Kiitokset

Kiitokset

sunnuntai 22. lokakuuta 2017

Ovalan kokous 25.10

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokous 25.10.2017
Aika                  keskiviikkona 25.10.2017 klo 17.30
Paikka              Sivistystoimen lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoon

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

3. Jupperin korvaavan siirtokelpoisen päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen

Jupperin korvaavan siirtokelpoisen päiväkodin tarveselvitys koskee kuuden lapsiryhmän päiväkotia, rakenteellinen varhaiskasvatuspaikkojen määrä on 126, joista uusien paikkojen osuus on 66.
Jupperin päiväkoti on otettu käyttöön vuonna 1968 ja se on tekniseltä kunnoltaan kiireisimmin peruskorjattavia rakennuksia. Päiväkodin tontille ei ole mahdollista peruskorjata ja laajentaa päiväkodin yksikkökokoa kustannustehokkaasti. Laajuus on 1080 hym² ja 1577 brm², tavoitehinta 5,8 M€, 46 032 €/varhaiskasvatuspaikka, (ALV 0, indeksi 94,0 10/2017)

4. Painiityn väliaikaisen päiväkodin alustavan tarveselvityksen hyväksyminen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesitykseen antamassa lausunnossa 20.9.2017 totesi, ettäLeppävaaran palvelualueelle esimerkiksi Painiityn päiväkodin laajennuksena tarvitaan välittömästi uutta päiväkotikapasiteettia. Hanke ehdotetaan toteutettavaksi siirtokelpoisena rakennuksena.

5. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Otaniemen Tietokylän hankesuunnitelmasta

Sitoutuminen tilojen vuokraamiseen vuoteen 2043 saakka on pitkä aika. Lautakunta voi perustellusti päättää sitoutumisesta hankesuunnitelmassa esitettyihin vuokratiloihin ja vuokra-aikaan kun Espoon lukioverkosta on laadittu palveluverkkosuunnitelma ja siitä on päätetty.

Asiaa on aikaisemmin käsitelty Espoon kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaostossa edelliseen hankesuunnitelmaan pohjautuen. Tällöin hankkeesta käytettiin nimeä Otaniemen kouluhanke. 19.6.2017. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ei ole aiemmin käsitellyt Otaniemen kouluhanketta. Hankkeesta ei ole tehty hankeselvitystä tai tarveselvitystä

Otaniemen kouluksi esitetty kiinteistö sijaitsee osoitteessa Tietotie 6. Rakennuskokonaisuuden korkein osa on 8-kerroksinen. Kiinteistön vuosivuokra on yhteensä noin 6,7 miljoonaa euroa. Sivistystoimen osuus esitetystä vuokrasta on pysyvien tilojen osalta 1 868 359 euroa vuodessa ja väistötilojen osalta 1 313 832 euroa vuodessa. Oppilaspaikkoja kiinteistössä olisi noin 800 lukiolaiselle ja 500 perusopetusikäiselle. Hankesuunnitelmassa esitetty laajuus ja konsepti edellyttävät, että tilat mahdollistavat kaikki koulumuodot ja -koot monissa vaihtuvissa tilanteissa ja 25 vuoden vuokra-aikana


Otaniemen Tietokylän kiinteistöllä koulun käyttöön soveltuva ja valvottavissa oleva piha-alue on verrattain pieni. Piha-alueelle ei ole mahdollista toteuttaa Espoon suunnitteluohjeiden mukaista kenttää. Koulun kentän osoittaminen myöskään Hagalundin puistoon ei ole mahdollista, sillä puistossa sijaitsee Otaniemen kevyenliikenteen pääreitit, yhteydet väestönsuojaan ja suojeltava lehmuskujanne. Puistoaluetta ei voitane käyttää välituntialueena myöskään vastuukysymyksien vuoksi.


Esitetyssä Tietokylän hankkeessa on kyse niin investointina kuin sivistystoimen palveluverkon sekä kaupungin alueellisen kehittämisen näkökulmasta vaikutuksiltaan merkittävästä hankkeesta. Sivistystoimen tilat esitetään vuokrattavaksi 25 vuodeksi, mikä sivistystoimen palveluverkon näkökulmasta on perusteettoman pitkä aika.

7. Espoon kaupungin ja Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n välisen sopimuksen muuttaminen

Kristillisen koulun oppilasmäärä on viimeisten vuosien aikana kasvanut vuosittain. Koska kotikuntakorvaus huomio oppilasmäärän muutoksen viiveellä, sopimusneuvotteluissa on neuvoteltu lisäkorvauksesta vuosille 2018-2020 (kolme vuotta), jos kristillisen koulun espoolaisten oppilaiden määrä on kasvanut 5 % tai enemmän vuoden aikana.

Kaupungin ehdotus lisäkorvaukseksi on 60 000 e/vuosi. Kannatusyhdistys on esittänyt lisäkorvauksen määräksi 115 000 e/vuosi, jotta se kattaisi paremmin oppilasmäärän kasvusta aiheutuvia kustannuksia.

8. Perusopetuksen lukuvuoden 2018-2019 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

Päätetään koulujen kielitarjottimista ja painotetun opetuksen oppilasmääristä.

9. Lukuvuoden 2018-2019 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Päätösesitys: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että lukuvuoden 2018-19 työ- ja loma-ajat ovat

1.    Suomenkielisessä lukiokoulutuksessa

Syyslukukausi torstai 9.8.2018 – perjantai 21.12.2018
Kevätlukukausi maanantai 7.1.2019 – lauantai 1.6.2019
Syysloma maanantai 15.10.2018 – perjantai 19.10.2019 (5 pv)
Hiihtoloma viikolla 8 eli 18.2.2019 – 22.2.2019

2.    Suomenkielisessä perusopetuksessa ja peruskoulujen järjestämässä esiopetuksessa

Syyslukukausi maanantai 13.8.2018 – perjantai 21.12.2018
Kevätlukukausi maanantai 7.1.2019 – lauantai 1.6.2019
Syysloma keskiviikko 17.10.2018 – perjantai 19.10.2019 (3 pv)
Hiihtoloma viikolla 8 eli 18.2.2019 – 22.2.2019

3.    Suomenkielisen varhaiskasvatuksen järjestämässä esiopetuksessa

Syyslukukausi maanantai 13.8.2018 – perjantai 21.12.2018
Kevätlukukausi maanantai 7.1.2019 – perjantai 31.5.2019
Syysloma keskiviikko 17.10.2018 – perjantai 19.10.2019 (3 pv)
Hiihtoloma viikolla 8 eli 18.2.2019 – 22.2.2019

Lisäksi lautakunta päättää, että suomenkielisillä peruskouluilla ja lukioilla on mahdollisuus halutessaan korvata yksi työpäivä lauantaityöpäivällä. Lauantaityöpäivänä noudatetaan sen päivän lukujärjestystä, joka vaihdetaan vapaaksi.

10. Vastaus selvityspyyntöön espoolaislasten ja nuorten koulukuljetuksissa ilmenneistä ongelmista, puutteista ja laiminlöyönneistä

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta jätti kokouksessaan 17.8.2017 §98 selvityspyynnön Espoon sivistystoimelle espoolaislasten ja -nuorten koulukuljetuksissa ilmenneistä ongelmista, puutteista ja laiminlyönneistä 1.8.2017 alkaen.   Vastauksena selvityspyyntöön todetaan mm. seuraavaa:
- Palveluntuottaja saa vapaasti käyttää alihankkijoita, mutta siitä on ilmoitettava kaupungille
- Syyskuun puoleen väliin mennessä reklamaatioita on koulukuljetuksista annettu seuraavasti: Taxia 92 kpl, Kajon 124 kpl sekä Javatrans 15. Kuljetuksia yrityksillä on samassa ajassa ollut seuraavasti: Taxia 26234 kpl, Kajon 35256 kpl sekä Javatrans 12414 kpl.
- Haasteena yritysten kannalta kuljetusten aloituksessa on ollut suuri määrä alkujaan virheellisillä aikatauluilla ilmoitettuja kuljetusaikoja ja sitten viikoittaiset aikataulujen muutokset jotka estävät aikataulujen muovautumisen pysyviksi. Lisäksi asiakastiedoissa on ollut puutteita muiden tietojen osalta. Oma haasteensa on ollut se, että yritykset pystyttiin kilpailutuksen aikataulusta johtuen tapaamaan ensimmäisen kerran 15.6.2017. 

11.Peruskoulujen johtokuntien oppilasedustajat lukuvuonna 2017-2018

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi peruskoulujen oppilaskuntien valinnat peruskoulujen johtokuntien oppilasedustajiksi lukuvuodeksi 2017-2018.

12. Olarin koulun johtokunnan henkilökunnan edustajan eropyyntö ja täydennysvaali
13. Ruusutorpan koulun johtokunnan varaedustajan eropyyntö ja täydennysvaali
14. Viherlaakson koulun ja lukion johtokunnan varajäsenen eropyyntö ja täydennysvaali.

15. Päätökset ja kirjelmät
Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen 27.9.2017( kunnallisvalitus lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virkavalinnasta. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen)
Valtuusto toivoo, että Espoon kaupunki varmistaa henkilökuntansa aktiivisen osallisuuden poikkihallinnolliseen palveluiden kehittämiseen ja ongelmakohtien ratkaisuun.

16.Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

17. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden sekä varhaiskasvatusjaoston päätökset

torstai 5. lokakuuta 2017

Valtuuston kokous 16.10 Asialista.

R.I.P. Karl Koivunen
KOKOUS alkoi  klo 17.35.
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous keskeytettiin, pitkäaikainen valtuutettu  Kari Koivunen on kuollut,

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Toinen SDP: Juri Aaltonen

3 Pelastuslaitoksen johtokunnan vaali (Pöydälle 12.6., 21.8. ja 11.9.2017)

Valittiin myös espoolaisia.

4 Tarkastuslautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali

Persut. OK

5 Käräjäoikeuden lautamiehen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

Lautamies  on muuttanut pois Espoosta ja menettänyt näin vaalikelpoisuutensa em. tehtävään.  OK

6 Hallintosäännön VII osan luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön 2 §:n tarkistaminen

Valtuusto yksimielisesti palautti asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että selvitetään esityksen taloudelliset vaikutukset, palkkion määrä ja ulottaminen lautakuntatyöhön.
Tarkistus: kokouksiksi katsotaan myös kaupunginhallituksen ja sen jaostojen sekä lautakuntien iltakoulut ja seminaarit, joiden kokouspalkkio on puolet ao. toimielimen varsinaisen kokouksen kokouspalkkiosta. Lautakuntien jäsenille maksetaan kuitenkin kokouspalkkiota enintään kahdesta iltakoulusta tai seminaarista vuodessa. Muutos tulee voimaan taannehtivasti 1.6.2017 alkaen.

Pieni muutos tehtiin

7 Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien hyötytavoitteiden hyväksyminen

Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat alustoja, joissa kehitetään kokeillen ja pilotoiden innovatiivisia ratkaisuja Espoo-tarinan mukaisesti yhdessä kumppanien kanssa, ja niitä tuetaan EU-ohjelmien avulla. 

Valtuustolle kukin ohjelma esitti 3-5 hyötytavoitetta
  • Innostava, elinvoimainen Espoo- kakun kasvattaja.. Yhteys Tallinnaan...Tapahtumia...
  • Osallistuva Espoo-  voimavarana espoolaiset itse: väestönkasvu-vieraskieliset- yhteiset haasteet- lähitekeminen, omatoimisuus- luottamus demokratiaan- Demareilla puheenjohtajuus osallistuva Espoo ohjelmassa.
  • Kestävä Espoo - Jäsenenä Minna Aitola. Pysyvästi Euroopan kestävin kaupunki. Hiilineuraalu 2030. Älykkäitä ratkaisuak. Vastuullisuus.  Luontohyödyt, Liikkuminen.
  • Hyvinvointi ja terveys. Voimavaralähtöinen ajattelu. Osallistuminen. Hyvinvoinnin edistyminen. (Nuoret huomioidaan).
Ali  esittelee omaa kehitysohjelmaansa.
KUVA: Markku Sistonen
Monipuolista keskustelua.  Persut esitivät maahanmuuttovastaisia  muutoksia. Valtuusto äänesti ne kumoon.

8 Suvela I, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 611519, 40. kaupunginosa Espoon keskus (Pöydälle 11.9.2017)

Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ali Habiba Guzeninan kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Yksimielisesti.

Habiba Ali (SD)  esitti toivomuksen Lintunen esitti toivomuksen segregaation vähentämiseksi. 
Molemmat hyväksyttiin,.

9 Puustellinkallio, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 110516, 51. kaupunginosa Leppävaara

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalojen, asuntolarakennusten ja julkista palvelua tarjoavan rakennuksen (esimerkiksi päiväkodin) rakentaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien tuntumaan Leppävaaran keskustan välittömään läheisyyteen.
Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.¨

Yksimielisesti.

10 Valtuustokysymys vammaispalvelujen määrärahojen riittävyydestä

Noora Koponen (vihr),  Pinja Nieminen ja 23 muuta allekirjoittanutta valtuutettua ovat tehneet 12.6.2017 valtuustokysymykseen vammaispalveluiden määrärahojen riittävyydestä.
-        Miten sosiaali- ja terveystoimi turvaa vammaispalveluiden toimivuuden?
-        Miten määrärahojen riittämättömyyteen on reagoitu eri toiminnoissa?
-        Millaisia tehostamistoimia vammaispalveluihin on suunnitteilla?
-        Miten vammaispalveluiden määrärahavaje otetaan huomioon vuoden 2018 talousarvion suunnittelussa?

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti: Vuoden 2018 talousarvion valmistelussa tulee ottaa huomioon tämän vuoden budjetissa ilmennyt vaje vammaispalveluiden määrärahoissa.
Kaupunginhallitus:Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esityksen mukaan.

11 Valtuustokysymys Kivenlahden kirjastotilojen kunnossapidosta ja tulevaisuudesta

Valtuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen ilmoituksen, ettei vastausta demarien Johanna Värmälän ja 20 muun valtuutetun 21.8.2017 jättämän valtuustokysymykseen Kivenlahden kirjastotilojen kunnossapidosta ja tulevaisuudesta voida asetetussa määräajassa antaa.

Esityksen mukaan.


12 Valtuustoaloite Espoo konsernin lainakannan kehityksestä sekä rahastojen pääoman käytöstä (Pöydälle 11.9.2017)

Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Hannele Kerolan ja 17 muun valtuutetun 27.2.2017 jättämään valtuustoaloitteeseen Espoo konsernin lainamäärän kehityksestä ja rahastojen tuottojen käytöstä sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
(Kerola pois-  jäänee pöydälle).

Esityksen mukaan.

13 Valtuustoaloite turvallisuusohjelman valmistelusta

Persujen aloite
Merkittiin tiedoksi.

14 Valtuustoaloite ikäihmisten alueellisten kuntosalipalvelujen parantamisesta

Vasureiden aloite.  Pitkät keskustelut. Ei muutoksia.  Huhdan vastustus persujen toiveisiin jyrättii

15 Valtuustoaloite Liikkuminen palveluna eli Mobility as a Service (MaaS) -palvelun käyttöönottamisesta

Bihr + Kok: Liikkuminen palveluna" eli Mobility as a Service (MaaS) -palvelu on
uudenlainen liikkumisen konsepti, joka yhdistää esimerkiksi joukkoliikenteen, autonvuokrauksen ja muut liikkumisen keinot asukkaille helposti ostettavaksi ja käytettäväksi liikennepalveluksi palveluntarjoajasta riippumatta.  Konseptin ajatuksena on, että yhdellä lipulla voi saada käyttöön useita eri Iiikkumisvälineitä tietyksi ajaksi.  Konseptia kokeillaan tällä hetkellä eri puolella maailmaa, myös Helsingissä.

OK.

16 Valtuustoaloite Laaksolahden jäähallin purkamisesta

Vihr. aloite.Halli ollut jo viisi vuotta tyhjänä käyttökiellossa. Tilalle tulossa ulkojää, .

Hertell toivoi pikaista selvitystä.

17 Kuntalain 84 §:n mukaisten sidonnaisuusilmoitusten tiedoksi merkitseminen

Valtuusto merkitsee tiedoksi 3.10.2017 mennessä tarkastetut ja hyväksytyt kaupungin yleisessä tietoverkossa julkaistut sidonnaisuusilmoitukset.

Kokous päättyi klo 21.15

maanantai 18. syyskuuta 2017

Espoon demarit: Espoon kaupunginhallitus päätyi yksimielisesti demareiden linjalle: ei korotuksia joukkoliikenteen lipunhintoihi

ESPOON DEMARIEN  KAUPUNGINHALLITUSRYHMÄN TIEDOTE
 Julkaisuvapaa heti

Espoon demarit tiedottaa 18.9.2017

Espoon kaupunginhallitus päätyi yksimielisesti demareiden linjalle: ei korotuksia joukkoliikenteen lipunhintoihin

Espoon kaupunginhallitus vahvisti maanantain kokouksessaan Espoon konsernijaoston 28.8 tekemän päätöksen olla vaatimatta joukkoliikenteen lipunhintojen korotusta. Päätös sisältyy kaupunginhallituksen lausuntoon, jonka se antaa Helsingin seudun liikenteelle eli HSL:lle.

Kaupunginhallitus joutui ottamaan poikkeuksellisesti kantaa konsernijaoston näkemykseen olla korottamatta lipunhintoja, koska Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo oli tyytymätön konsernijaostossa äänestyksen jälkeen syntyneeseen päätökseen. Konsernijaosto päätti äänestyksen jälkeen kannattaa demareiden esitystä äänin 5-4. Espoon virkamiesten laatimassa pohjaesityksessä vaadittiin HSL:ää korottamaan joukkoliikenteen lipun hintoja ja samalla siirtämään metrosta aiheutuvia kustannuksia joukkoliikenteen käyttäjien maksettavaksi.
                                                                   
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti muuttaa virkamiehen esitystä, jonka mukaan Espoo tavoittelisi lipunhintojen korotuksia vuodelle 2018. Lisäksi kaupunginhallitus vahvisti demareiden esityksen yhden vyöhykkeen Espooseen siirtymisen selvittämisestä. HSL:n aiemman päätöksen mukaan Espoon on tarkoitus siirtyä muun pääkaupunkiseudun mukana uuteen vyöhykemalliin 2018 alusta lukien. Vyöhykemalli jakaisi Espoon käytännössä kahteen eri hintaiseen vyöhykkeeseen. Demarit ei kannata joukkoliikenteen käyttäjiä eriarvoistavaa kahden vyöhykkeen Espoota.

- Lippujen hinnan korotus olisi ollut aivan väärä signaali tässä tilanteessa. Espoolaisten luottamusta joukkoliikenteeseen pitää näinä aikoina vahvistaa eikä heikentää. Länsimetron viivästyminen ja epäselvyys bussireittien jatkosta on koetellut jo pitkään ihmisten uskoa kaupungin kykyyn hoitaa joukkoliikenneasioita. Kun metro pian saadaan liikkeelle, espoolaisten totuttelu uusiin järjestelyihin tulee vaatimaan aikansa. Nyt pitää kannustaa ihmisiä joukkoliikenteen pariin. Samasta syystä on syytä aloittaa selvitys yhden vyöhykkeen Espoosta, toteaa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja ja konsernijaoston puheenjohtaja Maria Guzenina.

Kaupunginhallituksen toinen demari Juri Aaltonen on myös tyytyväinen tehtyyn päätökseen.

- Viime viikolla valtuustossa hyväksytty Espoo tarina ja strategia lähtevät siitä, että Espoo on kestävän kehityksen esimerkkikaupunki. Joukkoliikenteen matkaosuuden kasvattaminen on tärkeä osa vastuullista kaupunkipolitiikkaa ja siksi joukkoliikenteen lippuhintojen pitää pysyä kohtuullisina, sanoo kaupunginhallituksen jäsen Juri Aaltonen.

- Silläkin pitäisi olla jotain merkitystä, että aikoinaan metropäätöksen yhteydessä kirjattiin, että metron rakentamisen kustannukset eivät saa näkyä lippujen hinnoissa, toteaa Guzenina.

Lisätiedot:

Maria Guzenina, Espoon kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, konsernijaoston puheenjohtaja, puh. 050 512 2282

Juri Aaltonen, Espoon kaupunginhallituksen jäsen, puh. 040 553 8336

torstai 14. syyskuuta 2017

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokous 20.9.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esityslista 20.09.2017 klo 17:30
Lautakuntien kokoushuone 

ASIALISTA

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Demareiden Martti Hellström
3. Oikaisuvaatimus peruskoulun kuvataiteen päätoimisen tuntiopettajan valinnasta (työavain 3-568-17) (pöydälle 17.8.2017)
..............
(4?)
.............
5. Vuoden 2018 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Kyseessä siis Espoon tarina ja kehys.

6. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2018-2027
Väistötilanne on hurja. Oppilaita on väistössä näistä kaikista kouluista: Aarnivalkean koulu Hansakallion koulu Haukilahden koulu Jousenkaaren koulu Kirstin koulu Karamzinin koulu
Karhusuon koulu Latokasken koulu Leppävaaran koulu Lähderannan koulu Nuuksion koulu
Pakankylän koulu Veräjäpellon koulu Viherlaakson koulu Ymmerstan koulu. Yhteensä väistöoppilaita on 3052. Lisäksi väistössä on Viherlaakson lukio (433 oppilasta).

Investointiohjelman(suunnitelman mukaan) kouluja rakennetaan seuraavasti:

2017:Kungsgårds skola och daghem / korvaava uudisrakennus (valmis 2020) ja  Leppävaaran koulukeskus ja ympärivuor. päiväkoti (Monikko) / perusparannus ja laajennus  (valmis 2021)/ Kilon koulu peruskorjaus ja laajennus (valmis 2020)
2018 Jousenkaaren koulu / peruskorjaus ja laajennus (alkaa- valmis 2021)/  Meritorin koulu / peruskorjaus (valmis 2020)
2019 - ei uusia
2020  Tiistilän koulu (valmis 2023)
2021  Perkkaan koulu ja päiväkoti / korv. uudisrakennus + kenttä (valmis 2024)
2022  Karhusuon tilaelementtirakenteinen koulu, vaihe 1 (aluksi vuokralla); 10 Karhusuon urheiluhalli + liikuntakenttä, vaihe 2 (aluksi vuokralla) 2023
2023   Nauriskasken koulu ja päiväkoti / uudisrakennus (valmis 2026)/  
2024
2025 Saarnilaakson koulu / peruskorjaus ja yläkoulun laajennus/ Opinmäki II / uudisrakennus/ Sepon koulu / peruskorjaus
2026 Mikkelän koulu ja päiväkoti / korvaava uudisrakennus (valmis 2026)

7. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Uusikummun koulun hankesuunnitelmasta
Hanke sijoittuu Niittykummun alueelle. Hanke käsittää tilat 3-sarjaiselle alakoululle. Vuosiluokkien 1 ja 2 osalta hanke toteutetaan nelisarjaisena. Koulun mitoitusoppilasmäärä on hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 496. Uusikummun koulun piha-alueelle ei mahdu Espoon yleisten suunnitteluohjeiden mukaista liikuntakenttää, joten kenttä toteutetaan Tontunmäen ulkoilupuiston ja Koivu-Mankkaan tien väliin jäävälle alueelle. Kyseessä on siis vanha rakennus; Hankesuunnitelmassa mainitaan, että rakennuksen korjausaste on noin 59,5 %. Sisäiseksi toimitilavuokraksi on arvioitu 24,5 euroa/m²

8. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön ja sivistystoimen toimialan esikunnan viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa koskevan delegointipäätöksen muuttaminen

9. Englanninkielisen opetuksen oppilasvalintaperusteiden muuttaminen
Ehdotettavat muutokset
1.    Englanninkielinen opetus on tarkoitettu Espoossa asuville oppilaille
2. Englanninkieliseen opetukseen osallistumisedellytyksestä luopuminen haettaessa vuosiluokille 2-6 ja 8-9
3. Englanninkieliseen opetukseen haetaan pääsääntöisesti keväällä
4.    Espooseen muuttavien oppilaiden ottaminen englanninkieliseen opetukseen
5.    Varasijalistasta luopuminen

Johtokuntien nimityksiä

10. Espoo International Schoolin johtokunnan vaali
11. Kuninkaantien lukion johtokunnan vaali
12. Aarnivalkean koulun johtokunnan henkilökunnan varaedustajan vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
13. Karamzinin koulun johtokunnan henkilökunnan varaedustajan vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
14. Leppävaaran lukion johtokunnan henkilökunnan edustajan vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
15. Nuuksion koulun johtokunnan henkilökunnan varaedustajan vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

16. Kokouksessa kuultavat selostukset
Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä kertoo kokouksessa sopimuksen muuttamisen valmistelutilanteesta Espoon kristillisen koulun kanssa

17. Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

18. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden sekä varhaiskasvatusjaoston päätökset

maanantai 11. syyskuuta 2017

Espoon demarit: Hyvä arki kuuluu jokaiselle espoolaisille


MEDIATIEDOTE
Julkaisuvapaa heti

Espoon demarit:
Hyvä arki kuuluu jokaiselle  espoolaisille

Espoon valtuusto hyväksyi tänään 11.9.2017 uuden kaupunkistrategian.Espoon demarit ovat tyytyväisiä saavutettuun lopputulokseen kaksi viikkoa strategiasta käytyjen neuvottelujen jälkeen.
Espoolaisten hyvinvointi on monien tekijöiden summa. Demareille neuvotteluissa tärkeitä olivat niin arjen perussujuvuutta rikastuttavat linjaukset kuin tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kysymykset.

– Lähiluonto ja lähiliikuntapaikat ovat tärkeitä espoolaisten hyvinvoinnin ylläpitäjiä kasvavassa ja tiivistyvässä kaupungissa. Tämä demareiden neuvottelutavoite on nyt selkeänä uutena linjauksena kaupungin strategiassa, sanoo ryhmänjohtaja Markku Sistonen.

Demarit pitivät neuvottelutavoitteenaan etenkin espoolaisten perheiden, ikääntyneiden ja erityisryhmien hyvinvoinnin lisäämistä.

– Ikääntyvät ihmiset ovat Espoon voimavara, joiden hyvinvoinnista pitää huolehtia. Osa tätä työtä on yksinäisyyden aiheuttamien ongelmien vähentäminen ja ikääntyneiden toimintaedellytysten turvaaminen, sanoo kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Maria Guzenina. Hän korostaa, että Espoon on oltava hyvä kaupunki kaiken ikäisille ja taustaisille vauvasta mummoon ja vaariin.
- Maksuttomaan varhaiskasvatukseen tähtäävä kokeilu kaikille viisi vuotta täyttäneille on meille demareille erityisen tärkeä asia, kuten on myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttäminen ja hyvästä henkilöstömitoituksesta kiinni pitäminen, Guzenina painottaa.

– Vammaisten käytettävissä on oltava riittävät palvelut, joilla mahdollistetaan yhdenvertainen elämä suhteessa muihin asukkaisiin, toteaa ryhmän varapuheenjohtaja Liisa Kivekäs.

– Ensimmäistä kertaa kaupunki lupaa kaikille terveet ja toimivat koulutilat. Sisäilmaongelmaiset  koulur ja päiväkodit tulevat poistumaan, sanoo opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen Martti Hellström

– Julkinen liikenne huomioidaan strategiassa hyvin. Lippujen hintojen luvataan pysyvän kohtuullisina ja liityntäliikenteen toimivuus varmistetaan. Tämä on erityisen tärkeää metron aloittaessa liikenteensä, sanoo kaupunginhallituksen jäsen Juri Aaltonen.

Strategiassa kiinnitetään huomiota myös maahanmuuttajien työllistymisen tukemiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen.

– Myös maahanmuuttajat ovat Espoon voimavara. Siksi on tärkeää, että strategia kiinnittää huomiota myös heidän opiskeluedellytystensä turvaamiseen ja  työllistymiseen, sanoo Osallistava Espoo -ohjelmaryhmän puheenjohtaja Habiba Ali.

– Syrjäytymisen ehkäisy ja siihen liittyen nuorten harrastustakuu on ollut meidän demareiden pitkäaikainen hanke. Tämä eteni erinomaisesti uudessa strategiassa, sanoo Sistonen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja Johanna Värmälä korostaakin, että demareiden tavoite perheiden tukemisesta ja lasten ja nuorten pahoinvoinnin ehkäisemisestä strtegisena linjauksena on kestävän Espoon pohja.

Espoossa 11.9.2017

Markku Sistonen, valtuustoryhmän puheenjohtaja, 046 8773884

Maria Guzenina, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, 050 5122282

Juri Aaltonen, kaupunginhallituksen jäsen, 040 553 9536

Habiba Ali, Osallistuva Espoo -ohjelmaryhmän puheenjohtaja, 045 8600015

Martti Hellström, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen, 045 1118156

Liisa Kivekäs, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja, 044 0411051

Johanna Värmälä, sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja, 050 5927619

Mediatiedote: Tuloveroa nostettava vastuullisesti 0,25 %-yksikköä


MEDIATIEDOTE 11.9.2017  
Julkaisuvapaa heti


Espoon demarien valtuustoryhmä:
Espoo velkaantuu massiivisesti. Tuloveroa nostettava vastuullisesti  0,25 %-yksikköä 

Espoon kaupunginvaltuusto käsittelee tänään mm. kaupungin tuloveroprosenttia vuodelle 2018. Espoon kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen (9-6) esittää valtuustolle tuloveron pitämistä ennallaan 18,00 prosentissa.

Espoon demarit haluavat hillitä kaupungin massiivista velkaantumista ja esittävät valtuustossa veroprosentin nostamista 0,25 %:lla 18,25 prosenttiin vuodelle 2018.

Espoolla ei ole varaa manner-Suomen toiseksi alhaisimpaan veroprosenttiin. Suurista kaupungeista Helsingissä veroprosentti on 18,50, Vantaalla 19,00, Turussa 19,50 ja Tampereella 19,75. Muiden kaupunkien korkeampi veroprosentti ei toki ole syy nostaa veroja, mutta Espoon veroprosentti onkin keinotekoisen alhainen.

Espoo velkaantuu massiivisesti. Vuonna 2016 kaupunki velkaantui 600 000 euroa päivässä eli kahden rivitalon verran vuoden joka ikinen päivä. Valtuustossa hyväksyttävänä olevan talouden kehyssuunnitelman mukaan vuonna 2018 velka kasvaa 123 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 velan arvioidaan ylittävän miljardi euroa.

Valtuusto hyväksynee 11.9. Espoon talouden kehykset tuleville vuosille. Tämä tarkoittaa, että kaupungin investointitarpeista ei ole nyt suurta erimielisyyttä. Sitä vastoin erimielisyyttä on siitä miten menot rahoitetaan.

Vastuullinen talous pakottaa maltilliseen veronkorotukseen

Espoolla ei ole varaa nykyiseen veroprosenttiin. Tuloveroprosentin nostaminen on välttämätöntä kaupungin velkaantumisen hidastamiseksi, sisäilmaongelmaisten koulujen- ja päiväkotien korjaamisen rahoittamiseksi sekä väkiluvultaan kasvavan ja ikääntyvän kaupungin palvelujen turvaamiseksi. Ilman veroprosentin nostamista kaupungin palvelujen tuottaminen ja talous ovat uhattuina muutaman vuoden päästä.

Tuloveron nostaminen 0,25 prosenttia lisäisi kaupungin verotuloja noin 17 miljoonaa euroa vuodessa. 10 vuoden kehyskauden lopulla tämä tarkoittaisi lähes 200 miljoonaa euroa pienempää velkataakkaa.

Lisätietoja:

Markku Sistonen, Espoon Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja, 046 8773884
Juri Aaltonen, Espoon kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, puh. 040 553 9536

Tiedotteen lähetti

Martti Hellström, valtuustoryhmän tiedottaja


keskiviikko 6. syyskuuta 2017

Demarit vastustavat suunnitelmaa siirtää Espoon kansainvälisen koulua Otaniemeen


MEDIATIEDOTE
Demarit  vastustavat suunnitelmaa siirtää Espoon kansainvälisen koulua Otaniemeen

Espoon kansainvälisen koulun oppilaiden vanhemmat ovat lähestyneet tänään poliittisia päättäjiä todellisella kirjeryöpyllä.  He ovat pöyristyneitä eilen vanhemmille järjestetystä tiedotustilaisuudessa esitellystä suunnitelmasta, jonka mukaan  koulun 1-9 -luokkien oppilaat siirretään heille suunnitellusta ja  vasta muutaman vuoden toimineesta Opinmäen koulurakennuksesta Otaniemeen vuokratiloihin. Vuokrarakennuksen tilasta on liikkeellä ristiriitaista, huolestuttavaa  tietoa.  On käsittämätöntä, että virkamiehet esittelevät tällaisia suunnitelmia ennenkuin ne on käsitelty poliittisissa elimiissä, tässä tapauksessa mm. opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa.

Mm. demarit ovat  vaatineet, että kouluverkosta ei voida tehdä mitään virkamiespäätöksiä ennen kuin se on käyty läpi perusteellisesti myös poliittisella puolella. Poliittista päätöstä tiloihin siirtymisestä ei ole tehty, eikä näin ollen myöskään vuokrasopimusta tai muuta muuttoon liittyvää.

Onko virkamiesten harkintakyky on pettänyt, kun pieniä lapsia ehdotetaan siirrettäväksi yliopiston campus-alueelle, tiloihin, joihin ei voida rakentaa Opinmäessa tarjolla olevia erityistiloja esim. liikuntasalia.

On erittäin arvokasta, että vanhemmat ovat nousseet puolustamaan lastensa oikeuksia. Nyt meidän poliitiikkojen on toimittava ja vaadittava tällaisten toimintatapojen korjaamista.  Tällaiset tapaukset vahvistavat näkemystämme, että  virkamiehillä on tällä hetkellä liikaa valtaa. Se on palautettava  kuntalaisia edustaville päättäjille.

Espoon sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Markku Sistonen
ryhmän puheenjohtaja

Demarien opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsenet
Martti Hellström
Mika-Erik Walls

Tiedon välitti ryhmän tiedottaja: