Kiitokset

Kiitokset

maanantai 17. kesäkuuta 2019

Kesävaldemari on ilmestynyt
Espoon demarien valtuustoryhmän nettilehti Valdemarin vuoden 2019  kolmas   numero   on juuri ilmestynyt.  Hyviä lukuhetkiä lehden parissa. Ja oikein hyvää kesää.

Lehti on luettavissa  osoitteessa:
http://espoonvaldemari.blogspot.fi

keskiviikko 12. kesäkuuta 2019

Ovalan kokous 12.6.2019

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esityslista 12.06.2019 klo 17:30

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
3 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Metsolan päiväkodin hankesuunnitelmasta
Metsolan päiväkodin alustavat laajuustiedot ovat 1080 hym² ja 1577 brm², tavoitehinta 5,9 M€, 46 825€/varhaiskasvatuspaikka, (ALV 0, indeksi 100,0 12/2018). Tavoitehinnan perusteella vuokra on 477 327 € vuodessa.

4 Espoon varhaiskasvatuksen laskutushinnastot 1.8.2019 alkaen
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää Espoon varhaiskasvatuksen laskutushinnastot ulkokunnille 1.8.2019 alkaen. Palveluista peritään niistä aiheutuneet todelliset kustannukset (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016)

5 Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelman hyväksyminen
Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma on rakennettu siten, että samassa asiakirjassa ovat näkyvillä sekä valtakunnalliset perusteet että kuntakohtaiset osat. Opetushallituksen määräyksenä antama perusteteksti näkyy asiakirjassa mustalla tekstillä ja Espoon kuntalinjaukset värillisellä tekstillä.  Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksyttäviksi esitetään asiakirjassa värillisellä tekstillä olevat Espoon kuntakohtaiset osat.

6 Sepon ja Pohjois-Tapiolan koulujen opetuksen järjestäminen Pohjois-Tapiolan uuden yhtenäisen peruskoulun rakentamisen aikana
Esitys: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

1.    Päättää, että Sepon koulun opetus järjestetään 1.1.2020 lukien Pohjois-Tapiolan uuden peruskoulun valmistumiseen saakka Pohjois-Tapiolassa selostusosassa mainituissa tiloissa.

2.    Päättää, että Pohjois-Tapiolan koulun opetus järjestetään 1.1.2020 lukien Pohjois-Tapiolan uuden peruskoulun valmistumiseen saakka Pohjois-Tapiolassa selostusosassa mainituissa tiloissa, Kivimiehen koulun tiloissa ja Otaniemen lukion tiloissa. Kivimiehen koulun tiloja käytetään opetukseen jo 1.8.2019 lukien.

3.    Päättää, että Kivimiehen koulun ja Otaniemen lukion tiloissa toteutettavan opetuksen osalta ne oppilaat, joiden koulumatka kotoa väistöpaikkaan on yli kolme kilometriä, saavat koulumatkoja varten julkisen liikenteen matkakortin.

4.    Pyytää tilapalveluja siirtämään Louhentien siirtokoulurakennuksen Pohjois-Tapiolan koulun läheisyyteen 1.1.2020 mennessä.
Sepon vanhemmat vastustavat

7 Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta ja lausunnon antaminen

Tarkastuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 24.04.2019 § 71 vuoden 2018 arviointikertomuksen. Samalla tarkastuslautakunta velvoitti kaupunginhallitusta pyytämään lautakunnilta selvitykset ja kuvaukset toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi sekä toimittamaan ne valtuustolle ja tiedoksi tarkastuslautakunnalle osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä.


Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa todetaan mm., että

2.2 Tarkastuslautakunnan arviointi tulostavoitteiden toteutumisesta ja poikkeamista

Tarkastuslautakunnan suositus:
Kaupungin ja konserniyhteisöjen tulostavoitteiden toteutumisesta tulee tilinpäätöksen tuloskorteissa esittää kriteerien mukaiset toteutuma- ja vertailutiedot, jotta tulostavoitteen toteutumista voidaan kattavasti arvioida. (sivu 19)

Sivistystoimi vastaa: Toimiala tarkistaa toiminnalleen asetetut tulostavoitteet ja niihin liittyvät mittarit ja lähtöarvot yhdessä sivistystoimen johtoryhmän ja tulosyksiköiden asiantuntijoiden kanssa. Seurantatiedot viedään aina mahdollisuuksien mukaan sivistystoimen johtoryhmään ennen lautakunta- ja valtuustokäsittelyjä. Poikkeamiin ja puutteisiin puututaan välittömästi.

3 KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN TALOUDEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN ARVIOINTI

3.2 Kaupungin investointiohjelman kehitys ja lainakanta

Tarkastuslautakunnan suositus:
Kustannusten kasvun hillitsemiseksi tulosyksiköiden on määritettävä tavoitteet ja korjaavat toimenpiteet. Toimenpiteiden vaikuttavuutta on seurattava säännöllisesti ja poikkeamiin on puututtava välittömästi. (sivu 26)

Sivistystoimi vastaa: Tulosyksiköt ovat määritelleet toiminnalleen tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet mm. tuloskorttitavoitteiden, erilaisten operatiivisten tavoitteiden ja tuotelaskennan tavoitteiden avulla. Sen lisäksi toimintaa ohjaa talousarvio ja taloussuunnitelma. Toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan systemaattisesti riippuen tavoitteesta viikko-, kuukausi- ja kvartaalitasolla. Poikkeamiin puututaan välittömästi.

3.5 HENKILÖSTÖ

3.5.1 Henkilöstötunnusluvut

Tarkastuslautakunnan suositus:
Henkilöstömäärien lisäksi on tarkasteltava vuokratyövoiman käytön sekä palvelujen ostojen määrien kehitystä, jotta saadaan kokonaiskuva kaupungin palvelutuotannon järjestämisestä. (sivu 32)

Sivistystoimi vastaa: Vuokratyövoiman osto Seure Henkilöstöpalvelut Oy:stä henkilötyövuosina.

Vuosi

2015

2015

2016

2017

2018

Henkilötyövuodet

330

336

360

355

403


3.7. MAAHANMUUTTOASIAT JA MAAHANMUUTTAJAPALVELUT

Tarkastuslautakunnan suositukset:
Väestörakenteen muutos ja sen vaikutukset kaupungin eri palveluihin tulee ottaa kattavasti huomioon kaikilla toimialoilla.

Kaupungin tulee jatkossa kohdistaa entistä enemmän toimenpiteitä maahanmuuttajien kotouttamiseen ja työikäisten maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksien edistämiseen. (sivu 41)

Sivistystoimi vastaa: Vieraskielisen väestön kasvu ja heidän palvelutarpeensa huomioidaan kaikissa sivistystoimen palveluissa. Vieraskielisten lasten osallistumisastetta varhaiskasvatukseen pyritään nostamaan mm. 5-vuotiaiden lasten maksuttomalla varhaiskasvatuksen kokeilulla, tehokkaalla viestinnällä sekä palveluohjauksella. Palveluohjaajat ovat kauppakeskuksissa neuvomassa huoltajia esiopetukseen hakemisessa. Vieraskielisiä perheitä kannustetaan osallistumaan myös avoimen varhaiskasvatuksen palveluihin. Leppävaarassa toimii Suomi tutuksi -ryhmä, joka edistää perheiden kotoutumista ja verkostoitumista. Syksyllä 2019 toiminta laajenee Matinkylä-Olariin.


Opetushallituksen myöntämällä positiivisen diskriminaation erityisavustuksella (2019-2020) suomenkieliseen varhaiskasvatukseen palkataan lastenhoitajia, joiden tehtävänä on tukea lasten suomen kielen oppimista ja vuorovaikutustaitoja niin, että yhdenvertaisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys lisääntyvät monikulttuurisissa lapsiryhmissä. Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa kulttuuriohjaajien toiminta eri kielillä (arabia, farsi, dari, kurdi, somali, venäjä) tukee vanhempien osallisuutta ja kotoutumista. Vieraskielisten nuorten ohjautumista lukio-opintoihin pyritään lisäämään mm. Jatko-opinnot tutuksi –vanhempainiltoja järjestämällä.


Nuorisopalvelujen rooli matalan kynnyksen vapaa-ajan palvelujen tuottajana on kotoutumisen kannalta erityinen. Kaikessa toiminnassa korostuu nuorten osallisuus, joka auttaa nuoria kiinnittymään paremmin ympäröivään yhteiskuntaan. Vieraskielisten nuorten kohtaamistarpeet julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa kasvaa väkimäärän lisääntyessä. Tällöin tulee painetta kasvattaa mm. jalkautuvan nuorisotyön resurssointia joko nykyistä resurssia uudelleen suuntaamalla tai uusien vakanssien muodossa.


Sivistystoimen palveluissa mahdollistuu kohtaaminen vieraskielisille ja suomea tai ruotsia puhuville espoolaisille. Liikuntapalvelut järjestää yhteistyössä maahanmuuttajataustaisten liikuntaseurojen kanssa monikulttuurisia liikuntaryhmiä, jotka ovat avoimia kaikille kulttuuritaustasta riippumatta. KULPS-kulttuuripolku ja Kulttuurikurkkaus ovat esimerkkejä kulttuuripalveluista, jotka saavuttavat kaikki erilaiset lasten ja nuorten ryhmät koulujen ja varhaiskasvatuksen kautta. Tukea kielen oppimiseen ja suomalaisen yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi tulemiseen etsitään enenevässä määrin kirjastoista. Kirjastoissa järjestetään vieraskielisille lapsille ja perheille omankielisiä satutunteja sekä kielikahviloita.


Maahanmuuttajien työllisyysmahdollisuuksien edistämisessä Ohjaamotalo-palvelukokonaisuudella on merkittävä rooli. Ohjaamotalo tavoittaa työikäisiä tehokkaasti ja vieraskielisten asiakkaiden osuus kasvaa jatkuvasti. Vuoden 2019 alussa toimintansa aloittaneen Omnian Osaamiskeskuksen tavoitteena on löytää uusia reittejä ja polkuja, joilla tehostetaan maahanmuuttajien koulutukseen ja työhön pääsyä. Sen toiminta on alkanut lupaavasti.

4 ASUKAS- JA ASIAKASLÄHTÖISYYS KAUPUNGIN TEHTÄVISSÄ JA PALVELUISSA

Tarkastuslautakunnan suositukset:
1. Espoon tulee kaupunkitasoisesti määritellä mitä asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan ja miten sitä toteutetaan ja johdetaan. Asukas- ja asiakasvaikuttamisen prosesseja ja osallisuustoimintaa tulee kehittää mahdollistavampaan suuntaan.
1b. Toimialojen on määriteltävä mitä asukas- ja asiakaslähtöisyyden toteuttaminen oman toimialan tehtävissä ja palveluissa käytännössä tarkoittaa.
Asukas- ja asiakaslähtöiselle toiminnalle tulee määritellä tavoitteet ja mittarit sekä seurata säännöllisesti niiden toteutumista. (sivu 45)

Sivistystoimi vastaa: Kaikki tulosyksiköt ovat sitoutuneet kehittämään ja toimeenpanemaan asukas- ja asiakaslähtöistä toimintakulttuuria, mikä näkyy toimialan ja tulosyksiköiden tuloskorteissa ja kehittämisprojekteissa. Palvelujen toimivuutta seurataan, arvioidaan ja kehitetään asiakaspalautteiden ja palveluprosesseissa saadun tiedon pohjalta. Kaupunkitasoisesti on valmisteilla kuntalaisten osallistumisen kulmakivet ja linjaukset, johon työhön sivistystoimi osaltaan osallistuu.

Varhaiskasvatuksessa lasten ja huoltajien osallisuus toteutuu päivittäisessä toiminnassa. Espoon päivitetty varhaiskasvatussuunitelma otetaan käyttöön elokuussa 2019. Huoltajilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa varhaiskasvatussuunnitelmaan esittämällä toiveita sen sisältöön sekä kommentoimalla asiakirjan kirjauksia. Samassa yhteydessä kaikissa suomenkielisissä varhaiskasvatusyksiköissä toteutettiin lasten osallisuuden mahdollistavia pieniä projekteja.

Asukas- ja asiakaslähtöinen perusopetus tarkoittaa, että oppilaalla on aktiivinen rooli oppimisensa kehittämisessä. Kotien ja huoltajien kanssa ollaan rakentavassa yhteistyössä kasvatusasioissa. Suomenkielisen perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmassa 2019-2020 on määritelty kehittämiskohteena ”yhteisöllinen oppilashuolto vahvistaa kaikkien osallisuutta”. Tämän toteutuminen kirjataan koulukohtaisesti osana lukuvuoden arviointia.

Nuorisopalveluissa on: Osallistavaa budjetointia eli ManiMiitti-prosessia kehitetään. T
 Kulttuurin avustuksilla tuetaan yhdistysten ja yksityishenkilöiden omaehtoista kulttuuripalveluiden tuottamista. Esimerkiksi Espoo-päivänä asukkaat voivat järjestää oman tapahtuman. Kirjastoissa tuetaan aktiivista kansalaisuutta esimerkiksi tarjoamalla tiloja kansalaisjärjestöille ja järjestämällä keskustelutilaisuuksia. Kirjastojen palvelujen kehittämisessä kirjastojen käyttäjät ovat aktiivisessa roolissa. Osallisuuden kehittämiseksi on tärkeää tuottaa tietoa niiden asukasryhmien osalta, jotka eivät vielä aktiivisesti osallistu kulttuuripalveluihin.

Toimialalle on perustettu osallisuusverkosto, jonka tavoitteena on tunnistaa ja kehittää keinoja, joilla lasten ja nuorten osallisuuden tunne vahvistuu sivistystoimen palveluissa. Sivistystoimessa on määritelty, mitä lasten ja nuorten osallisuus tarkoittaa kokemuksen, toiminnan ja rakenteiden tasoilla. Osallisuusverkosto valmistelee asukas- ja asiakaslähtöisen toiminnan tavoitteet ja mittarit.

LASTEN JA NUORTEN PALVELUT MIELENTERVEYSPALVELUJEN NÄKÖKULMASTA

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä oppilas- ja opiskeluhuolto Espoossa
Tarkastuslautakunnan suositus:
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä opiskeluhuollossa henkilöstön määrää on lisättävä vastaamaan kasvavaa palvelutarvetta ja suosituksia, jotta palvelujen piiriin päästään viiveettä. (sivu 71)

Sivistystoimi vastaa: Kaupunginhallitus on myöntänyt suomenkieliseen opetustoimeen 1 kuraattorin vakanssin opiskeluhuollon vastuualueelle. Tavoitteena on, että seuraavassa talousarvioneuvottelussa haetaan lisää kuraattorivakansseja vastaamaan oppilas- ja opiskelijamäärien vuosittaista kasvua ja kasvanutta palvelutarvetta. Lisäksi kaupunginhallitus on myöntänyt ruotsinkielisiin sivistyspalveluihin yhden psykologin lisää.

6.4 Pääkaupunkiseudun tarkastuslautakunnan yhteisarviointi: Lasten ja nuorten pääsy mielenterveyspalvelujen piiriin

Pääkaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteiset suositukset / Kaupungit:
 Sivistystoimen tulee lisätä oppilas- ja opiskeluhuollon psykologipalvelujen saatavuutta. (sivu 77)

Sivistystoimi vastaa: Kaupunginhallitus on myöntänyt suomenkieliseen opetustoimeen 4 psykologia opiskeluhuollon vastuualueelle. Psykologivakanssit perustuvat oppilasmäärän kasvuun, koska opiskeluhuollon esiopetuksen psykologipalvelut siirtyvät sosiaali- ja terveystoimelta sivistystoimelle 1.8.2019. Tavoitteena on, että seuraavassa talousarvioneuvottelussa haetaan lisää psykologivakansseja vastaamaan oppilas- ja opiskelijamäärien vuosittaista kasvua ja kasvanutta palvelutarvetta. Lisäksi kaupunginhallitus on myöntänyt ruotsinkielisiin sivistyspalveluihin yhden psykologin lisää.

8 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan muuttaminen 1.8.2019 lukien

KYSYMYKSIÄ

9 Lausunto valtuustokysymykseen 5-vuotiaiden yhdenvertaisesta maksuttomasta varhaiskasvatuksesta
Valtuusto päätti vuoden 2019 talousarvion hyväksymisen yhteydessä aloittaa maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu viisi vuotta täyttäneille lapsille. Samalla valtuusto päätti, että määrärahaa ei myönnetä kotihoidon tuen Espoo-lisän ehdollisuuden poistamiseen.

Kotihoidontuen kuntalisän ehdollisuuden purkamisen edellyttämiä määrärahoja eikä sitä ole sivistystoimen arvion mukaan talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa mahdollista toteuttaa vuoden 2019 aikana. Jos ehdollisuus halutaan purkaa, tarvittaisiin suomen- ja ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle lisämäärärahaa yhteensä 330 000 euroa vuodelle 2019.

Lisäksi vuoden 2020 talousarvioon tarvittaisiin ehdollisuuden purkamisesta johtuen 2 miljoonaa euroa muiden määrärahatarpeiden lisäksi

10 Lausunto valtuustokysymykseen koulukuraattorien ja koulupsykologien saatavuuden turvaamisesta Espoon kaupungin oppilaitoksissa
9. Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö pyrkii sisällyttämään vuoden 2020 talousarvioon lisää psykologi- ja kuraattorivakansseja vastaamaan oppilas- ja opiskelijamäärien vuosittaista kasvua ja kasvanutta palvelutarvetta.

11 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokousaikataulu vuonna 2020
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta pitää vuoden 2020 kokoukset seuraavasti:

ke 22.1.2020
ke 12.2.2020
ke 4.3.2020
ke 25.3.2020
ke 22.4.2020
ke 13.5.2020
ke 10.6.2020

ke 26.8.2020
ke 16.9.2020
ke 7.10.2020
ke 28.10.2020
ke 18.11.2020
ke 9.12.2020
 Kokoukset alkavat klo 17.30.
Kokouspaikkana on pääsääntöisesti sivistystoimen lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. Kerros, 02770 Espoo

12 Lausunto Espoon Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n koulu- ja päiväkotihankkeesta sekä suomenkielisen opetuksen tilatarpeista

Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry toteuttaa koulu- ja päiväkotihankkeen yksityisenä hankkeena eikä Espoon kaupunki rakennuta tai omista rakennusta.
Kannatusyhdistys hakee on suunnitellut hakevansa kaupungilta lainatakausta, josta päättää valtuusto. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on puoltanut takauksen myöntämistä.

13 Pohjois-Tapiolan koulun johtokunnan vaali

14 Päätökset ja kirjelmät
Helsingin hallinto-oikeus on 4.6.2019 antanut ratkaisun iltapäivätoiminnan avustuksen takaisinperintää koskevassa asiassa. Hallinto-oikeus hylkäsi iltapäivätoiminnan avustajapalveluihin myönnetyn avustuksen takaisinperinnästä tehdyn valituksen

15 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset
(koulujohtaja- rehtori-nimike)

16 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden sekä varhaiskasvatusjaoston päätökset

17 Lausunto valtuustoaloitteeseen vammaistietoisuuden lisäämisestä espoolaisessa perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa (pöydälle 24.4.2019, palautettu 22.5.2019)
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antaa valtuustoaloitteeseen vammaistietoisuuden lisäämiseksi espoolaisessa perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa selostusosan mukaisen lausunnon.

torstai 30. toukokuuta 2019

Valtuustonkoous 10.6.2019

Uuden valtuustolukuvuoden ensimmäinen valtuuston kokous

Esityslista 10.06.2019

Kokous alkoi muutaman minuutin myöhässä. Varsinaiset jäsenet demareista  kaikki paikalla.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali ajalle 1.6.2019 - 31.5.2020

Kiistaa tulee alunperin persuille  kuuluneesa valtuuston vpj:n paikan. Siniset esittävät Soinia, persut Arja Juvosta.  

Demareilla ei ole tällä kaudella lainkaan edustusta puheenjohtajistossa.
(Vihr. Kokoomus. Persut. Kokoomus)

Tuli lippuäänestys. Toiseksi vpj:ksi valittiin Timo Soini.
Olemme nyt tässä. kello on 18.14.

4 Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali (Pöydälle 20.5.2019)

Demareilla 2 paikaa
Maria Guzenina (SDP)  varalla Liisa Kivekäs (SDP)
Juri Aaltonen (SDP) varalla  Jukka Vilske (SDP)
Guzenina on 2. vpj. 

Jälleen äänestys Persujen paikasta. Vastakkain Simon Elo + Jukka Kilpi vs. Suvi Karhu+ Teemu Lahtinen. Kello on nu6 19.01

Eniten ääniä sai pari Elo-Kilpi

Vapaan ollut varapaikka menee nyt äänetykseen. Klo on 19.15.

Kahvitauko päättyi klo 20.15

5 Hallintosäännön tarkistaminen kulttuurilautakunnan osalta
Yksimielisesti

6 Vuoden 2019 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet
Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Isotalo esittelee asiaa. Lievennettiin ilmaisua: kaikki hankkeet eivät etene, saattaa jäädä väljyyttä.
Esityksen mukaan.

7 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn pysäköinti II -nimisen yhtiön lainalle
Lainan määrä  enintään 9 700 000 euroa, yhtenä tai useampana lainana
Laina-aika  enintään 8 vuotta takaussitoumuksen allekirjoittamisesta
Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Esityksen mukaan.

KAAVA
8 Keilaniemenranta, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 220833, 10. kaupunginosa Otaniemi
Kaupunkisuunnittelulautakunta :Esittelijän ehdotus hyväksyttiin ilman äänestystä toisella kerralla. Kolmannella kerralla pienin lisäyksi.
Kaupunginhallitus:Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

RAKENNUKSET
9 Rehtorintie 11 peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan hankesuunnitelman Rehtorintie 11 koulurakennuksen ja liikuntahallin peruskorjauksesta sekä koulutilojen osittaisesta muutoksesta uusien oppimisympäristöjen mukaisiksi ja antaa Tilapalvelut-liikelaitokselle luvan käynnistää hankkeen hankesuunnitelman mukaisesti.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päätöksessään 24.4.2019 hyväksynyt Rehtorintie 11 koulutilojen korjaamista koskevan tarveselvityksen ja esittää Tilapalvelut- liikelaitokselle, että Rehtorintien koulutilojen korjaukseen varataan riittävä investointimääräraha vuosille 2020 - 2021 investointiohjelmaan.
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti huolikeskustelujen jälkeen. Onko rakennus oikeasti korjauskelpoinen.


KYSYMYKSIÄ
10 Valtuustokysymys sosiaalityön ja poliisin yhteistyöstä
Kokoomuksen kysymys
Olemme nyt tässä klo 20.50
Vastaus merkittiin tiedoksi.

11 Valtuustokysymykset vanhuspalveluiden valvonnasta, vanhustenhuollon laadusta ja sen valvonnasta ostopalveluissa sekä vanhusten tarvitsemien palvelujen tasosta Espoossa
Toinen kysymys Aulikki Pentikäisen (SD)
Kolmas kysymys Markku Sistonen (SD)

Sosiaali- ja terveyslautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus: Esittelijän (itse täydentämä) ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pitkät keskustelut
Kello on nyt 22.00

12 Valtuustokysymys eläkeläisten hoitotuen huomioimisesta tulona
RKP:n kysymys
Soster. hyväksyi mutta teki lisäyksen: Lautakunta kehottaa lisäksi Espoon kaupunginhallitusta muuttamaan, viimeksi 12.2.2018 päätettyä pitkäaikaisen asumispalvelun maksuja. Päätös pitäisi muuttaa siten, että myös eläkettä saavan hoitotuki ei huomioida tulona pitkäaikaisen asumispalvelun maksuiss
Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (ei sisällä lisäystä)
Vastasus hyväksyttiin seisomaäänestyksellä.

13 Valtuustokysymys HSL:n vyöhykemallin B-vyöhykkeen laajentamisesta koko Kehä III:n sisäpuoliselle alueelle
Vihreiden kysymys.(HSL:n vyöhykemallin B-vyöhykkeen laajentamisesta koko Kehä III:n sisäpuoliselle alueelle )
Asia jätettiin KH:ssä pöydälle (Guzenina)

13.5. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Olemme nyt tässä. Kello on 22.30
(Tämä on ilmeisesti viimeinen asia, jotka käsitellään. Nyt on lopettavaa: akku loppuu)

14 Valtuustokysymys HSL:n liikennesuunnittelun periaatteista ja perussopimuksesta
Markku Sistosen ja 36 muun valtuutetun   valtuustokysymys HSL:n liikennesuunnittelun periaatteista ja perussopimuksesta sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.
KH 6.5. pöydälle
KH 13.5. hyväksyttiin yksimielisesti
Pöydättiin.

ALOITTEITA
15 Valtuustoaloite vanhusten pitkäaikaishoitopaikkojen lämpötilan säätelyn parantamisesta
KD:n aloite
Soster: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KH: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöydättiin.

16 Valtuustoaloite omaishoitajien vapaiden järjestämisestä palvelusetelillä
Kokoomuksen aloite.
Soster: yksimielisesti
KH: yksimielisesti
Pöydättiin.

17 Valtuustoaloite myrkyttömien siivousmenetelmien käytöstä kaupungin tiloissa
Vihreiden aloite
KH:n tila- ja asuntojaosto yksimielisesti
KH: yksimielisesti
Pöydättiin.

Kokous päättyi klo 22.50

keskiviikko 22. toukokuuta 2019

Ovalan kokous 22.5.

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Pöytäkirjan tarkastajan valinta
3. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2019 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2019
4. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

5. Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2019 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2019

6. Vuoden 2020 taiteen perusopetuksen toiminta-avustusten hakuajan jatkaminen

7. Leppävaaran lukion opetuksen järjestäminen 1.8.2019 lukien

8. Lintulaakson koulua koskeva oikaisuvaatimus opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 24.4.2019 § 74 päätöksestä

9. Sepon koulua koskeva oikaisuvaatimus opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksestä 24.4.2019 § 74

10.  Lausunto valtuustoaloitteeseen vuorohoidon tarjoamisesta pienille koululaisille (pöydälle 20.3.2019 ja 24.4.2019)

11. Lausunto valtuustoaloitteeseen Lapsivaikutusten arviointi Espoon kaupungin päätöksentekoon (Kh-Kv-asia) (pöydälle 24.4.2019)

12. Lausunto valtuustoaloitteeseen vammaistietoisuuden lisäämisestä espoolaisessa perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa (pöydälle 24.4.2019)

13. Lausunto valtuustoaloitteeseen tuesta lapsille, nuorille ja vanhemmille some-turvallisuuden vahvistamiseksi (pöydälle 20.3.2019 ja 24.4.2019)

14. Lausunto valtuustoaloitteeseen liha- ja maitotaloustuotteiden kulutuksen puolittamisesta kaupunkikonsernissa vuoteen 2025 mennessä

15. Päätökset ja kirjelmät

16. Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

17. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden sekä varhaiskasvatusjaoston päätökset

http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2019465862

torstai 9. toukokuuta 2019

Valtuuston kokous 20.05.2019

Valtuusto
Esityslista 20.05.2019

KOKOUS alkaa ajallaan. Ennätysmäärä varamiehiä demaripulpeteissa:  Hannele Kerola,  Nina Heinikoski,  Olli Lehtonen  sekä vasemmistoon siirtynyt Mika-Erik.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali
Jätettiin pöydälle. Vihreät eivät olleet ehtineet päättää omia paikkojaan.

4 Vuoden 2018 arviointikertomuksen käsittely
4-5- kohdat puhuttin yhdessä ja päätetään erikseen.
Tulostavoitteista merkittävä osaa jää toteutumatta tai niitä ei voida arvioida.
Demareista huolensa vanhusten palveluista kävi  kertomassa Markku Sistonen.  Juri Aaltonen tarttui puheessaan Espoon Asuntojen kyvyttömyyteen saavuttaa sille asetetut asuntojen rakentamisen tavoitteet. Samaan asiaan kiinnitti huomiota Hannele Kerola.  Toisessa puheenvuorossaan hän toivoi, että ICT-toiminnassa asetettaisiin tavoitteeksi tuottavuuden kasvu. Martti Hellström nosti esiin kysymyksen, kriisiyttääkö  se, että niin useita sitovia tulostavoitteita ei saavuteta eikä edes pystytä mittaamaan, koko vastuujaon toiminnan kehittämisestä virkamiesten ja poliittisten päättäjien kesken.

Replikkeissä mm. Johanna Värmälä, Liisa  Kivekäs ja Hannele Kerola olivat huolissaan vanhusten palveluiden tasosta mm. kotihoidosta.

Persut yrittivät taas kääntää keskustelun maahanmuuton torjuntaan.


KAHVITAUKO pidettiin. Pinaattijuustopiirakka

5 Vuoden 2018 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen 1.1. - 31.12.2018
Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Vuoden 2018 tilinpäätös ja tuloksen käsittely
Hyväksyttiin yksimielisesti.

KAAVOJA

7 Jänismäki, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 150806, 62. kaupunginosa Lippajärvi
Yksimielisesti.

8 Perkkaa II B (Hatsinanpuisto), asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 113810, 51. kaupunginosa, Leppävaara

KYSYMYKSIÄ JA ALOITTEITA

9 Valtuustokysymys seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisystä Espoossa
(Persut)
Demareista pöntössä käy Olli Lehtonen. Hän yhdisti seksuaalirikollisuuden huumeiden käyttöön. Jälleen persut vetävät maahanmuuttajat lokaan. 

Vastaus hyväksytttiin.

10 Valtuustoaloite kaupungin edustus-, virka- ja ekskursiomatkojen lentomatkojen CO2 -päästöjen kompensoinnista (Pöydälle 29.4.2019)
(Vihreät)
Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

11 Valtuustoaloite kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamiseksi ympärivuotiseksi (Pöydälle 29.4.2019)
(Vihreät tekivät myös toiveen- erityisesti Kokoomus vastusti)
Demareista puheenvuoron pyysi Aulikki Pentikäinen ja ilmoitti vastustavansa ideaa mm. turvallisuuden vuoksi.

Kokous päättyi klo 21.19

maanantai 29. huhtikuuta 2019

Ovalan seminaari

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lukio-opetusta käsittelevä seminaari pidetään keskiviikkona 15.5.2019 klo 17.00-19.00 Etelä-Tapiolan lukiossa, os. Ahertajantie 5, 02100 Espoo.
Seminaari on tarkoitettu opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varsinaisille jäsenille, kaupunginhallituksen, nuorisovaltuuston ja henkilöstön edustajille sekä heidän henkilökohtaisille varajäsenilleen sekä Espoon lukioiden rehtoreille.

Seminaarin aiheita alustavasti on mm.:

  • Lukioiden esittely
  • Espoon lukioiden erikoiskursseista
  • Lukioiden saavutuksia ja onnistumisia
  • Lukiokoulutuksen missio ja visio
  • Lukiokoulutuksen uudistus: Lukiolaki ja uusi opetussuunnitelma
  • Hankkeet
  • Keskustelua: lukioverkko, ajatuksia lukiokoulutuksen kehittämisestä, toiveita.

Seminaarin tarkempi ohjelma lähetetään myöhemmin.