla oli viisi varsinaista valtuutettua ja kaksi vartavaltuutettia. Asialista on aika lyhyt,

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Meiltä esitetään Juri Aaltonen.

3. Vuoden 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto
Tässä poimintoja:
Espoon Asunnot ovat jatkuvasti jäljessä tuotantotavoitteista (tavoite.400/v, todellisuus ollut 230/v). Juri Aaltonen valmistelee ehkä puheenvuoron/esityksen

Lastensuojelun asiakkuudet vähenivät 2015–2016 lokakuuhun asti, jonka jälkeen asiakkuuksien määrä kääntyi kasvuun.

Tällä hetkellä korjausseurannassa on 22 koulua ja 17 päiväkotia. Näistä aktiivisessa selvityksessä yhdeksän koulua ja korjaussuunnitelmia odottaa kahdek- san kohdetta. Kahdeksan koulua on sisäilmaväistössä (8%). Väistössä on noin 2 496 oppilasta, joka on 8% kaikista oppilaista (30 977).

Sisäilmatilanne sekä espoolaisissa että koko Suomen kouluissa täytyy ratkaista. Monissa kunnissa tilanne on Espoota haastavampi, eikä niillä ole suunnitelmissa mittavaa investointiohjelmaa. Espoolla on mahdollisuus löytää uudet ratkaisut mittavan investointiohjelman avulla ja Espoon on toimittava edelläkävijänä myös kansallisten ratkaisujen löytämisessä. Se edellyttää kansallista yhteistyötä ja parhaan mahdollisen osaamisen käyttämistä sekä mittavan investointiohjelman laadukasta toimeenpanoa.

Träskändan kartanon käyttövaihtoehdoista laaditaan selvitys, joka tuodaan Tila- ja asuntoja- oston käsiteltäväksi viimeistään toukokuussa 2017. Asukkaille avoin kuntalaiskäyttö huomioi- daan.
Sivistystoimi vastaa: Tilapalveluiden käsittelyssä.
Tekninen ja ympäristötoimi, Tilapalvelut vastaa: Tilapalvelujen toimitilajohtamisessa on aloitettu
Kiinteistöjen salkuttamisen yhteydessä selvitetään kartanon käyttömahdollisuuksia. Träskändan kartanon käyttöehdotus viedään Tila- ja asuntojaokseen vuoden 2018 lopulla.

Teema  herätti paljon puhetta. Miksi ylijäämää ei käytetä esim. koulujen korjauksiin? Hannele Kerola kysyi, miksi rahastoja ei voida käyttää?


4. Espoon kotouttamisohjelman 2018-2021 hyväksyminen


Kotouttamisohjelmaan on kirjattu seuraavat tavoitteet:
1.     Yhdenvertainen alku opintopolulle
2.     Oppimistulosten erojen kaventaminen
3.     Toisen asteen koulutus tarjoaa yhdenvertaiset lähtökohdat
jatko-opintoihin ja työelämään
4.     Maahanmuuttajien työttömyysaste laskee ja lähestyy kantaväestön työttömyysastetta
5.     Maahanmuuttajanuorten työttömyys laskee ja lähestyy kantaväestön nuorten tilannetta
6.     Hyödynnetään analysoitua tietoa kotoutumisen tukemisessa ja hyvinvointierojen kaventamisessa
7.     Ennaltaehkäistään maahanmuuttajien asunnottomuutta
8.     Palveluiden asiakaslähtöisyyden parantamiseksi henkilöstön tulee heijastella kaupungin väestörakennetta

Pitkien keskustelujen jälkeen äänesteltiin kumoon persujen muutokset

Kaavoja

5. Niittykallio, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 212307, 15. kaupunginosa Niittykumpu
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uusi tiivis asuinrakentaminen Niittykummun metroaseman välittömään läheisyyteen. 
Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

OK.


Valtuustokysymyksiä

6. Valtuustokysymys purettavien päiväkotien ja koulujen rakennusten ympäristön turvallisuudesta
Valtuusto hyväksyy selostusosan vastauksena valtuutettu Aulikki Pentikäisen ja 22 muun valtuutetun 16.10.2017 jättämään valtuustokysymykseen purettavien päiväkotien ja koulujen rakennusten ympäristön turvallisuudesta ja toteaa asian loppuun käsitellyksi.

Vastaus hyvksyttiin. Tekninen korjaus tehtiin,

7. Valtuustokysymys toimenpiteistä toteuttaa elä ja asu -seniorikeskuksia eri kaupunginosiin, hoivapalvelujen ostamisen periaatteista ja Soukan elä ja asu -seniorikeskuksesta

Vasemmiston kysymys.
OK.

Valtuustoaloitteita

8. Valtuustoaloite valtuustoaloitteiden kokoamisesta kaupungin internetsivuille
Vastaus:   Valtuustoaloitteet on päätetty koota kuluvan valtuustokauden alusta lukien valtuuston internetsivuille omalle alasivulleen.

OK. Toteutettu.


9. Valtuustoaloite sähköpyörien latausverkoston perustamisesta kuuden aluekeskuksen läheisyyteen
Sähköavusteisten pyörien toimivien latausasemien toteuttaminen julkisille paikoille on haastavaa, ja ne tulisi ensisijaisesti toteuttaa sisätiloihin. Yksittäisten latausasemien toteuttamista kannattaa harkita uusien sisätiloihin toteutettavan pyöräpysäköintipaikkojen yhteydessä, mutta laajan latausverkoston rakentaminen ei ole Suomen olosuhteissa kannattavaa. 

OK. Puheenvuorotta.

10. Valtuustoaloite englanninkielisten opaskylttien asettamisesta
Kokoomus
Vastaus oli vähän huono.

11. Valtuustoaloite kulttuuripassin käyttöönotosta kannustamaan harrastuskokeiluun
Kokoomus

Kokous päättyi about klo 21.20.

maanantai 12. helmikuuta 2018

Espoon valtuuston demariryhmä: Koululaiset eivät ole paketteja, joita siirrellään varastosta toiseen

 
MEDIATIEDOTE. Julkaisuvapaa
Espoon valtuuston demariryhmä: Koululaiset eivät ole paketteja, joita siirrellään varastosta toiseen
 

Tämän viikon  keskiviikkona suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsittelee poikkeuksellisen tärkeää asiaa: koulujen ja lukioiden tilaratkaisuja lähivuosien ajaksi. Asiaa valmisteleville virkamiehille on annettu viheliäiset reunaehdot. Kaikille oppilaille on järjestettävä terveelliset tilat, mutta ratkaisu ei saa ylittää alimitoitettua investointikattoa. Keinoja on siksi vähän: pakata terveet tilat oppilaita täyteen ja lähettää loput alunperin muihin tarkoituksiin rakennettuihin, vapaana oleviin vuokratiloihin.

Virkamiehet ovat tehneet työtä käskettyä ja myös siistineet eräin osin alkuperäistä, jopa  raivoa herättänyttä esitystään.

Päätettävänä on nyt esitys, joka johtaa pienten kyläkoulujen – mm. Nuuksion ja Pakankylän – sekä hyvin toimineiden erityiskoulujen lakkauttamiseen. Esityksen mukaan nyt yhdistettäisiin aiemmin itsenäisiä,  laadukkaasti toimineita  ala- ja yläkouluja. Toimintaa sijoitettaisiin vuosikymmeniksi kalliisiin vuokratiloihin. Ja silti suuri osa kouluista jäisi odottamaan välttämättömiä korjauksia. Tyyppikouluilla on tärkeä rooli  nopeasti rakennettavina väistötiloina. Niistä kuitenkin puuttuu tärkeitä ainetiloja,  mm. liikuntasali.

Espoon demarit haluavat kehittää espoolaista koululaitosta niin, että kaikissa Espoon osissa lapsilla on oikeus omaan lähikouluun, joka on kohtuullisen ja turvallisen matkan päässä.  Haluamme pitää kiinni valtuuston hyväksymästä Espoon tarinasta, jonka mukaan jokaisella viidellä kaupunkikeskuksella on oma lukionsa. Seisomme vaaliohjelmamme takana: Matinkylä tarvitsee Merimatin lukion. Puolustamme kaikkein heikoimmin eväitä elämäänsä saaneiden oikeutta saada kaikki tarvitsemansa tuki oppimiseen ja kasvuun. Nyt näin ei ole. Erityiskouluilla, jotka ovat  erityisopetuksen osaamiskeskittymiä, on tässä tärkeä rooli. Tuemme lukioiden ja yliopiston yhteistyötä. Kaikkiin lukioihin on päästävä julkisilla välineillä kaikkialta Espoosta.

Teemme työtä sen eteen, että epärealistisesti asetettu investointikatto avataan. Kyseenalaistamme tilojen kierrätysmallin, jossa  terveissä tiloissa upeaa työtä tehneet oppilaitokset– kuten Etelä-Tapiolan lukio – pakotetaan antamaan tilansa toisille, vain siksi, ettei löydy tahtoa myöntää tosiasioita: olemme laiminlyöneet omien kiinteistöjemme vastuullisen hoidon hurahtamalla erilaisiin liikelaitosmalleihin.   

Markku Sistonen 
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
046 8773884

Mika-Eriks Walls
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen ja kaupunginvaltuuston varajäsen
0400 511 417

sunnuntai 21. tammikuuta 2018

Espoon kouluverkkosuunnitelma kokonaan uudelleentarkasteluun. Investointikaton on joustettava

Mediatiedote, julkaisuvapaa heti

Espoon kouluverkkosuunnitelma kokonaan uudelleentarkasteluun. Investointikaton on joustettavaEspoon virkamiesten laatima  koulu- ja lukioverkkosuunnitelma (suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma 2018-2027) julkistettiin 11.1.2018. Esitys on nostattanut, odotetusti, kovan myrskyn ja keskustelun  lukio- ja  kouluverkon alueellisen tasapainon ja eritoten koulukorjauskohteiden aikataulujen ja priorisointien osalta.

Espoon demarit ovat erityisen huolissaan  Tapiolan alueen alakoulujen – Aarnivalkea ja Jousenkaari – tilanteesta. Alueella ei ole yhtään tervettä alakoulua. Tilanne on vellonut aivan liian pitkään, ja vanhempien tuska ja epätietoisuus on jatkunut vuodesta toiseen. Lasten pitkät koulumatkat jopa toiselle puolelle kaupunkia ovat kuormittaneet kohtuuttomasti lapsia ja perheitä. Näin ei saa enää jatkua. Kaikki puolueet, kokoomus mukaan lukien, lupasivat hoitaa koulut kuntoon kuntavaaleissa 2017.

Espoon demarit tulevat vaatimaan Aarnivalkean ja Jousenkaaren kouluille  kestävää ja pysyvää ratkaisua esim. siirtokelpoisia  tyyppikouluja. Virkamiesesityksen ajatus  Aarnivalkean koulun pienten alakoululaisten  siirtämisestä Otaniemeen on vastuuton. Koulumatkat olisivat erittäin turvattomia.

Myös mm. Hösmärinpuiston ja  Pakankylän pienten koulujen lakkauttamisehdotukset arveluttavat Espoon demareita. Tällaisissa päätöksissä on otettava huomioon  lapsivaikutusten arviointi  ja turvattava erityisosaamisen (mm. erityisopettajat) säilyminen.

Lukioverkon osalta demarit pitävät esitystä alueellisesti täysin epätasapainoisena: peräti viisi Espoon yhdeksästä lukiosta sijoitettaisiin Suur-Tapiolan alueelle. Jo edellisen valtuuston hyväksymä Meri-Matin lukio  ei ole poliittisista evästyksistä huolimatta  mukana investointisuunnitelmassa. Demarit eivät  hyväksy tätä: Meri-Matti tulee rakentaa voimakkaasti kasvavaan Matinkylään, etenkin, jos Olarin lukio on siirtymässä Otaniemeen. Esityksessä ei ole osoitettu  Matinkylään siirrettäväksi suunnitellulle Kaitaan lukiolle mitään tilaa. Espoon alueiden tasapuolinen kehittäminen tulee ottaa huomioon joukkoliikenneratkaisuissa. Lukioihin on päästävä myös Keski- ja Pohjois-Espoosta.

Kouluverkkoon liittyvää Tietotien kiinteistön vuokrahanketta on lisäksi viety eteenpäin kulissien takana vastoin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan nimenomaista toivetta. Asia  vaatii tarkempaa selvittelyä.

Kokonaisuutena virkamiesesitys vaatii mielestämme suuria muutoksia ja näkemyksemme mukaan myös mekaanisen ja lasten ja nuorten sekä heidän vanhempien ja koulun henkilöstön kannalta epäinhimillisen investointikaton avaamista.


Mika-Erik Walls, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen, kaupunginvaltuuston varajäsen (sd)

Martti Hellström, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen, kaupunginvaltuuston jäsen (sd)

lauantai 20. tammikuuta 2018

Espoon demarit: vanhusten palvelut tarvitsevat hyvinvoivan henkilökunnan

Mediatiedote. Julkaisuvapaa heti.
Espoon demarit: vanhusten palvelut tarvitsevat hyvinvoivan henkilökunnan

Espoon demareiden valtuustoryhmä vaatii kaupungilta nopeampaa toimintaa Espoon kotihoidossa ilmenneiden ongelmien kuntoon saattamiseksi ja vanhusten parissa työskentelevien työhyvinvoinnin parantamiseksi. Ryhmä jättää maanantaina valtuuston kokouksen yhteydessä aiheeseen liittyvän valtuustokysymyksen.

- Espoon kotihoidon henkilöstön viestit on otettava vakavasti. Vaikka henkilöstömäärää on lisätty viimeisten kolmen vuoden budjeteissa 40:llä ja keväällä saadaan 20 hoitajaa lisää, on määrä suhteutettava kaupungin kasvavaan vanhusväestön määrään. Kodeissaan asuvat vanhukset ovat yhä huonokuntoisempia, joten myös hoidontarve on suurempi, toteaa demareiden valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Liisa Kivekäs.

Kivekäs on ammatiltaan sairaanhoitaja ja teki viime kesänä työpäiviä kotihoidon henkilöstön kanssa vanhusten kotihoidossa ympäri Espoota.

- Espoon kotihoidon henkilökunta ansaitsee valtavat kiitokset. He tekevät työtään suurella sydämellä ja taidolla, hän kehuu, mutta lisää, että aivan liian moni hoitaja tekee työtään jaksamisensa äärirajoilla.

- On hälyttävää, että 16 prosenttia työntekijöistä kokee töiden sujuvan huonosti tai melko huonosti.

Myös sosiaali- ja terveyslautakunna toinen varapuheenjohtaja, demareiden Johanna Värmälä on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja jakaa Kivekkään ajatukset.

- Työntekijät tekevät parhaansa, jotta asiakkailla on turvallista asua kotonaan. Uupuminen työssä on kuitenkin liian yleistä. Kotihoidon työntekijöiden jaksaminen on ollut esillä useasti myös sosiaali- ja terveyslautakunnassa, Värmälä kertoo.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa saatiinkin Värmälän vaatimuksesta viime keväänä käsittelyyn kotihoidon kehittämisohjelma.

- Ongelmat on vihdoinkin tunnustettu myös virkamiestasolla, eikä korjaavien toimenpiteiden kanssa saa aikailla. Asukkaiden pitää saada tarvitsemansa palvelut ja päästä tilanteen niin vaatiessa hoiva- ja asumispalveluiden piiriin, vaatii Värmälä.

- Demareiden työ espoolaisten vanhusten hoidon ja hoivan turvaamiseksi on ollut vuosi toisensa jälkeen johdonmukaista. Budjettineuvotteluista toiseen olemme vaatineet riittävää resurssointia ja parempaa johtamista. Olemme kuunnelleet niin hoitajia kuin hoidettavia ja heidän omaisiaan herkällä korvalla. Emme jätä virkamiehiä tai muiden puolueiden jäseniä rauhaan vanhusten asioista puhuttaessa. Me olemme valtuuston poliittinen omatunto, sanoo demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Sistonen.

- Kiitetään kotihoidon henkilökuntaa hyvillä työolosuhteilla ja kunnioitetaan vanhuksia inhimillisellä hoivalla, jonka hyvinvoiva ja riittävä henkilökunta varmistavat, summaa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja demareiden Maria Guzenina.

Tiedustelut
Markku Sistonen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja

046 8773884